Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 17/2023

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe (u obce Malé Žernoseky) pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 405/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní cestě Labe vodní plochu pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l a odst. 3 písm. a), c) d), e) a n), zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen provádění akrobatických činností), která je umístěna při levém břehu mimo plavební dráhu v úseku mezi ř. km 782,15 až ř. km 782,30 (dále vymezená vodní plocha). Šířka vymezené vodní plochy je 40 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Provádění akrobatických činností je povoleno v období od 1. března do 31. října každý den v době od 11:00 hodin do 19:00 hodin.
 2. Vymezená vodní plocha pro provádění akrobatických činností (dále vymezená vodní plocha) bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Celkem budou umístěny 4 bóje souběžně s levým břehem tak, aby linie návodní strany obdélníku byla jednoznačně patrná (krajní bóje budou umístěny v ř. km 782,15 a ř. km 782,30). Vzdálenost bójí od břehu bude 40 m. Bóje budou ve výšce minimálně 0,6 m nad hladinou.
 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Základní rozměr signálních znaků bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipky budou takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrové šipky budou bílé barvy s číselným údajem 150 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálních znaků bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem. Pod uvedenými signálními znaky bude umístěna dodatková tabulka přiměřené velikosti s textem:

  „Max. 2 plavidla do 15 kW, do 400 cm UL; od 1. 3. do 31. 10., 11–19 h“.

  Výška písmen bude minimálně 10 cm.

 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně 2 malá plavidla.
 5. Provádění akrobatických činností není dovoleno v noci, za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 6. Plavidla správce vodní cesty mohou přednostně vplouvat po nezbytně nutnou dobu do vymezené vodní plochy za účelem provádění provozní údržby.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Používání vymezené vodní plochy za výše uvedeným účelem je povoleno do vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem.
 9. V případě použití uměle vytvořených překážek je uživatel vymezené vodní plochy povinen tyto překážky vždy po ukončení provádění akrobatických činností odstranit z vodní plochy.
 10. V provozní době vymezené vodní plochy je v ní zakázáno koupání a lov ryb.
 11. Osoby na plavidlech musí mít na sobě při provádění akrobatických činností záchrannou vestu.
 12. Provozovatel plavidla a vůdce plavidla musí učinit všechna opatření, aby při provádění akrobatických činností nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod a veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo do vodní plochy. V případě, že dojde ke znečištění vod, je provozovatel plavidla a vůdce plavidla povinen ohlásit nehodu příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci vodní cesty.
 13. Akrobatické činnosti musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke škodám na břehovém opevnění.
 14. Provádění akrobatických činností se povoluje do 31. 12. 2027.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti. Vymezení výše uvedené vodní plochy je v souladu se zvláštními právními předpisy upravující ochranu povrchových vod, tj. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění a vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. Dle zákona o vnitrozemské plavbě je Labe v uvedeném úseku dopravně významnou vodní cestou.

Státní plavební správa projednala dne 9. prosince 2022 v sídle Obecního úřadu Malé Žernoseky návrh opatření obecné povahy ve věci plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve smyslu podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě. Jedná se o vymezenou vodní plochu, jež byla poprvé schválena a provozována dle opatření obecné povahy 12/2017 v roce 2017. Jednání se zúčastnili starosta obce Malé Žernoseky, Zahradní 245, Malé Žernoseky a zástupce správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, Roudnice nad Labem. Při jednání byly vyhodnoceny zkušenosti s provozem této vymezené vodní plochy za dobu její existence, a bylo konstatováno, že dosavadní provoz probíhal bez problémů, a že umístění plochy bylo optimální z hlediska plavebního provozu. Na základě těchto pozitivních zkušeností bylo odsouhlaseno provozování výše uvedené vymezené vodní plochy do 31. 12. 2027. Plavební úřad dospěl k závěru, že vymezením a provozováním této vodní plochy nebude ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na řece Labi u obce Malé Žernoseky část vodní cesty pro plutí malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 6. 1. 2023, a dále na úřední desce obce Malé Žernoseky a na úřední desce obce Velké Žernoseky po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Ve stanovené lhůtě obdržela Státní plavební správa vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny, regionálního pracoviště správy CHKO České středohoří, Michalská 260/14, Litoměřice (dále AOPK). AOPK souhlasila s předloženým návrhem opatření obecné povahy, ale uplatnila požadavek na úpravu časového omezení v rozsahu 11:00 – 17:00 hodin v období od 1. 11. do 28. 2. daného kalendářního roku, a to z důvodu soumračné aktivity bobra evropského, který se ve výše uvedené lokalitě nachází. Státní plavební správa vyjádření AOPK akceptovala a vzhledem k pravděpodobnému využívání vymezené vodní plochy pouze mimo období od 1. 11. do 28. 2., trvale vymezila provozní dobu v období od 1. 3. do 31. 10.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 15 kW tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31. 12. 2027.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 405/DC/23

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Malé Žernoseky a Obec Velké Žernoseky se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět