Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 4/2022

ze dne 15. 2. 2022

o ukončení platnosti některých průkazů způsobilosti a poslední lhůtě k jejich výměně

zrušeno dne 1. 6. 2023
Informací Státní plavební správy č. 13/2023

Státní plavební správa informuje plaveckou veřejnost, že během několika měsíců nabude účinnosti novela zákona o vnitrozemské plavbě, která zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397.

V této souvislosti Státní plavební správa upozorňuje, že držitelé neplatných průkazů způsobilosti, kteří si je nevyměnili na základě přechodných ustanovení obsažených v zákoně č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak mohou učinit pouze do doby, než  nabude účinnosti další připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě (V důsledku probíhajícího legislativního procesu nelze přesně stanovit datum účinnosti, předpokládá se první čtvrtletí roku 2023.)

Na základě zákona č. 187/2014 Sb. probíhala od ledna 2015 v několika etapách výměna průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek. Konečný termín výměny průkazů podle této novely byl pro průkazy způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých stanoven na 31. 12. 2017, pro průkazy způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel na 31. 12. 2020. V současné době na základě ustanovení zákona č. 187/2014 Sb. platí, že pokud držitel průkazu nestihl průkaz v termínu vyměnit, stále ještě může tak dodatečně učinit a získat platný průkaz. Toto se však podle připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě změní. Ode dne nabytí její účinnosti bude možné oprávnění doložit neplatným průkazem způsobilosti vůdce a člena posádky plavidla pouze omezenou dobu. Konečný termín bude možno jasně stanovit až po nabytí účinnosti novely. Týká se to oprávnění vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých včetně plaveckých služebních knížek i průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel, a to bez ohledu na to, zda mají na průkazu způsobilosti uvedeno datum platnosti nebo je na průkazu uvedena platnost bez omezení.

Důrazně proto doporučujeme zkontrolovat si datum vydání průkazu způsobilosti, a pokud je na průkazu datum vydání před 1. 1. 2015, průkaz urychleně vyměnit na některé z poboček Státní plavební správy. K takové výměně je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel starý průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek 100,- Kč.

Držitelů průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek vydaných po 31. 12. 2014 se toto upozornění netýká, jejich případnou dočasnou platnost upraví připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě.

 

Výše uvedené informace a jejich včasná aplikace, tj. výměna průkazů způsobilosti vydaných do 31. 12. 2014, umožní předejít složitým situacím, které mohou zkomplikovat výkon povolání vůdcům nebo členům posádky plavidel jiných než malých, a tím znemožnit držitelům neplatných průkazů výkon činnosti.

Platí do: odvolání

(č. j. 186/Ř/22)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět