Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 15/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 12. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1502/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komory Praha-Štvanice a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Štvanice, v úseku ř. km 50,69 až 49,85
od 09.03.2023.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavba na vodní cestě Vltava přes plavební komory Praha-Štvanice a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Štvanice je bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Lodě Helios s.r.o., se sídlem Záběhlická 48, 106 00 Praha 10, obnovuje plavbu na vodní cestě přes plavební komory Praha-Štvanice a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Štvanice, v úseku ř. km 50,69 až 49,85. Z důvodu zvýšených vodních stavů nelze provést plánované práce na stavbě lávky Holešovice – Karlín.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 14/2023, vydané pod čj. 1448/PH/23.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1502/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět