Uznávání odborných kvalifikací

Státní plavební správa je uznávacím orgánem ve smyslu § 29 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Uznávání odborné kvalifikace pro činnosti ve vnitrozemské plavbě upravuje § 27a zákona č. 114/1992 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Státní plavební správa je odpovědným orgánem pro uznávání odborné kvalifikace pro následující regulovaná povolání a činnosti:

  • Inspektor určeného technického zařízení,
  • Provozování vodní dopravy pro cizí potřeby,
  • Strojmistr,
  • Vůdce malého plavidla,
  • Funkce a činnosti vykonávané na vodní cestě ČR na vojenském plavidle nebo plavidle provozovaném základní složkou IZS, obecní policií, plavebním úřadem nebo správcem vodní cesty nebo na převozní lodi upoutané k vodícímu lanu nebo řetězu provozovaném na vodní cestě ČR, jde-li o funkci člena posádky a vůdce plavidla, které pluje pomocí radaru, používá jako palivo zkapalněný zemní plyn nebo zajišťující pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7 tis. m2, nebo výkon činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn.

Kvalifikace členů posádek v ostatních případech jsou nově uznávány na základě Směrnice (EU) 2017/2397, která byla s účinností od 1.3.2023 zapracována do novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Níže naleznete odkazy na interaktivní formuláře žádosti o uznání odborné kvalifikace a oznámení o ohlášení uznání odborných kvalifikací:

Tyto interaktivní formuláře a další informace a kontakty naleznete na stránkách MŠMT.

Žadatel o uznání odborné kvalifikace předloží k zahájením řízení

  • vyplněnou žádost,
  • doklad o zaplacení správního poplatku (nejlépe formou kolkové známky nebo v úředních hodinách platbou na pokladně poboček Státní plavební správy),
  • úředně ověřený překlad všech dokumentů potřebných k prokázání odborné způsobilosti,
  • osobně předloží doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz, pas apod.).

Uznávání odborné kvalifikace provádí úsek dokladů osob odboru kontroly a metodiky ředitelství Státní plavební správy.

Žádost je nutné podat osobně na adrese ředitelství Státní plavební správy, Sandnerova 1146, Praha 7 (NIKOLIV na pobočce Praha na adrese Jankovcova 4, Praha 7).

Z důvodu nutnosti ztotožnění osoby žadatele je nezbytné DOMLUVIT PŘEDEM konkrétní termín osobního podání žádosti na telefonním čísle +420 234 637 311.