Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (ICC)

A. Co je ICC?

 1. ICC slouží svému držiteli jako doklad způsobilosti v mezinárodně uznávaném formátu, který lze v případě potřeby předložit zahraničním orgánům.

 2. Pracovní skupina pro vnitrozemskou vodní dopravu Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN) původně vytvořila Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla za účelem usnadnění rekreační plavby na Rýnu a Dunaji.

 3. Každý ze států, jehož územím řeky protékají, požadoval jiné doklady způsobilosti, což bylo zdrojem potíží pro vůdce, kteří měli v úmyslu plout v různých úsecích řeky.

 4. Původní dohoda, Rezoluce č. 14 EHK OSN, byla nahrazena dokonalejší Rezolucí č. 40, která nyní reguluje vydávání Mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla (běžně nazývaný Mezinárodní průkaz způsobilosti – ICC), přičemž stanovuje pravidla, komu lze ICC vystavit, seznam požadavků a vzhled dokladu.

 5. V průběhu let se platnost průkazu rozšířila a průkaz nyní zahrnuje pobřežní vody a množství vnitrozemských vodních cest, rovněž tak řeky, pro které byl původně vytvořen.

B. Nahrazuje ICC povinnost vlastnit národní průkaz?

 1. Plavidlo musí odpovídat předpisům státu, pod jehož vlajkou pluje (stát registrace), kdekoli ve světě. ICC spíše doplňuje, než nahrazuje, požadavky uložené daným státem.

C. Co mi ICC poskytuje navíc oproti mému národnímu průkazu?

 1. Nelze předpokládat, že by zahraniční orgány chápaly, co doklady každého jednotlivého státu umožňují vůdci plavidla či jakou úrovní způsobilosti vůdce disponuje.

 2. CC dokládá zahraničním orgánům, že Vaše způsobilost vůdce rekreačního plavidla byla udělena v souladu s Rezolucí č. 40, a že jste prokázal nezbytnou úroveň způsobilosti pro druh plavidla a oblast plavby uvedenou v průkazu.

 3. Pokud je vyžadován doklad o způsobilosti, vlastník plavidla, který navštíví jiný evropský stát, zpravidla zjistí, že doklad ICC je dostačující. Státy, které přijaly Rezoluci č. 40, by měly automaticky uznávat ICC, avšak tento průkaz je také uznáván v mnoha jiných státech, které dosud formálně nepřistoupily k Rezoluci č. 40.

D. Opravňuje mě ICC k pronájmu plavidla?

 1. Ne, ICC může být užitečný pro osoby, které si chtějí pronajmout plavidlo, avšak půjčovny plavidel nejsou povinny uznávat ICC jako doklad způsobilosti osob, které mají v úmyslu si pronajmout jejich plavidla.

E. Musím vlastnit ICC?

 1. Některé státy budou vyžadovat držení ICC, zatímco ostatní státy nikoliv. Požadavky se mohou v rámci státu rovněž lišit v závislosti na určení pro pobřežní vody, nebo vnitrozemské vodní cesty.

F. Mohu používat ICC mimo Evropu?

 1. ICC není globálním dokladem o kvalifikaci. Dokonce v rámci Evropy je platnost ICC vymezena vydávajícím státem a cílovým státem. Vždy záleží na daném státě kdekoli ve světě, zda bude uznávat tento doklad způsobilosti.

G. Smějí orgány jednoho státu EHK OSN vydávat ICC státním příslušníkům jiného státu EHK OSN?

 1. Za účelem vydávání ICC musejí vlády nejprve implementovat Rezoluci č. 40. Poté pověří kompetentní orgán a schválí instituce, které smějí vydávat průkaz jejich jménem. Avšak implementující státy mohou vydávat průkazy pouze svým vlastním občanům či rezidentům, nebo státním příslušníkům jakéhokoli severoamerického státu či jakéhokoli státu, který není členem EHK OSN. ICC lze vystavit státním příslušníkům jiného státu EHK OSN, pouze pokud je doloženo, že se jedná o rezidenty vydávajícího státu.

 2. Žadatelé musejí být držiteli národního průkazu implementujícího státu, nebo složit zkoušku stanovenou státními orgány v souladu s požadavky uvedenými v Příloze 1 Rezoluce č. 40. Státní orgány nemusejí uznávat národní průkaz vydaný státními orgány jiného státu na základě ICC.

H. Proč je ICC tak důležité?

 1. Je široce uznáváno, že standardy stanovené v Rezoluci č. 40 představují opodstatněnou a přiměřenou úroveň způsobilosti pro krátkodobé plavby v rámci rekreační plavby s ohledem na bezpečnost plavby a posádky, a ochranu životního prostředí. Dokonce i státy, které dosud nepřijaly Rezoluci č. 40, budou uznávat a někdy i vyžadovat ICC od zahraničních vůdců rekreačního plavidla jako doklad jejich způsobilosti.

 2. Veškeré členské státy EHK OSN jsou tímto vyzývány k přijetí Rezoluce č. 40.

I. Může Rezoluci č. 40 aplikovat kterýkoli stát?

 1. Ano, Rezoluce č. 40 má globální rozsah a tudíž je otevřena aplikaci všemi členskými státy OSN. Např. JAR uznala a začala aplikovat Rezoluci č. 40.

 2. Aby stát mohl aplikovat Rezoluci č. 40, musí nejprve informovat výkonného tajemníka EHK OSN o tom, že přijal Rezoluci č. 40, předložit informaci o stanovených orgánech zodpovědných za vydávání ICC, uvést místo, kde lze nalézt legislativu upravující rekreační plavbu, a který vzor ICC je vydáván.

J. Kde mohu nalézt informace o státech implementujících Rezoluci č. 40 a další užitečné informace týkající se její aplikace?

 1. Od roku 2010 jsou informace o státech, které přijaly Rezoluci č. 40, a taktéž seznam kompetentních orgánů pro autorizaci ICC a schválené instituce pro vydávání ICC, zahrnuty do Přílohy IV Rezoluce č. 40. Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány Pracovní skupinou pro vnitrozemskou vodní dopravu EHK OSN. Nejnovější verze rezoluce se nachází na adrese: www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html.

 


Zdroj: www.unece.org