Soubory otázek ke zkouškám způsobilosti pro získání nových oprávnění na základě novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Soubory otázek pro písemnou část zkoušek způsobilosti jsou k dispozici pod odkazy v níže uvedené tabulce. Otázky pro ústní část zkoušek způsobilosti jsou neveřejné.

Soubory otázek pro nová oprávnění 2023

Termíny zkoušek způsobilosti pro získání nových oprávnění budou plavebním úřadem vyhlášeny 31. ledna 2023. Provádění zkoušek způsobilosti bude zahájeno po nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě, tedy po 1. březnu 2023.