Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 79/2017

kterým se na vodní cestě VD Oleksovice vymezuje část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3311/PR/17 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě VD Oleksovice a je tvořena pásem vodní plochy o délce cca 750 m a šířce cca 200 m, k provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem je možné provozovat každý den v době od 7:00 hod. do 19:00 hod. Vymezenou vodní plochu bude v době od 07:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 19:00 hodin každý den využívat TJ Delfín Oleksovice z.s.
 2. Vymezená vodní plocha pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu a 25 m od jihovýchodní hráze vodního díla,

  • bóje č. 2 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od levého břehu a 25 m od jihovýchodní hráze vodního díla,

  • bóje č. 3 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu a 150 m od nejsevernější části vodního díla (od místa vtoku říčky Skaličky),

  • bóje č. 4 bude osazena ve vzdálenosti 25 m od levého břehu a od břehu nacházejícího se na sever od ní bude vzdálena cca 200 m.

  Celkem budou umístěny 4 bóje. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,35 m a výšce nad hladinou min. 0,35 m.

 3. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E. 17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „max. 1 plavidlo, od 1. 4. do 31. 10., 7‑12 hod. a 13–19 hod. TJ Delfín Oleksovice z.s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Všechny znaky (4 ks) budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 4. V době provozování vodního lyžování je každý uživatel dráhy povinen ve vymezeném prostoru na viditelném místě vždy vyvěsit žlutý balón o průměru nejméně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňující ostatní uživatele vodní plochy na zákaz vplutí do prostoru vyhrazeného žlutými bójemi. Toto označení bude umístěno na břehu v prostoru areálu TJ Delfín Oleksovice z.s. Provoz ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 5. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně maximálně 1 plavidlo.
 6. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 7. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování vodního lyžování a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Na základě podnětu, který podal TJ Delfín Oleksovice z.s., se sídlem Oleksovice 243, 671 62  Oleksovice, ve věci dalšího provozování vodního lyžování na vodní ploše  VD Oleksovice, projednala Státní plavební správa podmínky týkající se provozu vodního lyžování na vymezené vodní ploše umístěné ve zmíněné vodní ploše dne 27. 03. 2017 v sídle TJ Delfín Oleksovice z.s. za účasti zástupce městyse Oleksovice, zástupce Povodí Moravy, s.p. a zástupců TJ Delfín Oleksovice z.s.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty VD Oleksovice nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Místní šetření, jež se vztahovalo k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě proběhlo 27. 03. 2017 v sídle TJ Delfín Oleksovice z.s. Na jednání se k věci vyjádřil zástupce městyse Oleksovice, který neměl žádné připomínky. Dále se k věci vyjádřil zástupce Povodí Moravy, s.p., kdy tento sdělil, že nemá žádné připomínky. Zástupci TJ Delfín Oleksovice z.s. na jednání sdělili, že své připomínky sdělí v termínu do 07. 04. 2017. Ve sděleném termínu se vyjádřil TJ Delfín Oleksovice z.s. se svými připomínkami, kdy požadoval do opatření obecné povahy zapracovat prodloužení doby pro TJ Delfín Oleksovice od 07:00 do 21:00 hodin z důvodu pořádání mezinárodních závodů a pořádání několika soustředění reprezentantů České republiky i reprezentací jiných zemí. Dalším bodem, který požaduje TJ Delfín Oleksovice z.s. do opatření obecné povahy zapracovat je zákaz provozování vodních skútrů. Posledním požadavkem sděleným TJ Delfín Oleksovice z.s. bylo, aby bylo do opatření obecné povahy zapracováno, že je v předmětném úseku vodní plochy povoleno provozování 1 člunu s lyžařem a při závodech potom 1 člun s lyžařem a 2 čluny pro záchranu. Toto opatření obecné povahy řeší vymezení části vodní cesty VD Oleksovice pro vodní lyžování.

 Uvedené požadavky TJ Delfín Oleksovice z.s. jsou zahrnuty do Článku 2. Konkrétně byla zčásti upravena provozní doba na předmětné vymezené části vodní plochy. Byl také akceptován požadavek, aby bylo možno na předmětné vymezené části vodní plochy provozovat současně maximálně 1 plavidlo. Požadavek na provozování 2 člunů pro záchranu a případné prodloužení provozní doby vodního lyžování do 21:00 hodin bude řešeno v rámci rozhodnutí podle § 29h zákona o vnitrozemské plavbě, kterým Státní plavební správa povolí konání příslušné akce na sledované vodní cestě. Nelze akceptovat požadavek, aby bylo tímto opatřením obecné povahy bylo zakázáno provozování vodních skútrů. Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě jsou upraveny v ustanovení § 2 vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě VD Oleksovice část vodní cesty pro provozování vodního lyžování, byl vyvěšen dne 9. 5. 2017 na úřední desce Státní plavební správy a na úřední desce Úřadu městyse Oleksovice po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena k návrhu opatření obecné povahy žádná připomínka.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 2. srpna 2017.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 2. srpna 2022.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 19. 7. 2017

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Bc. David Hoff
ředitel pobočky

Čj.: 3311/PR/17

 

Obdrží

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

 

Městys Oleksovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět