Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 116/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 14. 7. 2022
Opatřením obecné povahy č. 129/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2862/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události (závody jetsurfů) na vodní cestě vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz malých plavidel

ve vodní ploše vymezené na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) dle opatření obecné povahy 1/2018 pro plutí malých plavidel – jetsurfů (dále jen vymezená vodní plocha),
ve dnech 15. 7. 2022 až 17. 7. 2022,
v době vždy od 09:00 do 19:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu.
Pořadatel povolené akce vhodným způsobem zajistí, aby v době provozování jetsurfů nebyl možný přístup koupajících se osob do vymezené vodní plochy.
Pořadatel akce vhodným způsobem zajistí, aby do vymezené vodní plochy nevplulo v době povolené akce žádné plavidlo, které se povolené akce neúčastní.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti firmy František Novotný, se sídlem Hněvčeves 4, Nechanice, IČO: 486 334 53, pořádání akce na sledované vodní cestě na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) – Mistrovství Evropy na jetsurfech ve dnech 15. až 17. 7. 2022 (dále akce). Povolená akce se uskuteční ve výše uvedené vymezené vodní ploše. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše tak, jak je uvedeno v článku 1.

 

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2862/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět