Osvědčení odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je provozování vodní dopravy vázanou živností. Proto bude živnostenský úřad v místě bydliště požadovat na uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti k této činnosti v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

V souladu s vyhláškou č. 84//2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění pozdějších předpisů, vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby Státní plavební správa.

Požadavky:

Ve smyslu vyhlášky č. 84//2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, musí uchazeč o odbornou způsobilost:

 1. úspěšně vykonat zkoušku z předmětů, které se váží k provozování vnitrozemské vodní dopravy*):
  • vodní doprava a mezinárodní smlouvy s ní související,
  • základy závazkového a pracovního práva, jejichž znalosti jsou důležité pro provozování vnitrozemské vodní dopravy,
  • obchodní a finanční řízení podniku,
  • provozování vodní dopravy,
  • technické standardy vodní dopravy,

 2. prokázat praxi 3 let v oboru vodní dopravy.

*) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nahrazuje podle § 33a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb. vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z předmětů stanovených prováděcím předpisem, pokud byly tyto předměty její součástí a pokud plavební úřad tuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

 • doklad o splnění požadované praxe v oboru (minimálně 3 let),

Písemnou žádost na předepsaném formuláři s příslušnými doklady je možno zaslat na kteroukoliv pobočku Státní plavební správy nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské dopravy pro cizí potřeby.

Zkouškou se ověřuje odborná způsobilost žadatele k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Zkouška se provádí formou testu pomocí PC ve smyslu zkušebního řádu. Test obsahuje maximálně 42 otázek z veřejně přístupných souborů. Každá otázka nabízí 3 odpovědi, z nichž jedna je správná. Uchazeč je povinen označit správnou odpověď.

Čas na vypracování testu je časově omezen podle počtu otázek (viz tabulka).

Soubory testových otázek se správnými odpověďmi pro jednotlivé specifikace v tabulce níže.

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Hodnocení zkoušky

Zkouška je hodnocena počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč „vyhověl“,dosáhne-li minimální počet bodů (viz tabulka):

Specifikace Počet otázek Soubor otázek Doba na zpracování testu Uchazeč „vyhověl“, dosáhne-li nejméně
Uchazeč, který nepožádal o omezení „ne pro mezinárodní vodní dopravu“ 42 zde 45 min. 33
Uchazeč, který požádal o omezení „ne pro mezinárodní vodní dopravu„ 35 zde 35 min. 27
Uchazeč o osvědčení k provozování přívozů 21 zde 25 min. 16

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání osvědčení

Po úspěšném vykonání zkoušky je osvědčení způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby vydáno žadateli po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydané osvědčení si žadatel může vyzvednout osobně na pobočce Státní plavební správy, kde vykonal zkoušku způsobilosti nebo je mu zaslán poštou.

Správní poplatek za vydání osvědčení je stanoven ve výši 1 500 Kč