Další dokumenty a informace


24. 3. 2020

Mnohostranná dohoda ADN / M 025

o Osvědčeních o zvláštních znalostech ADN podle kapitoly 8.2.2.8 ADN a Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí podle kapitoly 1.8.3.7 ADN

  • Celý text dohody v češtině zde
  • Celý text dohody v němčině zde
  • Celý text dohody v angličtině zde

2. 5. 2017

Rezoluce č. 40 EHK/OSN


23. 1. 2015

Dohoda mezi Ministerstvem dopravy ČR a Centrální komisí pro plavbu na Rýně o vzájemném uznávání kvalifikace lodník získané absolvováním odborného vzdělání

Text dohody v češtině

Text dohody v němčině


8. 12. 2014

Informace o zápisech do plaveckých služebních knížek

8. prosince 2010 byla uzavřena Správní dohoda o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek mezi Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (dále „ZKR“) a následujícími národními správními orgány:

Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií Republiky Rakousko,
Ministerstvo dopravy, správa námořní dopravy, Bulharské republiky,
Ministerstvo infrastruktury, sekce bezpečnosti plavby, Republiky Polsko,
Ministerstvo dopravy a infrastruktury Rumunska,
Ministerstvo dopravy České republiky,
Ministersvo dopravy, pošty a telekomunikací Slovenské republiky.

Smluvní správní orgány podle této dohody, která vstoupila v platnost 1. 7. 2011, uznávají platnost plaveckých služebních knížek vystavených příslušnými kompetentními rýnskými úřady a příslušnými kompetentními úřady ostatních smluvních správních orgánů na vodních cestách, které leží ve výsostném území jejich státu.

Zápisy zdravotní způsobilosti držitele je Státní plavební správa oprávněna provádět do české plavecké služební knížky podle českých předpisů. Smluvní správní orgány uznávají platnost těchto zápisů na vodních cestách, které se nachází v jejich výsostném území a ZKR uznává platnost těchto zápisů na Rýně.

Zápisy o zdravotní způsobilosti držitele v rýnských plaveckých služebních knížkách jsou uznávány za platné na vodních cestách v ČR. Kontrolní zápisy k osvědčení absolvovaných úseků plavby a doby plavby mohou být zapsány do uznaných plaveckých služebních knížek každým příslušným kompetentním úřadem.

Zápisy způsobilosti držitele podle rýnských předpisů jsou oprávněné provádět do všech (rýnských i nerýnských) plaveckých služebních knížek, jen příslušné kompetentní rýnské úřady. Jen tyto zápisy se na Rýnu uznávají za platné.

Zápisy způsobilostí držitele podle národních předpisů jsou oprávněné provádět jen příslušné kompetentní národní úřady vystavujícího státu. Tyto zápisy se na Rýně neuznávají za platné.

Úplné znění této dohody včetně seznamu příslušných rýnských kompetentních úřadů a seznam příslušných kompetentních úřadů smluvních správních orgánů v českém a německém jazyce je uvedeno zde.


9. 9. 2013

Správní dohoda o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek

Text: česky, německy.


9. 9. 2013

Oficiální text Dohody o spolupráci mezi Centrální komisí pro plavbu na Rýně a MD ČR

v oblasti průkazů způsobilosti vůdce plavidla (kapitána I. třídy) a k vedení plavidla pomocí radaru je možné stáhnout v jazyce českém zde, německém zde, francouzském zde a nizozemském – zde.


15. 6. 2013

Odkazy na mapy


10. 1. 2013

Informace o platnosti českých průkazů způsobilosti vůdců plavidel jiných nemalých a rekreačních v zahraničí

Průkazy způsobilosti vydávané Státní plavební správou na plastových ID kartách odpovídají svoji formou i obsahem směrnici 96/50/ES. Ve smyslu ustanovení vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel má mezinárodní platnost pouze průkaz způsobilosti vůdce plavidla – kapitána kategorie B (případně do konce roku 2014 vydávaného kapitána I. třídy).

Tento průkaz jsou na základě výše uvedené směrnice povinny akceptovat členské státy Evropské unie, tedy Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko. Další zemí je Švýcarsko (to upravuje spolupráci s EU bilaterálními dohodami).

SRN: Ve smyslu dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o vnitrozemské vodní dopravě, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 330/1990.se vzájemně uznávají doklady pro plavbu na Labi od spodní hranice hamburského přístavu (ř. km 639), na Illmenau, na labsko-lübeckém kanálu a na Vltavě. Na základě souhlasu Ministerstva pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst č. j. WS 25/6252.2/2 vydává Státní plavební správa od 1. února 2013 osvědčení o platnosti této dohody pro německý úsek Labe v úseku od km 0,0 (Schöna) do km 607,5 (horní hranice hamburského přístavu). Dále po spodní hranici hamburského přístavu (ř. km 639) není žádné osvědčení nutné.

Na části vodních cest SRN je nezbytné prokázat znalost konkrétního úseku:

  1. Wesera od km 0,0 (Hannover – Münden) až km 204,45 (Minden – Oberweser)
  2. Dunaj od km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) až km 2322,02 (Straubing)
  3. Havola od km 68,0 (Plaue) až km 145,8 (Havelberg)
  4. Odra od km 542,4 (Ratzdorf) až km 704,1 (Widochowa)
  5. Saale od km 0,0 (ústí do Labe) až km 19,50 (PK Cable).

K tomuto prokázání musí mít u sebe držitel českého průkazu způsobilosti úsekové osvědčení, které vydávají pověřené úřady:

Stát Vydávající orgán
B S P F Mobilité et Transports/ Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Direction Générale Transport Terrestre/ Directoraat-Generaal Vervoer Te Land City Atrium rue du Progr?s 56/ City Atrium Vooruitgangstraat 56, B-1210 Bruxelles/ B-1210 Brussel
CH Schweizerische Rheinhäfen Direktion, Postfach, CH-4019 Basilej
D WSD West, Cheruskerring 11, D-48147 Münster WSD Süd, Wörthstrasse 19, D-97082 Würzburg WSD Südwest, Bruckner Straße 2, D-55127 Mainz WSD Ost, Gerhard-Hauptmann-Straße 16, D-39108 Magdeburg (oprávněna pouze pro vydávání radarových patentů)
F Service de la Navigation de Strasbourg, 14 rue du Maréchal Juin, 67084 Strasbourg
NL CCV, afdeling binnenvaart PC Boutenslaan 1 Postbus 1810 2280 DV Rijswijk

Rýn: Zde platí zvláštní režim plavby, od 1. října 2009 je podle smlouvy mezi Ministerstvem dopravy České republiky (dále MD ČR) a Centrální komisí pro plavbu na Rýně (dále CKR) uzavřené dne 4. června 2009 uznáván český průkaz způsobilosti kapitána kategorie B (dříve I. třídy) na Rýně jako platný, pokud budou splněny následující doplňující předpoklady:

  • Pro plavbu na úseku mezi Iffezheimem (km 335,92) a Spyckským přívozem (km 857,40) musí držitel průkazu předložit úsekové osvědčení podle přílohy A3 Rýnského patentního řádu (Rheinpatentverordnung – RheinPatV). Toto úsekové osvědčení vydává oprávněný úřad ve SRN (WSD – West, Südwest) po prokázání znalostí specifik daného úseku rýnské vodní cesty.
  • Držitel průkazu musí po dosažení 50 let věku předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti podle přílohy B3 výše uvedeného Rýnského patentního řádu, které se musí ve smyslu tohoto řádu a příslušného ustanovení vyhlášky o způsobilosti k vedení a obsluze plavidel obnovovat ve věku 55, 60, 65 let a poté každoročně. Toto potvrzení vystavuje Státní plavební správa na základě posudku lékaře, bez něho nebude český průkaz způsobilosti kontrolními orgány zemí CKR akceptován.

Státní plavební správou je uznáván Velký patent států v působnosti CKR bez další podmínky jako platný na všech českých vnitrozemských vodních cestách. Od 1. října 2009 je uznáván český průkaz způsobilosti k vedení plavidla pomocí radaru na Rýně. Státní plavební správou bude uznáván Radarový patent pro plavbu na Rýně jako platný na všech českých vnitrozemských vodních cestách.

Dunaj: na této řece stanovují zvláštní režim plavby předpisy Dunajské komise. Tyto neukládají dalším státům uznávání průkazů způsobilosti. Z titulu členství v EU jsou státy, kterými protéká řeka Dunaj, povinny české průkazy způsobilosti akceptovat.


13. 7. 2011

Uznávání českých plaveckých způsobilostí členů lodních posádek ve Spolkové republice Německo

Plné znění uznávacího dopisu v německém jazyce zde i českém jazyce zde.