Upozornění - elektronické podání žádosti

Nově je možnost podat žádost o registraci plavidla, o prodloužení platnosti lodního osvědčení a zápis některých změn v evidenci elektronickou cestou prostřednictvím Portálu dopravy.

Podmínkou pro využití této možnosti je:

 • požadavek na registraci malého plavidla,
  vlastníkem i provozovatelem plavidla je fyzická osoba,
 • žádající je vybaven některým z uznávaných typů digitální identity.
 • Postup při podání elektronické žádosti si můžete informativně projít na našich webových stránkách zde.

Evidence plavidel

Plavidla, která podléhají evidenci, se evidují v plavebním rejstříku nebo v rejstříku malých plavidel.

Evidenci podléhají (ve smyslu § 14 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)), plavidla:

 • o celkové hmotnosti přesahující 1000 kg včetně povoleného zatížení,
 • s vlastním strojním pohonem o výkonu větším než 4 kW, nebo
 • s celkovou plochou plachet přesahující 12 m2

Jde-li o plovoucí zařízení, pak evidenci podléhá pouze, pokud je jeho

  • celková hmotnost včetně povoleného zatížení 10 000 kg a více,
  • délka nebo šířka 10 m a více a výška 2 m a více.

Zápisu do rejstříku musí předcházet schválení technické způsobilosti na základě provedené technické prohlídky. Pokyny k objednání se na technickou prohlídku, jakož i další podrobnosti naleznete na příslušné stránce tohoto webu.

Celý proces evidence je zpravidla zakončen vystavením lodního osvědčení. Podrobnější informace k této problematice naleznete na této stránce.

Plavební rejstřík (§ 14 zákona)

V plavebním rejstříku jsou evidována plavidla ve smyslu § 14 zákona s výjimkou malých plavidel. Plavební rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují následující údaje o plavidle:

 1. vlastník
 2. provozovatel
 3. poznávací znaky
 4. jméno lodě
 5. druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno
 6. nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje.
 7. zástavní právo k plavidlu
 8. datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

Zápis do plavebního rejstříku:

Zápis vlastnického práva do plavebního rejstříku má konstitutivní charakter. V souladu s § 1102 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nabývá vlastnické právo k plavidlu evidovanému v plavebním rejstříku (veřejném seznamu) zápisem do tohoto plavebního rejstříku (veřejného seznamu). Je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti.

Plavidlo se zapíše do plavebního rejstříku na základě ŽÁDOSTI o zápis do plavebního rejstříku podané vlastníkem nebo provozovatelem plavidla, pokud

 • byla schválena jeho technická způsobilost a

 • provozovatelem tohoto plavidla je

  • fyzickáosoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo

  • právnickáosoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky

Přílohu žádosti o zápis do plavebního rejstříku musí tvořit ve smyslu § 14a odst. 2 zákona:

 1. výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

 2. ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla,

 3. čestné prohlášení, že plavidlo není zapsáno v rejstříku jiného státu; to neplatí pro plavidla zapsaná v evropské databázi trupů plavidel, a

 4. doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.

Výmaz z plavebního rejstříku

Výmaz se provede:

 • na základě ŽÁDOSTI vlastníka, (je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti) nebo
 • pokud plavební úřad rozhodne o nezpůsobilosti plavidla.

Změna údajů v plavebním rejstříku

Změnu údajů vedených v plavebním rejstříku je vlastník plavidla povinen ve smyslu § 14 odst. 5 hlásit plavebnímu úřadu do 10 dnů ode dne vzniku skutečnosti zakládající změnu zapisovaného údaje. Toto hlášení se provede na prostřednictvím ŽÁDOSTI vlastníka o zápis změny v zapisovaných údajích.

Nejčastější a zvláštní změnou zapisovanou do rejstříku je změna vlastníka plavidla. Podrobnosti k tomuto úkonu naleznete na této stránce.

Rejstřík malých plavidel (§ 15a zákona)

V rejstříku malých plavidel jsou evidována pouze malá plavidla ve smyslu § 9 odst. 4 písm. b) zákona, pokud splňují podmínky pro evidenci plavidel podle § 14 zákona.

Rejstřík malých plavidel není veřejným seznamem. Údaje z tohoto rejstříku poskytne plavební úřad pouze na žádost

 1. fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů, právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

 2. orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Do rejstříku malých plavidel se zapisují následující údaje o plavidle:

 • vlastník, je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti,
 • provozovatel,
 • poznávací znaky,
 • druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno,
 • nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje,
 • datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku.

Zápis do rejstříku malých plavidel

Plavidlo se zapíše do rejstříku malých plavidel na základě ŽÁDOSTI podané vlastníkem nebo provozovatelem plavidla, pokud

 • byla schválena jeho technická způsobilost a

 • provozovatelem tohoto plavidla je

  • fyzická osoba s trvalým pobytem nebo místem podnikání na území České republiky, nebo

  • právnická osoba nebo její organizační složka se sídlem na území České republiky nebo jiná osoba, která je podle zvláštního právního předpisu oprávněna dočasně poskytovat služby nebo vykonávat právo usazování na území České republiky.

Přílohu žádosti o zápis do rejstříku malých plavidel musí tvořit ve smyslu § 15a odst. 6 zákona:

 • výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, vedeného ve státě sídla nebo místa podnikání žadatele, pokud nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky; tento výpis nesmí být starší 3 měsíců,

 • ověřená kopie dokladu osvědčujícího právní vztah vlastníka nebo provozovatele k plavidlu a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem plavidla do plavebního rejstříku, není-li vlastník současně provozovatelem plavidla, a

 • doklad o schválení technické způsobilosti plavidla.

Výmaz z rejstříku malých plavidel

Výmaz se provede:

 • na základě ŽÁDOSTI vlastníka, (je-li to třeba, údaje o spoluvlastnících se uvedou v příloze k žádosti), nebo
 • pokud plavební úřad rozhodne o nezpůsobilosti plavidla.

Změna údajů v rejstříku malých plavidel

Změnu údajů vedených v rejstříku malých plavidel je vlastník plavidla povinen ve smyslu § 15a odst. 4 zákona hlásit plavebnímu úřadu do 10 dnů ode dne vzniku skutečnosti zakládající změnu zapisovaného údaje. Toto hlášení se provede na prostřednictvím ŽÁDOSTI vlastníka o zápis změny v zapisovaných údajích.

Nejčastější a zvláštní změnou zapisovanou do rejstříku je změna vlastníka plavidla. Podrobnosti k tomuto úkonu naleznete na této stránce.