Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 95/2019

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 3. 11. 2020
Opatřením obecné povahy č. 84/2020

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3243/DC/19 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe (velká plavební komora Lovosice),
v úseku ř. km 787,38,
ve dnech od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo Lovosice bude ve výše uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 110 x 12 m.
  2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Lovosice, musejí být před proplavením rozpojeny.
  3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Lovosice využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, o prodloužení zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Lovosice z důvodu poruchy patního ložiska levé vrátně dolních vrat velké plavební komory je v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Závada byla zjištěna při mimořádné prohlídce komory. Plavbou plavidel bez provedení příslušné opravy dolních vrat velké plavební komory Lovosice by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 11. 2019

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 3243/DC/19

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Lovosice

Město Lovosice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět