Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 169/2023

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 20. 12. 2023
Opatřením obecné povahy č. 180/2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3495/DC/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 795,16, (zdymadlo České Kopisty – velká plavební komora),
ve dnech od 13. 11. 2023 do 31. 12. 2023.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo České Kopisty bude ve výše uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory České Kopisty, musejí být před proplavením rozpojeny.
Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla České Kopisty využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005, jakožto příslušného správce vodní cesty (dále jen správce vodní cesty), o omezení plavebního provozu na Labi přes zdymadlo České Kopisty, z důvodu oprav a nezbytné údržby velké plavební komory za účelem zajištění jejího řádného technického stavu a bezpečného provozu, bude ve výše uvedeném období velké plavební komora České Kopisty mimo provoz.

Věc byla kladně projednána s Městským úřadem Litoměřice, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem.

 

Návrh opatření obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy pod č. 43/2023 dne 21. 9. 2023 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce. Ve stanovené lhůtě nebyly Státní plavební správě doručeny žádné připomínky ani námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 8. 11. 2023.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. 11. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3495/DC/23

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
  • Dotčený orgán státní správy
  • Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Terezín, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín

Město Terezín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět