Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje:

Správce osobních údajů: Státní plavební správa
Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
IČO: 00003352
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Ljuba Lakosilová
gdpr@plavebniurad.cz
datová schránka IDS pwzaih7
telefon: + 420 702 099 263

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 181/2004 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Státní plavební správa jako správce osobních údajů plně respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a osobní údaje zpracovává pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a to zejména zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracovává korektně, zákonně a transparentně v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, která je nezbytná pro účely, které jsou zpracovávány. Zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Účely zpracování osobních údajů

Veškeré účely zpracování osobních údajů jsou zpracovávány pro legitimní účely na základě právního důvodu v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • Vydávání závazného stanoviska ke stavbám na sledované vodní cestě
 • Vydávání povolení k provozování přístavu, přístaviště, vývaziště, překladiště a kotviště
 • Schvalování technické způsobilosti plavidla
 • Zápis a výmaz plavidla do rejstříků
 • Cejchování plavidla
 • Pověřování inspektora UTZ 
 • Vydávání průkazu způsobilosti
 • Pověřování osob k ověřování praktických dovedností
 • Vydávaní souhlasu s plavebním značením
 • Vydávání povolení ke zvláštní přepravě
 • Vydávání povolení k akci na sledované vodní cestě
 • Vydávání povolení k užití zvláštní signalizace na plavidle
 • Vydávání povolení k půjčovně plavidel
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
 • Vydávání oprávnění k činnosti související se zajišťování školení a zkoušek žadatelů o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
 • Řízení o přestupcích
 • Rozhodování o výjimkách ze zákona

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech poskytnuty např. orgánům činným v trestním řízení.

Státní plavební správa nepředává osobní údaje mimo EU či mezinárodním organizacím a neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky.

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kdykoliv během zpracování má subjekt údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Za účelem uplatnění svých práv se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy: gdpr@plavebniurad.cz.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Tato informace bude podle potřeby aktualizována.