Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 13/2023

ze dne 1. 6. 2023

o prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla (VMP) a poslední lhůtě k jejich výměně

zrušeno dne 17. 1. 2024
Informací Státní plavební správy č. 2/2024

Státní plavební správa informuje plaveckou veřejnost o prodloužení možnosti výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která nabyla účinnosti dne 1. března 2023, stanoví v přechodných ustanoveních možnost i nadále požádat o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 29. února 2024.

Výměna se týká držitelů neplatných průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, vydaných před 1. 1. 2015, kteří si je nevyměnili na základě přechodných ustanovení obsažených v zákoně č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Státní plavební správa opakovaně doporučuje zkontrolovat si datum vydání průkazu způsobilosti, a pokud je na průkazu uvedeno datum vydání před 1. 1. 2015, průkaz vyměnit na některé z poboček Státní plavební správy. K  výměně je třeba podat žádost o výměnu průkazu způsobilosti a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel původní průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek 100,- Kč. Vzhledem k tomu, že jde o výměnu neplatného průkazu způsobilosti, je nutné přiložit k žádosti o výměnu lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (podle vyhlášky č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě), ne starší 3 měsíců, potvrzený praktickým lékařem. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách plavebního úřadu, v sekci Doklady osob. Žádost o výměnu nelze podat elektronickou cestou.

Držitele výše uvedených průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla, kteří doposud o jejich výměnu nepožádali, upozorňujeme na skutečnost, že jsou držiteli neplatných průkazů. O výměnu těchto průkazů je možné požádat do 29. 2. 2024, což je konečné datum výměny.

Tato Informace ruší Informaci č. 4/2022 ze dne 15. února 2022 (č. j. 186/Ř/22).

Platí do: odvolání

(č. j. 721/Ř/23)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět