Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 18/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 14. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1536/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události (šetření nehody v provozu na vodní cestě), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komory Praha-Smíchov a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Smíchov, v úseku ř. km 53,20 až 53,90
dne 13.03.2023 v čase od 07:00 hodin do 13:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Přes plavební komory Praha-Smíchov a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Smíchov je zastavena plavba mimo plavidel provádějících šetření nehody v provozu na vodní cestě.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, rozhodla o zastavení plavby přes plavební komory Praha-Smíchov a v dolním plavebním kanále plavebních komor Praha-Smíchov (úsek ř. km 53,20–53,90) dne 13.03.2023 v čase od 07:00 hodin do13:00 hodin z důvodu šetření nehody v provozu na vodní cestě. Šetření bude spojeno s potápěčskou prohlídkou pravděpodobného místa vzniku nehody.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 10. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1536/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět