Uznávání odborných kvalifikací

Státní plavební správa je uznávacím orgánem ve smyslu § 29 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Je odpovědným orgánem pro uznávání odborné kvalifikace pro následující regulovaná povolání a činnosti:

 • Inspektor určeného technického zařízení,
 • Kormidelník,
 • Lodník,
 • Provozování vodní dopravy pro cizí potřeby,
 • Převozník,
 • Strojmistr,
 • Vůdce malého plavidla.

Dne 25. 4. 2016 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 49 zákon č. 126/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 5. 2016.

Níže naleznete odkazy na interaktivní formuláře žádosti o uznání odborné kvalifikace a oznámení o ohlášení uznání odborných kvalifikací:

Tyto interaktivní formuláře a další informace a kontakty naleznete na stránkách MŠMT.

Žadatel o uznání odborné kvalifikace předloží k zahájením řízení

 • vyplněnou žádost,
 • doklad o zaplacení správního poplatku (formou kolkové známky nebo hotově v úředních hodinách na pokladně poboček Státní plavební správy),
 • úředně ověřený překlad všech dokumentů potřebných k prokázání odborné způsobilosti,
 • osobně předloží doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz, pas apod.).

Uznávání odborné kvalifikace provádí úsek dokladů osob odboru kontroly a metodiky ředitelství Státní plavební správy