Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci kormidelníka

§ 24a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) stanoví, že funkci člena posádky plavidla může vykonávat pouze osoba, jíž k tomu bylo uděleno oprávnění.

Ve smyslu § 24a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě umožňuje plné oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla výkon této funkce na vodní cestě

 1. České republiky,
 2. jiného členského státu Evropské unie,
 3. smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 4. státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně
 5. státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidla je uznáváno podle předpisu Evropské komise.

Držitel osvědčení Evropské unie o kvalifikaci kormidelníka je oprávněn vykonávat na plavidle činnosti spočívající v obsluze kormidelních a rádiových zařízení.

Požadavky:

Podle § 24b odst. 2 zákona o vnitrozemské plavbě a podle §3, §13 vyhlášky č. 48/2023 Sb., kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě, jsou pro udělení oprávnění Evropské unie k výkonu funkce kormidelníka stanoveny následující požadavky:

Důvod vydání Věk (roků) Vzdělání/
školení/
předchozí způsobilost
Praxe v obsluze plavidla Zdravotní způsobilost Žádost Správní poplatek (Kč) Položka zákona 634/2004 Sb. Průkaz k obsluze rádiových zařízení Teoretická zkouška na SPS Praktická zkouška
Nové oprávnění --- kvalifikovaný lodník 180 dnůa) ano ano 300 37/5 ano ne ne
  --- 3 rokyb) 360 dnůc) ano ano 300 37/5 ano ne ne
  --- --- 500 dnůd) ano ano 300 37/5 ano ano (testová) ne
Po uplynutí doby platnosti --- ne ne ano ano 200 37/6 --- ne ne

a) praxe v obsluze plavidla ve funkci kvalifikovaného lodníka
b) školení určené pro člena posádky plavidla na provozní úrovni v délce alespoň 3 let
c) praxe v obsluze plavidla získaná v průběhu školení doložená platným zápisem v plavecké služební knížce
d) dřívější praxe v obsluze námořní obchodní lodě ve funkci velitele doložená platným zápisem v námořnické knížce

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • lékařský posudek (ve vztahu k vykonávané činnosti) dle podmínek zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce, formulář je dostupný ve formátu PDF,
 • průkaz k obsluze rádiových zařízení (podle § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 • doklad o splnění požadované praxe v plavecké služební knížce,
 • správní poplatek 300,- Kč,
 • správní poplatek za vydání průkazu po uplynutí doby platnosti 200,- Kč.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na jakoukoliv pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Týká se POUZE žadatele s požadovanou praxí při vedení námořní obchodní lodě ve funkci velitele. Žadatel musí prokázat teoretické znalosti při zkoušce provedené formou písemného testu na počítači.

Je třeba, aby před zkouškou žadatel prokázal svou totožnost dokladem totožnosti.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Test pomocí počítače obsahuje otázky, které jsou vybrány z veřejně přístupných souborů otázek z předmětů:

 • plavební provoz,
 • plavební nauka,
 • konstrukce plavidel.

Rozsah zkoušky z teoretických znalostí stanoví vyhláška č. 48/2023 Sb., v části II přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď.

Celkový počet otázek v testu: 40
Počet bodů potřebný ke splnění testu: 32
Doba ke zpracování testu: 45 minut

Soubor otázek: zde

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhne-li potřebný počet bodů.

Vydání osvědčení

Osvědčení unie o způsobilosti kormidelníka je zaznamenáno do kombinované plavecké služební knížky Evropské unie, která kombinuje doby plavby se záznamy o získaných osvědčeních členů posádky plavidla.

Lhůta k vykonání zkoušky

Termín zkoušky musí být stanoven tak, aby zkouška byla provedena nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Do doby vykonání zkoušky plavební úřad řízení přeruší. Žadatel obdrží usnesení o přerušení řízení, na které není třeba nijak reagovat, pouze je třeba se dostavit ke zkoušce ve vybraném termínu. Nebude-li zkouška úspěšně složena do 1 roku ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení po podání žádosti přerušeno, plavební úřad řízení zastaví

Neúspěšný žadatel může opakovat zkoušku pouze jednou. Nebyla-li zkouška úspěšně složena do jednoho roku ode dne podání žádosti, bude řízení zastaveno a žadatel může pokračovat po podání nové žádosti.

Platnost osvědčení

Osvědčení platí do dosažení 60 let věku držitele a po dovršení tohoto věku po dobu 5 let nejpozději do jednoho dne přede dnem, kdy držitel dosáhne věku 70 let a dále po dobu 2 let po dosažení věku 70 let.