Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 10/2023

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 27. 2. 2023
Opatřením obecné povahy č. 13/2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1068/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku od ř. km 967,44 do 973,50 (zdrž VD Pardubice),
ve dnech od 22.02.2023 do odvolání.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V termínu od 22.02.2023 do odvolání je povolen maximální ponor plavidel 0,55 m v úseku Labe od ř. km 967,44 do ř. km 973,50 (zdrž VD Pardubice).

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, rozhodla o omezení plavby z důvodu poruchy řetězu ovládání jezové klapky na levém jezovém poli a následného snížení hladiny o 0,50 cm.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 22. 2. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1068/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět