Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje:

Správce osobních údajů: Státní plavební správa
Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
IČ: 00003352
Pověřenec pro ochranu osobních údajů gdpr@plavebniurad.cz
datová schránka IDS pwzaih7

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, , zákonem č. 181/2004 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Státní plavební správa jako správce osobních údajů plně respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a osobní údaje zpracovává pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a to zejména zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracovává korektně, zákonně a transparentně v nezbytném rozsahu, ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, která je nezbytná pro účely, které jsou zpracovávány. Zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje SPS získává přímo od subjektů údajů.

SPS zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu (v souladu s principem minimalizace údajů).

SPS zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje: adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, průkaz totožnosti, ID datové schránky, místo narození, zápis do živnostenského rejstříku.

Účely zpracování osobních údajů

Veškeré účely zpracování osobních údajů jsou zpracovávány pro legitimní účely na základě právního důvodu v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • Vydávání závazného stanoviska ke stavbám na sledované vodní cestě
 • Vydávání povolení k provozování přístavu, přístaviště, vývaziště, překladiště a kotviště
 • Schvalování technické způsobilosti plavidla
 • Zápis a výmaz plavidla do rejstříků
 • Cejchování plavidla
 • Pověřování inspektora UTZ 
 • Vydávání průkazu způsobilosti
 • Pověřování osob k ověřování praktických dovedností
 • Vydávaní souhlasu s plavebním značením
 • Vydávání povolení ke zvláštní přepravě
 • Vydávání povolení k akci na sledované vodní cestě
 • Vydávání povolení k užití zvláštní signalizace na plavidle
 • Vydávání povolení k půjčovně plavidel
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby
 • Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
 • Vydávání oprávnění k činnosti související se zajišťování školení a zkoušek žadatelů o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce
 • Řízení o přestupcích
 • Rozhodování o výjimkách ze zákona
 • Rezervace termínů technických prohlídek plavidel

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech poskytnuty např. orgánům činným v trestním řízení.

Státní plavební správa nepředává osobní údaje mimo EU či mezinárodním organizacím a neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

SPS zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • Zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností
 • Zpracování při výkonu veřejné moci
 • Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu
 • Zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, které se na SPS vztahují, jsou založena zejména na základě následujících právních předpisů:
 • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 113/2018 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
 • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejní správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdrav. pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kdykoliv během zpracování má subjekt údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo zjistit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, po jakou dobu a za jakým účelem. Dále, zda jsou předávány jiným příjemcům. Máte také možnost získat kopie zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  Máte právo na opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo požádat SPS o omezení zpracování osobních údajů, pokud jste přesvědčen, že zpracovávané osobní údaje nejsou přesné.
 • Právo na přenositelnost
  Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po SPS zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci, případně právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo souhlasu a je prováděno automatizovaně. Také toto právo vzhledem k výše uvedenému uplatníte jen omezeně.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Právo vznést námitku můžete uplatnit, když zpracování osobních údajů na SPS probíhá na základě právního titulu „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen“ nebo právního titulu „oprávněné zájmy správce“.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na kontaktní adrese: gdpr@plavebniurad.cz.

Práva uvedená v článcích 15 až 22 nařízení GDPR je subjekt údajů oprávněn uplatnit u SPS:

 1. v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem doručená poštou, vzor žádosti je umístěn zde)
 2. písemné elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným el. podpisem)
 3. písemné elektronické formě - prostřednictvím datové schránky
 4. v písemné listinné formě (žádost podaná osobně na podatelně SPS - za podmínky identifikace občanským průkazem).

Veškeré odpovědi a vyjádření jsou poskytovány SPS bezplatně, s výjimkou opakovaných nebo nepřiměřených požadavků, které je SPS oprávněno zpoplatnit.

Vyjádření Vám SPS poskytne ve lhůtě jednoho měsíce. Lhůtu ale můžeme prodloužit až o dva měsíce, například s ohledem na složitost vyřízení a počet žádostí. O prodloužení Vás bude SPS informovat.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

SPS vykonává tyto základní agendy, které zpracovávají osobní údaje:

V rámci agendy DOKLADŮ PLAVIDEL zpracováváme plavební rejstřík a rejstřík malých plavidel. Tomu předchází provedení technické prohlídky a vydání osvědčení plavidla. Zpracování je založeno na právní povinnosti vyplývající ze zákona. Poskytnutí těchto údajů se nemůžete vyhnout, pokud chcete zapsat plavidlo do plavebního rejstříku. Nyní jsme zavedli on-line rezervační systém technických prohlídek plavidel. Vaše osobní údaje použité k rezervaci nejsou využity jiným způsobem a budou smazány po termínu rezervované prohlídky.

Další agendy v oblasti DOKLADŮ PLAVIDEL:

 • Vydání povolení zvláštní přepravy
 • Zápis změny vlastníka plavidla do plavebního rejstříku resp. rejstříku malých plavidel
 • Vydání mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo
 • Vydání cejchovního průkazu
 • Schválení technické dokumentace pro stavbu malého plavidla a vydání osvědčení
 • Schválení typu plavidla
 • Schvalování technické způsobilosti malých plovoucích zařízení sestávajících ze segmentů

Zpracování je založeno na právní povinnosti vyplývající ze zákona. Poskytnutí těchto údajů se nemůžete vyhnout, pokud chcete daný doklad, povolení či průkaz.

V rámci agendy DOKLADŮ OSOB zpracováváme osobní údaje žadatelů průkazů způsobilosti. Provádíme zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů lodních posádek a vydáváme průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel. Dále pověřujeme fyzické osoby ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla, vydáváme osvědčení o zvláštních znalostech k přepravě nebezpečných věcí, osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby a také vydáváme plavecké služební knížky.

Zpracování je založeno na právní povinnosti vyplývající ze zákona. Poskytnutí těchto údajů se nemůžete vyhnout, pokud chcete vlastnit průkaz způsobilosti.

Seznam inspektorů UTZ – zpracování těchto osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

V rámci agendy DOZORU NA VODNÍ CESTY A PŘÍSTAVY zpracováváme osobní údaje žadatelů při vydávání povolení k provozování veřejných a neveřejných přístavů, uveřejněním seznamu chráněných míst, povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, souhlasu s umístěním plovoucího zařízení na vodní cestě, seznamu přístavišť, seznamu neveřejných vývazišť, povolení k provozu půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě, seznam půjčoven malých plavidel.

Zpracování je založeno na právní povinnosti vyplývající ze zákona.

Informace o zpracování osobních údajů při podávání žádosti o vydání průkazu elektronickou cestou

Správce osobních údajů: CENDIS, s.p.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1
IČ: 00311391

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vymezují, jaké informace a které osobní údaje musíte jakožto žadatel poskytnout při podání žádosti o vydání průkazu elektronickou cestou.

Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a podléhají režimu ochrany vyplývající ze zákona. Po zadání elektronické žádosti jsou vaše údaje evidovány ve webovém rozhraní pro podávání elektronických žádostí o průkaz, provozovaném společností CENDIS, s.p. a v Informačním systému Státní plavební správy.

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje Státní plavební správa získává přímo od subjektů údajů.

Státní plavební správa zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu (v souladu s principem minimalizace údajů).

Státní plavební správa zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu a adresa korespondenční, e-mailová adresa, telefonní číslo,
 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, ID datové schránky, informace o zdravotním či jiném omezení ovlivňující provádění zkoušky, lékařský posudek.

Ve chvíli, kdy komunikujete prostřednictvím e-mailu, datové zprávy nebo v listinné podobě prostřednictvím pošty vedeme informace s uvedenými osobními údaji a nadále s nimi nakládáme dle zákona o archivnictví a spisové službě. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.