Průkaz způsobilosti vůdce plavidla,
průkaz způsobilosti vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW, které je určeno k přepravě více než 12 cestujících a není rekreačním plavidlem

§24, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), určuje vůdce plavidla jako člena posádky plavidla na řídící úrovni. § 24a zákona o vnitrozemské plavbě stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 4 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje zúžené oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla výkon této funkce na:

 1. plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie,
 2. vojenském plavidle provozovaném na vodní cestě České republiky nebo na plavidle provozovaném na této vodní cestě základní složkou integrovaného záchranného systému, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty,
 3. převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozované na vodní cestě České republiky.

Vodní cesty České republiky nepropojené s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, jsou vodní cesty České republiky s výjimkou:

 1. vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a
 2. vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výustní části soutoku Berounky po přístav Radotín.

V úsecích uvedených pod body a), b) je nutné se prokazovat osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky (plným oprávněním).

Prováděcí vyhláška č. 48/2023 Sb., stanoví v § 2, odst. 1) činnosti spočívající ve vedení plavidla při jeho pohybu na vodní cestě, jimiž jsou zejména

 1. vydávání příkazů členům posádky plavidla při jimi vykonávaných činnostech,
 2. naplánování plavby, vedení plavidla a bezpečné manévrování s ním, včetně řešení nouzových situací v souladu s pravidly plavebního provozu a pravidly přepravy nebezpečných věcí,
 3. zajištění bezpečné přepravy cestujících včetně pomoci osobám se zdravotním postižením a nakládky materiálu s ohledem na stabilitu plavidla,
 4. kontrola bezpečného provozu a zajištění údržby strojního, elektrotechnického a elektronického zařízení na plavidle,
 5. zajištění organizace výcviku na plavidle, komunikace s posádkou a cestujícími a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, práv cestujících a ochrany životního prostředí.

Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plavidla s plachtou, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla.

Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem nepřevyšujícím 4 kW je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem nepřevyšujícím 4 kW výkonu motoru nebo bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plavidla s plachtou.

Požadavky:

Podle § 24c odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě a §3 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení oprávnění průkazu způsobilosti vůdce plavidla stanoveny následující požadavky:

Průkaz způsobilsoti Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška Praktická zkouška
Vůdce plavidla
Nový průkaz
18 --- 100 dnůa) ano ano 500 37/3 ne ano (testová a ústní) ano
Vůdce plavidla s omezenímb)
Nový průkaz
18 --- 20 dnů ano ano 500 37/3 ne ne ano

Vůdce plavidla i vůdce plavidla s omezením
Uplynutí doby platnosti

---  ---  ---  ano  ano   400  37/6 ---  ne  ne 

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci kormidelníka, kvalifikovaného lodníka nebo lodníka
b) vůdce plavidla s výjimkou malého a rekreačního plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF. Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce,
 • správní poplatek 500,- Kč,
 • správní poplatek za vyznačení nové doby platnosti po uplynutí platnosti 200,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně.

Zkouška

Žadatel musí prokázat teoretické znalosti při teoretické zkoušce provedené formou písemného testu na počítači a formou ústní zkoušky. Dále musí žadatel prokázat praktické dovednosti při praktické zkoušce na plavidle.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Testová část zkoušky

Test pomocí počítače obsahuje otázky, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z předmětů:

 • plavební provoz,
 • plavební nauka,
 • konstrukce plavidel.

Testová část zkoušky obsahuje 40 zkušebních otázek sestavených náhodným počítačovým výběrem ze všech tematických okruhů znalostí uvedených v části I přílohy č. 3 k vyhlášce č. 48/2023 Sb.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď.

Hodnocení testové zkoušky

Celkový počet otázek v testu: 40
Počet bodů potřebný ke splnění testu: 32
Doba ke zpracování testu: 45 minut

Soubor otázek: zde

Ústní část zkoušky

Může se jí podrobit jen uchazeč, který vyhověl při testu. Obdrží zkušební lístek, který obsahuje počítačem náhodně vybrané 3 otázky vybrané z tematických okruhů znalostí uvedených v části I přílohy č. 3 k vyhlášce č. 48/2023 Sb.

Soubory ústních otázek jsou neveřejné.

Uchazeč má k dispozici dobu na osobní přípravu, během níž si může udělat zejména písemnou osnovu odpovědí a potřebné poznámky. Poté odpovídá před komisí souvisle na jednotlivé otázky.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za odpovědi na každou otázku zvlášť, celkově komisí výroky "vyhověl" nebo "nevyhověl". Pro úspěšné složení zkoušky je nezbytné, aby zájemce odpověděl správně na všechny 3 otázky.

Odkaz na mapy.

Zkouška z praktických dovedností

Praktická zkouška, pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla JINÉHO než plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW, probíhá formou ověření dovedností v rozsahu 10 témat zařazených do tematických okruhů plavební provoz a předpisy, plavební nauka a práce s posádkou uvedených v části I přílohy č. 3 k vyhlášce č. 48/2023 Sb. Při zkoušce se ověří dovednosti ve všech uvedených tematických okruzích. Splnění každého tématu je hodnoceno 1 bodem.

Praktická zkouška, pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW, probíhá formou ověření dovedností v rozsahu 13 témat zařazených do tematických okruhů plavební provoz a předpisy, plavební nauka a konstrukce uvedených v části I přílohy č. 3 k vyhlášce č. 48/2023 Sb. Při zkoušce se ověří dovednosti ve všech uvedených tematických okruzích. Splnění každého tématu je hodnoceno 1 bodem.

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, přičemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhne-li potřebný počet bodů.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za odpovědi na každou otázku zvlášť, celkově komisí výroky "vyhověl" nebo "nevyhověl". Uchazeč musí odpovědět správně na všechny tři otázky.

Ověření praktických dovedností
V případě praktické zkouška, pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla JINÉHO než plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW, je žadatel hodnocen vyhověl, pokud splnil 80 procent prvků zadaných zkušební komisí.

V případě praktické zkoušky, pro udělení zúženého oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW, je žadatel hodnocen vyhověl, pokud dosáhl alespoň 10 z 13 bodů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla zaznamenáno do plavecké služební knížky České republiky, která kombinuje doby plavby s průkazem způsobilosti vůdce plavidla a tvoří tak jediný doklad.

Lhůta k vykonání zkoušky

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví.

Neúspěšný žadatel může opakovat zkoušku z teoretických znalostí nebo z praktických dovedností pouze jednou. Poté je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů..

Platnost oprávnění

Oprávnění platí nejvýše 13 let, současně nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 60 let a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne před dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.