Pobočka Děčín

Ředitel pobočky: Ing. Martin Klein
Curriculum vitae
 412 557 414

Adresa Státní plavební správa – pobočka Děčín
Husitská 1403/8
405 02 Děčín VI
Tel./Fax 412 557 411
412 557 410
E-mail e-mail: pobockadecin@plavebniurad.cz
Datová schránka

tiwiuy6

Radiostanice kanál č. 80 – volací znak DĚČÍN SPS
vysílání 157,025 MHz a příjem 161,625 MHz
Úřední hodiny pondělí, středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Telefonní linky  
dozor na plavbu: 412 557 415
412 557 420
412 557 419
412 557 417
412 557 406
412 557 429
doklady plavidel: 412 557 408
412 557 404
412 557 405
doklady osob: 412 557 403
412 557 421
nehody: 840 111 254 (středisko RIS)

Sekretariát

Organizačně zajišťuje chod pobočky. Sekretariát může poskytnout základní informace o tom, na které oddělení je možné se s příslušnou záležitostí obrátit.

Plavební dozor

Útvary plavebního dozoru vykonávají státní dozor a státní správu na plavbu a vodní cesty a přístavy.

Dozor na plavbu

V obvodu působnosti pobočky:

 • kontroluje dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel v provozu, potvrzení odborné a zdravotní způsobilosti jejich vůdců a členů posádek a úplnost předepsaných listin na plavidlech

 • kontroluje dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách, projednává porušení zákona o vnitrozemské plavbě a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • zakáže plavbu plavidla v řízení na místě, není-li na plavidle platné lodní osvědčení nebo zvláštní povolení k plavbě, je na plavidle překročeno maximální zatížení cestujícími nebo nákladem, plavidlo není technicky způsobilé k plavbě, plavidlo nesplňuje požadavky na obsazení posádkou nebo je schopnost vůdce plavidla nebo členů posádky snížena z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky

 • zadrží průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídí přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla v případě, že při výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu

 • zadrží lodní osvědčení, nesplňuje-li plavidlo technické požadavky na bezpečnost plavidla a zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě

 • kontroluje, zda správci sledovaných vodních cest, provozovatelé přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, provozovatelé plavidel, provozovatelé půjčoven malých plavidel, provozovatelé vodní dopravy, účastníci plavebního provozu a další osoby plní povinnosti stanovené zákonem o vnitrozemské plavbě

 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin v řízení na místě, zjistí-li při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě

 • kontroluje dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách a kontroluje užívání povrchových vod k plavbě s ohledem na rozsah a podmínky jejich užívání, jež vyplývají ze zákona o vodách

 • projednává porušení zákona o vodách a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • přerušuje, omezuje nebo upravuje plavební provoz na dobu nezbytně nutnou z důvodu výskytu živelní události, nehody, modernizace nebo údržby vodní cesty nebo jiné mimořádné události

 • vydává účastníkům plavebního provozu ústní nebo písemné pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace

 • vydává povolení a stanovuje podmínky k přepravě nebezpečných věcí a o vydaném povolení informuje krajské úřady, jejichž správním obvodem bude přeprava nebezpečných věcí uskutečněna a příslušného správce vodní cesty

 • vydává povolení pro zvláštní přepravu a stanovuje podmínky s ohledem na dodržení bezpečnosti plavebního provozu a parametry vodní cesty

 • vydává povolení akce na sledované vodní cestě a stanoví podmínky zajištění bezpečnosti plavebního provozu

 • provádí odborná šetření nehod ve vnitrozemské plavbě a stanoví jejich příčiny.

Dozor na vodní cesty a přístavy

V obvodu působnosti pobočky:

 • vydává závazné stanovisko stavebnímu úřadu k umísťování, provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a technické infrastruktury ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty

 • vyjadřuje se k územním plánům obcí, okresních a statutárních měst i velkých územních celků z hlediska zájmů plavby

 • vydává povolení k provozování pozemní části přístavu

 • provádí kontroly staveb a zařízení vodní části přístavu

 • spravuje seznam veřejných přístavů,

 • vydává povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

 • vydává povolení k provozování půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě

 • vydává souhlas k umístění, přemístění nebo odstranění plavebního značení na sledovaných vodních cestách

 • provádí kontroly řádného značení vodních cest signálními znaky

 • provádí kontroly údržby plavebních objektů a jejich vybavení, zda splňují podmínky pro bezpečné provozování plavby a kontroluje zajištění stanovených parametrů vodní cesty

 • vydává opatření obecné povahy a informace o omezení provozu na vodní cestě a zajišťuje jejich zveřejnění

 • stanoví způsob a lhůtu k odstranění zjištěných překážek v plavební dráze, kterými mohou být především nedostatečné hloubky, utopené předměty, potopená plavidla, nedostatky ve značení vodní cesty nebo poškozené součásti vodní cesty

 • vkládá informace do systému Říčních informačních služeb

Plavební doklady

Útvary plavebních dokladů provádějí technické prohlídky plavidel, vedou evidenci plavidel v plavebním rejstříku, provádějí zkoušky způsobilosti a vedou evidenci průkazů způsobilosti.

Doklady plavidel

V obvodu působnosti pobočky:

 • provádí technické prohlídky plavidel

 • vystavování lodních dokladů

 • vedení plavebního rejstříku a rejstříku malých plavidel

 • rozhoduje o způsobilosti evidenci podléhajících plavidel na základě podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

 • vydávání povolení pro provozování plovoucího tělesa

 • vydávání zvláštního povolení pro plavidlo podléhající evidenci, které však nemá platné osvědčení plavidla

S celostátní působností:

 • zabezpečuje cejchování plavidel a vydává příslušné cejchovní průkazy
 • s ohledem na skutečnost, že pobočka Děčín je v místě jediného vstupu pro plavidla přijíždějící po vodní cestě do České republiky, jsou především na této pobočce vydávána povolení k provozu zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky

Doklady osob

V obvodu působnosti pobočky:

 • evidence a vydávání průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla

 • evidence a vydávání průkazů způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými, průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru a osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující

 • vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

 • vedení evidence vůdců plavidel a členů posádek, kteří k této činnosti musí mít průkaz způsobilosti

 • zajišťování provádění zkoušek, na jejichž základě lze získat příslušný průkaz způsobilosti

 • vydávání a vedení evidence plaveckých služebních knížek vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými

 • vydávání osvědčení o zvláštních znalostech ADN (přeprava nebezpečných věcí vodní dopravou) a osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a provádění příslušných zkoušek

Mapa


Zobrazit větší mapu

Na výše uvedených kontaktních místech je možné ve dnech určených pro styk s veřejností, pondělí a středa, obdržet k nahlédnutí zákony a vyhlášky, podle kterých Státní plavební správa jedná a rozhoduje.

Pobočku naleznete v levobřežní části Děčína.

Při příjezdu podél Labe od Ústí nad Labem, Vás za dopravní značkou začátku obce Děčín, začne navádět k SPS městský informační systém (dále jen MIS). Podle jeho pokynů cca 300 m od začátku obce odbočíte vlevo pod železniční trať a po té vpravo na ulici Dělnickou. Jízdou po ní spatříte cca po 500 m po levé ruce budovu SPS, pobočka Děčín.
Při příjezdu do Děčína po pravém břehu od Boletic nad Labem nebo od Hřenska, ale i pokud jedete od Liberce nebo Benešova nad Ploučnicí, přejeďte přes Labe po Novém mostě (čtyřproudý most dálničního typu). Pokračujte směrem na Teplice, přičemž podjedete železniční trať. Cca 200 m za podjezdem odbočte dle pokynů MIS vlevo a pokračujte rovně pod další železniční podjezd. Na následném kruhovém objezdu oválného typu, zvolte čtvrtý výjezd vpravo do Dělnické ulice. Jeďte touto ulicí a po 350 m odbočte vpravo do ulice Husitská. Zde po pravé ruce je budova SPS, pobočka Děčín.
Při příjezdu od Teplic, resp. Jílového, pokračujte po silnici I 13 ve směru na Liberec. Na Podmokelské ulici, u kina Sněžník, odbočte dle pokynů MIS vpravo a pokračujte rovně pod další železniční podjezd. Na následném kruhovém objezdu oválného typu, zvolte čtvrtý výjezd vpravo do Dělnické ulice. Jeďte touto ulicí a po 350 m odbočte vpravo do ulice Husitská. Zde po pravé ruce je budova SPS, pobočka Děčín.
Před budovou se nachází parkoviště pro vozidla SPS a jeho návštěvy.