Příloha č. 3 k vyhlášce č. 42/2015 Sb.

Podmínky zdravotní způsobilosti

A. Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

1.1. Zhoubná nádorová onemocnění

a) veškerá onemocnění vyvolaná zhoubným bujením buněk (mimo basocelulárního karcinomu kůže) do 5 let od vyléčení, resp. do 5 let od vyléčení poslední recidivy,

b) basocelulární karcinom kůže do vyléčení.

1.2. Endokrinní a metabolické nemoci

a) diabetes mellitus, který způsobuje zdravotní komplikace, a to zejména

1. druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo

2. druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků,

3. diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.

1.3. Duševní nemoci

a) organické duševní poruchy projevující se demencí (demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, demence u chorob klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),

b) organický amnestický syndrom,

c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,

e) akutní, chronické nebo neléčené formy zejména schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, trvalá duševní porucha s bludy, indukovaná porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,

f) mentální retardace,

g) pervazivní vývojové poruchy,

h) vážné duševní poruchy vrozené, způsobené nemocí, úrazem nebo neurochirurgickými operacemi,

i) klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti vedoucí k vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability,

j) závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách,

k) pravidelné požívání alkoholu nebo návykových látek,

l) pravidelné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může snížit pozornost.

1.4. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

a) vrozené/dědičné/hemolytické anemie,

b) získané hemolytické anemie s opakovanými projevy hemolýzy.

1.5. Nemoci nervového systému

a) degenerativní a zánětlivá onemocnění nervového systému nebo poúrazové stavy nervového systému, které způsobují poruchu koordinace pohybů nebo rovnováhy nebo řeči s narušením dorozumívání nebo poruchy vědomí nebo spánku, případně provázené dlouhodobými bolestmi,

b) epilepsie po dobu 5 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,

c) stav po izolovaném nebo po prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba, po dobu 12 měsíců bezzáchvatového období,

d) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, například nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie,

e) výskyt transitorních mozkových cévních příhod ischemického nebo embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,

f) stavy po cévních mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických nebo duševních funkcí.

1.6. Nemoci oběhového systému

a) vážné srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu),

b) závažná onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. a IV. NYHA klasifikace a závažné poruchy srdečního rytmu,

c) těžko korigovatelná hypertenze, hypertenzní nemoc s pokročilými orgánovými změnami vyvolávajícími závažné poruchy jejich funkcí a maligní hypertenze,

d) anamnéza dvou a více atak tromboembolické nemoci,

e) těžší formy obliterující aterosklerózy periferních tepen s trofickými defekty nebo hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo většími aneuryzmaty aorty,

f) varikozní komplex, který se dle anamnézy již alespoň dvakrát manifestoval vznikem bércového vředu,

h) stavy po implantaci defibrilátoru.

1.7. Nemoci dýchacího systému

a) všechny nemoci vedoucí ke snížení vitální kapacity plic pod 60% náležité hodnoty nebo ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic a forsírované vitální kapacity plic pod hodnotu 0,6 včetně situací, kdy je tento poměr snížen pod uvedenou hodnotu jen během záchvatů,

b) dva nebo více spontánních pneumothoraxů v anamnéze,

c) parciální nebo globální dechová nedostatečnost bez ohledu na příčinu,

d) chronická obstrukční plicní nemoc,

e) chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,

f) alergické astma bronchiale.

1.8 Nemoci nosní, ušní a krční

a) Ménierova nemoc a jiné poruchy rovnováhy vyžadující léčbu,

b) afonie a těžší dysfonie s narušením dorozumívání,

c) závažné nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku,

d) stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 30% (dle Fowlera).

1.9. Nemoci zažívacího systému

a) vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku podle následujících kriterií:

1. peptický vřed do 1 roku od prokázaného zahojení,

2. perforace nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z vředu do 1 roku po chirurgickém vyléčení základní choroby,

b) kolostomie,

c) anamnéza dvou nebo více atak akutní pankreatitidy, chronická recidivující pankreatitida s funkční nedostatečností zevně sekretorické části pankreatu,

d) kýly do 3 měsíců po chirurgickém vyléčení,

e) stav po virové hepatitidě typu A, B, C, D nebo E do 6 měsíců po stabilizaci hodnot aktivity enzymů ALT a AST v krvi,

f) chronická jaterní onemocnění provázená poruchou jaterních funkcí nebo výraznější biochemickou aktivitou nebo hyperbilirubinemií (s hodnotou celkového bilirubinu vyšší než 50 mmol/1),

g) prokázaná Crohnova nemoc, ulcerozní kolitis a jiná onemocnění, k jejichž projevům patří recidivující průjmy.

1.10. Nemoci vylučovacího systému

a) všechna onemocnění ledvin vedoucí k poklesu glomerulární filtrace vztažené na standardní povrch těla pod hodnotu 1,0 mililitru za sekundu nebo způsobující zvýšení koncentrace močoviny nebo kreatininu v krvi nad fysiologickou mez,

b) rozsáhlá nebo recidivující hydrokéla,

c) částečná nebo úplná obstrukce alespoň části vylučovacího systému.

1.11. Nemoci pohybového systému

a) amputace horní končetiny v předloktí a vyšší,

b) amputace dolní končetiny v bérci a vyšší,

c) ankylosa nebo velmi výrazné omezení hybnosti ramenního nebo loketního nebo kyčelního kolenního nebo hlezenního kloubu,

d) poúrazová změna zánětlivé nebo degenerativní onemocnění páteře nebo velkého kloubu vyžadující soustavné nebo opakované léčení nebo výrazně omezující stabilní chůzi nebo držení těla (zejména revmatoidní arthritis, Bechtěrevova nemoc, onemocnění páteře spojená s opakovanými atakami spondylogenních algických syndromů v anamnéze, těžší arthrosa kyčelní nebo kolenní).

1.12. Nemoci oční

a) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,

b) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

c) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,

e) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

f) diplopie,

g) závažná porucha kontrastní citlivosti,

h) xeroftalmie,

i) oboustranná ptosa víček,

j) glaukom.

1.13. Nemoci kožní

Těžké a rozsáhlé formy kožních onemocnění.

1.14. Ostatní nemoci

Únavový syndrom těžšího stupně bez ohledu na příčinu.

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

2.1. Zhoubná nádorová onemocnění

a) nádorová onemocnění v anamnéze,

b) basocelulární karcinom kůže v anamnéze.

2.2. Endokrinní a metabolické nemoci

a) všechny formy endokrinních a metabolických nemocí, které jsou plně kompenzovány pravidelným perorálním příjmem léků nebo kompenzaci léky nevyžadují,

b) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii a neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 2 roky.

2.3. Duševní nemoci

a) postencefalitický syndrom,

b) závažné neurotické poruchy, behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

c) závažné poruchy spánku,

d) občasné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může snížit pozornost,

e) závislost na alkoholu (alkoholismus), návykových látkách v anamnéze po uplynutí bezpečného abstinenčního období; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněna důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem,

f) opakované akutní intoxikace v anamnéze.

Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy u všech nemocí zde uvedených.

2.4. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

Hemorhagické diatesy (vaskulopatie, trombocytopatie, koagulopatie) a všechny stavy se zvýšeným rizikem krvácení.

2.5. Nemoci nervového systému

a) cévní příhoda mozková v anamnéze,

b) cévní nemoci mozku s následnými poruchami,

c) abnormální elektroencefalografický nález bez ohledu na příčinu,

d) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují psychické, smyslové nebo motorické poruchy,

e) stav po ojedinělém neprovokováném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 1 roce od tohoto záchvatu,

f) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 5 letech od vysazení léčby,

g) nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě nedošlo.

2.6. Nemoci oběhového systému

a) srdeční chlopňové vady a jiné vady bez poruchy hemodynamiky,

b) onemocnění srdce a cév jako jsou například těžké formy srdečních onemocnění vrozených i získaných s funkčním omezením nebo závažnějšími poruchami srdečního rytmu,

c) patologický nález při elektrokardiografickém vyšetření bez ohledu na příčinu,

d) arteriální systémová hypertenze,

e) srdeční arytmie,

f) onemocnění srdce a cév ve funkční třídě III. NYHA klasifikace a poruchy srdečního rytmu,

g) stenokardie během klidu nebo psychického zatížení (vzrušení),

h) trvalá kardiostimulace s výjimkou nekomplikovaných nebo nezávazných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař; pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavuje podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.

2.7. Nemoci dýchacího systému

a) nealergické astma bronchiale,

b) alergické nemoci dýchacích cest,

c) chronické nemoci dýchacího systému výše neuvedené.

2.8 Nemoci nosní, ušní a krční

a) chronické hnisavé záněty vedlejších dutin nosních nebo středouší,

b) jiná onemocnění ucha,

c) při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 30% (dle Fowlera).

2.9. Nemoci trávicího ústrojí

a) stavy po břišních operacích, jestliže po nich přetrvávají zažívací obtíže středního nebo těžšího stupně,

b) anamnéza perforace nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z vředu,

c) tzv. pseudoulcerosní syndrom a jiné obtíže trávicího traktu v anamnéze, které vyžadovaly léčbu,

d) chronická apendicitis,

e) virová hepatitida typu B, C, D v anamnéze,

f) rozsáhlejší hemoroidální uzle s anamnézou opakovaných zánětů,

g) prolaps rekta,

h) fissura ani,

i) periproktální pištěl.

2.10. Nemoci vylučovacího systému

a) uroinfekce,

b) prokázaná urolithiasa včetně asymptomatické,

c) chronická onemocnění ledvin a močových cest výše neuvedené v bodu 1.10.

2.11. Nemoci pohybového systému

a) jiná onemocnění pohybového systému výrazně znesnadňující stabilní chůzi (kupř. dermatomyositis, tzv. viklavý kloub, pakloub dolní končetiny, atd.) nebo omezující lokomoci.

2.12. Nemoci oční

a) těžší formy chronického zánětu spojivek,

b) nemoci rohovky, uveálního systému, sítnice a zrakového nervu,

c) nesplnění požadavků na zrakovou ostrost v bodu 1.12.,

d) závažná porucha barvocitu,

d) jiné chronické nebo závažné nemoci oka nebo očních adnex.

2.13. Nemoci kožní

a) kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,

b) chronické kožní nemoci.

2.14. Ostatní nemoci

a) chronická forma infekčních a parazitárních nemocí nebo bacilonosičství, může-li být zdrojem epidemiologicky závažného přenosu na jiné osoby,

b) stavy po transplantaci, náhradě, implantaci orgánu apod., srdeční chlopně, cévy, kloubu,

c) nemoci močové a pohlavní soustavy, vyžadující soustavnou péči a léčení,

d) stavy po ztrátě končetiny nebo její části, s protetickou náhradou nebo bez ní, omezující bezpečný výkon činnosti,

e) jiné nemoci výše neuvedené, pokud snižují výkonnost a tělesnou zdatnost a omezují bezpečný výkon činnosti.

B. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce plavidla s výjimkou vůdce malého plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 1.1. až 1.14., pokud dále není stanoveno jinak,

b) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,

c) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene a) nebo b) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent+8 dioptrií,

d) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

e) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,

f) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

g) závažná porucha barvocitu.

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře.

Všechny nemoci uvedené v části A bodu 2. této přílohy.

C. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce malého plavidla

1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 1.3., 1.5., 1.8., 1.12. písm f až j) této přílohy, pokud dále není stanoveno jinak,

b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5

c) zraková ostrost menší než 0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

d) úplná funkční ztráta zraku na jednom oku nebo používání pouze jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

e) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 120 stupňů, rozsah vertikálního zorného pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a dolů,

f) změny v centrálním zorném poli do 20 stupňů, nebo

g) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné, h) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev.

i) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 4 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).

2. Nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci uvedené v části A bodu 1.1., 1.2., 1.4., 1.6, 1.7., 1.9. až 1.11., 1.13. až 1.14. této přílohy,

b) nemoci uvedené v části A bodu 2. této přílohy.

D. Společné podmínky zdravotní způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla

1. Vůdce plavidla nebo člen posádky plavidla může po implantaci nitroočních čoček vykonávat tuto činnost pouze po souhlasu odborného očního lékaře.

2. Hodnoty zrakové korekce uváděné v této vyhlášce jsou hodnoty při brýlové korekci. Při dobré snášenlivosti a po souhlasu odborného očního lékaře je povolen výkon činnosti i s kontaktními čočkami.

3. Je-li předepsané zrakové ostrosti dosaženo s korekcí, je použití brýlí nebo kontaktních čoček podmínkou výkonu činnosti.