Soubory otázek ke zkouškám způsobilosti pro získání nových oprávnění na základě novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Soubory otázek pro písemnou část zkoušek způsobilosti jsou k dispozici pod odkazy v níže uvedené tabulce. Otázky pro ústní část zkoušek způsobilosti jsou neveřejné.

Soubory otázek pro nová oprávnění 2023