Technické prohlídky

K technické prohlídce je nutno přistavit plavidlo nově evidované, plavidlo, kterému končí platnost osvědčení a plavidlo po rekonstrukci nebo výměně pohonného zařízení. V době hodin pro veřejnost je možné plavidlo přistavit k prohlídce bez předchozí domluvy v místě pobočky Státní plavební správy. Prohlídku v jiném čase a na jiném místě je nutné dopředu telefonicky projednat se zaměstnanci útvaru Dokladů plavidel na příslušné pobočce.

V případě, že je to účelné, organizuje hromadné technické prohlídky mimo místo pobočky Státní plavební správa. Pokud termíny takových technických prohlídek Státní plavební správa nezveřejní, jsou provozovateli sdělovány písemně s ohledem na konec platnosti lodního dokladu.

Prohlídky kormidelního zařízení

Kormidelní zařízení se strojním pohonem plavidla vybaveného osvědčením Společenství plavidla vnitrozemské plavby musí být v souladu s kap. 5.09.3 přílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších přepisů prohlédnuto subjektem pověřeným prohlídkami

  • před uvedením do provozu,
  • po poruše,
  • po jakékoli úpravě nebo opravě a
  • pravidelně nejméně každé tři roky.

Prohlídku kormidelního zařízení může provést kterýkoli subjekt pověřený prováděním technických prohlídek v rámci Evropského společenství. Za Českou republiku provádí prohlídku člen odborné komise k ověřování technické způsobilosti plavidel – odborník na konstrukci plavidel a jejich strojní zařízení jmenovaný Státní plavební správou.

Doklad o způsobilosti kormidelního zařízení stanoví Státní plavební správa jako lodní listinu při vydání nebo prodloužení platnosti každého osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby pro plavidla, která mají strojní pohon kormidelního zařízení.

Provozovatelé plavidel vybavených osvědčením Společenství plavidla vnitrozemské plavby vydaným jiným státem Evropského společenství jsou vázáni podmínkami schválení způsobilosti plavidla v zemi, kde jim bylo osvědčení vydáno.

Aktuální zprávy

7. 2. 2019

Technické prohlídky malých plavidel v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2019

Viz Informace Státní plavební správy č. 4/2019

18. 1. 2019

Technické prohlídky malých plavidel v územní působnosti pobočky Praha pro rok 2019

Viz Informace Státní plavební správy č. 1/2019