Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 62/2017

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 28. 4. 2021
Opatřením obecné povahy č. 27/2021

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2082/DC/17 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu zhoršených plavebních podmínek, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe – levé mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí,
v ř. km 738,870,
ve dnech od 3. 7. 2017 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Levé mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí v ř. km 738,870 bude uzavřeno pro plavbu a bude označeno plavebními znaky „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby. Plavební provoz v obou směrech plavby bude probíhat pouze pravým mostním polem.

Článek 3
Odůvodnění

Z důvodu zhoršených plavebních podmínek dojde v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě Labe k zastavení plavebního provozu levým mostním polem železničního mostu Děčín-Loubí v ř. km 738,870. Levé mostní pole železničního mostu Děčín-Loubí v ř. km 738,870 bude označeno plavebními znaky „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby, plavba v obou směrech bude probíhat pouze pravým mostním polem.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 7. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2082/DC/17

© Státní plavební správa
Zpět