Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 76/2018

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 20. 12. 2018
Opatřením obecné povahy č. 114/2018

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6406/PH/18 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019,

přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87,
ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019,

na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km.9,30 až k. km 0,87,
ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Malá a velká plavební komora Hořín jsou mimo provoz a plavební kanál Vraňany – Hořín je vypuštěn.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 06.03.2018 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes malou plavební komoru Hořín, velkou plavební komoru Hořín a na plavebním kanále Vraňany – Hořín, k. km 0,87, ve dnech od 11.11.2018 do 13.01.2019, která byla doplněna dne 26.04.2018, na základě žádosti o úpravu termínu zastavení plavby podané Ředitelstvím vodních cest ČR dne 25.04.2018.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 21.05.2018 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes malou plavební komoru Hořín, k. km 0,87, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 30.05.2018 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes malou i velkou plavební komoru Hořín a na plavebním kanále Vraňany – Hořín je zastavena z důvodu vypuštění plavebního kanálu a odtěžení sedimentů v kanálu nad protipovodňovou uzavírkou Vraňany a z obratišť za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Dále budou provedeny práce ke zvýšení podjezdných výšek na plavebním kanále Hořín.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26.07.2018.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. 7. 2018

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 6406/PH/18

 

Obdrží

Navrhovatel

  • Povodí Vltavy, státní podnik; doručit závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5

Dotčený orgán státní správy

  • MěÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství – vodoprávní úřad, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
  • Obec Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník
  • Lužec nad Vltavou, 1. Máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou
  • Obec Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany

Obec Hořín, Obec Lužec nad Vltavou a Obec Vraňany se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět