Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 20/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 16. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 546/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu odstranění poruchy ovládání dolních vrat velké plavební komory, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, ruší opatření obecné povahy č. 11/2023 ze dne 27. února 2023 a obnovuje plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Labe,
v ř. km 808,72 (velká plavební komora Roudnice nad Labem),
ode dne 13. 3. 2023.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz přes velkou plavební komoru Roudnice nad Labem je obnoven v plném rozsahu bez omezení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové dne 13. 3. 2023 v 10:15 hodin, o odstranění poruchy ovládání dolních vrat velké plavební komory Roudnice nad Labem, a žádosti o obnovení plavebního provozu, rozhodla Státní plavební správa o obnovení plavebního provozu v plném rozsahu a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

 


V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 3. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 546/DC/23

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 3 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět