Aktuální zprávy

8. 1. 2020

Elektronické podávání žádostí o průkaz Vůdce malého plavidla

Státní plavební správa spouští od 13. ledna 2020 pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob elektronickou cestou. V první fázi bude umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky. Postupně se bude tento pilotní projekt rozšiřovat o další podání (např. výměny průkazů, kapitáni apod.). Podrobnější informace k používání a odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde

30. 9. 2019

Podmínky vedení malých a rekreačních plavidel s průkazem způsobilosti v Chorvatsku

Vzhledem k tomu, že se po změně národních předpisů upravujících podmínky plavby rekreačních plavidel ve vnitřních námořních vodách a v teritoriálním moři Chorvatska množí dotazy na toto téma, upozorňuje Státní plavební správa na změnu podmínek oproti minulým letům a připomíná další důležité skutečnosti.

27. 6. 2019

Důležitá informace

Dnem 19. června 2019 nabývá účinnosti vyhláška č. 139/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Na základě těchto změn dochází k datu účinnosti této vyhlášky i ke změnám v obsahu těch zkušebních otázek ke zkouškám vůdců plavidel a členů posádek plavidel, kterých se změna dotkla. Otázky jsou již aktualizovány a zařazeny v seznamu zkušebních otázek pro jednotlivé způsobilosti.

Otázek ke zkouškám vůdců malých a rekreačních plavidel se změny nedotkly.

18. 1. 2017

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O VYDÁNÍ DOKLADŮ

žádost zaslanou datovou schránkou, faxem nebo e-mailem nelze zaevidovat jako řádně podanou žádost. Zaevidovat lze pouze originál žádosti s příslušnou kolkovou známkou nebo vyznačením potvrzení o zaplacení správního poplatku a vlastnoručním podpisem na žádosti. Pro urychlení procesu vyřizování Vašich požadavků podávejte ve vlastním zájmu žádosti v požadované podobě a s požadovanými náležitostmi.

18. 1. 2017

Informace Státní plavební správy č. 1/2017

o doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla

16. 12. 2015

Informace Státní plavební správy č. 36/2015

o zápisech do plaveckých služebních knížek v případě způsobilosti lodník, získané absolvováním odborného vzdělání v příslušném oboru na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně

12. 11. 2015

Uznávání vzdělávacího programu lodník

Uznávání vzdělávacího programu lodník - Dohoda mezi Ministerstvem dopravy ČR a Centrální komisí pro plavbu na Rýně