Technické prohlídky

Technické prohlídky malých plavidel jsou prováděny výlučně po předchozím objednání, a to jak v sídlech poboček Státní plavební správy v Praze, v Děčíně a v Přerově, tak ve zveřejněných lokalitách.

K technické prohlídce je nutno přistavit plavidlo nově evidované, plavidlo, kterému končí platnost osvědčení a plavidlo po rekonstrukci nebo výměně pohonného zařízení.

Online objednávání na technické prohlídky

Systém Vám umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách podle informací o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti poboček, zveřejněných vždy začátkem aktuálního roku na našich stránkách.

Systém slouží také k objednávání na technické prohlídky malých plavidel v místě sídel poboček Státní plavební správy v Děčíně, Praze, a Přerově.

Součástí technické prohlídky provedené online může být i změna zápisů v rejstříku malých plavidel (změna vlastníka, provozovatele, výměna motoru). Požadované změny je nutné uvést do kolonky poznámky.

POZOR: Systém neumožňuje objednání na technickou prohlídku dosud neevidovaných malých plavidel. Objednávku na vstupní technickou prohlídku malého plavidla před jeho zápisem do Rejstříku malých plavidel je nutné provést e-mailem na adrese územně příslušné pobočky Státní plavební správy nebo tamtéž telefonicky.

Před zahájením tvorby online objednávky si prosím připravte Lodní osvědčení svého malého plavidla.

Systém Vám po zahájení Vaší objednávky vygeneruje PIN, který si prosím poznamenejte pro možnost pozdějších změn (změna termínu, lokality, telefonního kontaktu, odhlášení) ve Vaší, již zarezervované objednávce.

V termínu 3 - 2 dnů před zarezervovaným termínem technické prohlídky Vás na vámi uvedeném telefonním čísle bude telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy kontaktovat technik a upřesní Vám čas technické prohlídky.

Podrobný postup online objednávání naleznete zde.

V případě problémů s ovládáním systému nás kontaktujte příslušnou pobočku Státní plavební správy e-mailem nebo telefonicky.

Poznámka:

V případě neuspokojení zájmu o technické prohlídky v určité lokalitě, mohou být v měsíci srpnu zveřejněny další dodatečné termíny. Přednostně budou v těchto termínech uspokojovány požadavky netransportovatelných plavidel.

Nejčastější problémy při technických prohlídkách malých plavidel

Uvádíme nejčastěji se vyskytující nedostatky při provádění technických prohlídek plavidel. Úplný výčet požadavků na technickou způsobilost plavidla obsahuje příloha č. 2 vyhlášky
č. 334/2015 Sb.

Upozorňujeme, že k technické prohlídce je třeba přistavit plavidlo s povinnou výbavou. Její přehled naleznete zde.

I) Formální vady

 1. Není podána písemná žádost o technickou prohlídku. Za podání žádosti se nepovažuje objednání termínu technické prohlídky.
 2. Není uhrazen správní poplatek. Při podání žádosti v místě prohlídky je nutné uhradit správní poplatek ve vyměřené výši formou kolkových známek nebo kartou prostřednictvím platebního terminálu. Možnost použití platebního terminálu na konkrétním výjezdu musí být ze strany úřadu výslovně potvrzena. V místě pobočky SPS je možné správní poplatek uhradit také hotově.
 3. Žadatel o prohlídku nepředloží platné osvědčení již evidovaného plavidla. Důvodem nejčastěji bývá podání žádosti po skončení lhůty pro pravidelnou technickou prohlídku, ztráta nebo poškození osvědčení. V takovém případě je nutné požádat o vydání nového osvědčení a uhradit správní poplatek také za tento úkon.
 4. Žádost o prohlídku podala jiná osoba než oprávněný žadatel. O technickou prohlídku plavidla může v souladu s ustanoveními zákona o vnitrozemské plavbě požádat pouze držitel osvědčení, to znamená vlastník nebo provozovatel plavidla. Jiná osoba může o prohlídku plavidla požádat pouze v případě, že je držitelem osvědčení písemně zmocněna.
 5. V žádosti o technickou prohlídku plavidla je uvedené jiné rejstříkové číslo. Po změně rejstříkového čísla po převodu nebo výmazu a opětovném přihlášení plavidla do evidence se stává, že žadatel uvede původní evidenční označení (rejstříkové číslo), které je fyzicky dosud uvedené na plavidle.

II) Vady bránící správnému ověření technické způsobilosti plavidla

 1. Plavidlo je k technické prohlídce přistaveno neúplné, rozebrané, bez motoru, Z-náhonu, stěžně apod.
 2. Plavidlo není možné prohlédnout z důvodu jeho umístění. Jde o případy plavidel umístěných v omezených prostorech, jakými jsou malé garáže, kůlny, nástavby vozidel, obložené různými předměty apod. Technik provádějící prohlídku musí vidět plavidlo celé, aniž by musel prolézat omezenými průřezy.
 3. Není zajištěn bezpečný přístup na plavidlo. Takový problém může nastat z důvodu umístění plavidla v omezeném prostoru, nepořádku v okolí plavidla, absence bezpečných prostředků pro překonání výškového rozdílu mezi podlahou a vstupem na plavidlo (schody, žebřík) apod. Podobný problém nastane v případě, že je plavidlo na vodě a není bezpečně dostupné ze břehu nebo mola, případně doprava mezi břehem a plavidlem není zajištěna vhodným plavidlem. Činnost technika musí být v souladu s požadavky na bezpečnost práce.
 4. Plavidlo není možné prohlédnout z důvodu jeho naložení, obsazení, případně zarovnání předměty, které nejsou součástí předepsané výbavy plavidla. Je nutné plavidlo vyklidit do té míry, aby byla zajištěna dostupnost všech jeho prostor, aniž by bylo nutné manipulovat uloženými předměty nebo žádat přemístění cestujících.
 5. Některé prostory na plavidle nelze prohlédnou z důvodu jejich pevného zakrytí. Typickým případem je nádní prostor umístěný pod podlahou, která je pevně spojená s trupem. Pro kontrolu stavu takových prostor je minimálně nutné zhotovit kontrolní průhledy. To se netýká vodotěsně uzavřených nebo vypěněných prostorů.
 6. Plavidlo je pod ochrannou plachtou nebo jinak obalené v míře bránící úplnému provedení prohlídky.
 7. Žadatel odmítá vyjmout a rozbalit sbalený nafukovací člun z vozidla s odůvodněním, že je příliš těžký a požaduje provedení prohlídky pouze formou kontroly štítku s výrobním číslem plavidla (HIN, CIN) umístěného na zrcadle.
 8. V uvedených případech technickou prohlídku provést nelze.

III) Nejčastější technické závady bránící vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení plavidla.

 1. Žadatel nepředloží platné osvědčení určeného technického zařízení na plavidle, v případě malých plavidel nejčastěji osvědčení elektrických zařízení silnoproudých a osvědčení plynových zařízení.
 2. Velmi často jsou příčinou technické nezpůsobilosti výtoky odpadní vody z dřezů, umyvadel, sprch, toalety nebo sběrné nádrže obšívkou. S výjimkou chladící vody motoru a odtoku stříkající a dešťové vody z kokpitu nesmí být žádná voda vypouštěna ven z plavidla. Veškerá odpadní voda musí být akumulována ve sběrné nádrži. Absence sběrného místa pro odpadní vodu v oblasti pohybu nebo stání plavidla není důvodem pro to, aby byla odpadní voda vypouštěna do vodního toku.
 3. Na již evidovaném plavidle byla provedena neschválená rekonstrukce nebo je instalováno neschválené pohonné zařízení. Schválení technické způsobilosti vydáním osvědčení plavidla platí po dobu vyznačenou v osvědčení pouze v případě, že plavidlo je ve stavu odpovídajícím stavu v době předchozí technické prohlídky. V případě provedení přestavby plavidla nebo výměny pohonného zařízení pozbývá platnost jeho osvědčení.
 4. Chybí předepsané vybavení plavidla. – Výstroj plavidla dle Přílohy č. 2, bod 6.01-6.04 vyhl. 334/2015 Sb. (vylévačka/pumpa, lana, vesla/pádla, bidlo s háčkem, zařízení zvukové signalizace apod.)?
 5. Již evidované plavidlo není označeno předepsaným evidenčním označením.
 6. Plavidlo není vybaveno odpovídajícími navigačními (pozičními) světly nebo jsou světla nevhodně instalovaná.
 7. Plavidlo není vybaveno odpojovačem baterie a/nebo pojistkami jednotlivých elektrických obvodů.
 8. Plavidlo nemá odpovídající uvazovací zařízení.
 9. Nádrž na benzín je uložena a odvětrána ve stejném prostoru jako motor a/nebo baterie. Přenosná palivová nádrž / baterie není na plavidle pevně uchycena – zajištěna proti pohybu.
 10. U zabudovaného benzínového motoru není instalován hasicí systém, aby nebylo nutno v případě požáru tento prostor otvírat, nebo nejsou u krytu motoru otvory pro hašení s označením.
 11. Plavidlo není vybaveno předepsaným počtem přenosných hasicích přístrojů, u zařízení s otevřeným ohněm není přenosný hasicí přístroj doplněn hasicí rouškou (viz Příloha č. 2, bod 5.06. Požární ochrana vyhl. 334/2015 Sb.), případně nejsou platné revize hasicích přístrojů.
 12. Plavidlo není vybaveno předepsanými záchrannými prostředky – záchranné vesty, záchranný kruh, záchranný vor, lékárnička (viz Příloha č. 2, bod 6.05. Záchranné prostředky vyhl. 334/2015 Sb.).

Prohlídky kormidelního zařízení

Kormidelní zařízení se strojním pohonem plavidla vybaveného osvědčením Společenství plavidla vnitrozemské plavby musí být v souladu s kap. 5.09.3 přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších přepisů prohlédnuto subjektem pověřeným prohlídkami

 • před uvedením do provozu,
 • po poruše,
 • po jakékoli úpravě nebo opravě a
 • pravidelně nejméně každé tři roky.

Prohlídku kormidelního zařízení může provést kterýkoli subjekt pověřený prováděním technických prohlídek v rámci Evropského společenství. Za Českou republiku provádí prohlídku člen odborné komise k ověřování technické způsobilosti plavidel – odborník na konstrukci plavidel a jejich strojní zařízení jmenovaný Státní plavební správou.

Doklad o způsobilosti kormidelního zařízení stanoví Státní plavební správa jako lodní listinu při vydání nebo prodloužení platnosti každého osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby pro plavidla, která mají strojní pohon kormidelního zařízení.

Provozovatelé plavidel vybavených osvědčením Společenství plavidla vnitrozemské plavby vydaným jiným státem Evropského společenství jsou vázáni podmínkami schválení způsobilosti plavidla v zemi, kde jim bylo osvědčení vydáno.