Podmínky schválení typu plavidla

Při opakované stavbě plavidla téhož typu je pro výrobce nebo dovozce výhodné požádat o schválení typu.

V kompetenci Státní plavební správy je schválení způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího zařízení nebo plovoucího stroje.

Schválení typu pro ostatní druhy plavidel je v kompetenci Ministerstva dopravy České republiky.

Obsah žádosti:

  • název typu a celé jméno nebo název plavidla
  • rodné číslo nebo IČO žadatele
  • adresa bydliště nebo sídla osoby výrobce, u dovážených plavidel také prodejce

Písemnou žádost je možno zaslat nebo podat osobně na Státní plavební správu – pobočku Praha.

Výrobce nebo dovozce v rámci správního řízení předloží a zajistí:

  1. Zkušební plavbu a prohlídku prototypu na souši.

  2. Technickou dokumentaci v potřebném rozsahu, tj. dokumentaci potřebnou pro schválení jednotlivé stavby případně doplněnou na základě požadavků Státní plavební správy.

  3. Dokumenty osvědčující původ a kvalitu použitých technologií, materiálů a subdodávek včetně výčtu pro výrobu závazných technických norem.

  4. Prohlídku provozovny včetně předvedení technologie stavby, pokud je dodržení určitého postupu zásadní zaručení stabilní kvality výroby.

Pro plavidla, které nepodléhají klasifikaci, stavěná v souladu s podmínkami pro schválení typu platí, že Státní plavební správa může zapsat plavidlo do plavebního rejstříku ČR bez provedení technické prohlídky, pouze na základě předložení typového osvědčení vystaveného výrobcem.

Výrobce nebo prodejce musí zaručit způsobilost každého plavidla stavěného podle schváleného typu a stálou kvalitu výroby.

Pokud není ze závažných důvodů možno vyhovět některému požadavku podle bodu 2 až 4 projedná výrobce nebo dovozce se Státní plavební správou možné náhradní řešení.

Požadavky podle bodů 3 a 4 se považují za splněné, pokud jsou plavidla včetně prototypu stavěna pod dozorem uznané klasifikační organizace.

Správní poplatek je stanoven ve výši 6 000 Kč