Zápis změny vlastníka (podílu spoluvlastníka) nebo provozovatele plavidla zapsaného do plavebního rejstříku resp. rejstříku malých plavidel

Předkládané doklady a náležitosti:

  • pro plavidla zapsaná v plavebním rejstříku se použije písemná žádost pro jiná než malá plavidla, pro plavidla zapsaná v rejstříku malých plavidel pak žádost pro malá plavidla; uvedená písemná žádost se podává jako společná žádost původního a nového vlastníka. Požadované změny vlastníka, spoluvlastnického podílu nebo provozovatele se uvedou na formuláři příloha k žádosti

  • osvědčení plavidla (lodní osvědčení, lodní osvědčení malého plavidla, osvědčení plovoucího zařízení, mezinárodní osvědčení rekreačního plavidla),

  • písemný doklad (nebo jeho úředně ověřená kopie), z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, která osoba je novým vlastníkem plavidla (kupní, darovací či směnná smlouva, soudní rozhodnutí, rozhodnutí o pozůstalosti a podobně). V případě, že plavidlo má více vlastníků, je vždy nutný doklad o podílech jednotlivých spoluvlastníků,

  • výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce o osobě zapsaného a/nebo nového vlastníka v případě, že plavidlo je a/nebo má být zaevidováno na právnickou osobu,

  • plná moc k zastupování ve věci zapsání změny vlastníka u fyzických osob zastupujících zapsaného a/nebo nového vlastníka,

  • občanský průkaz v případě, že osoba jednající za žadatele předkládá žádost osobně.

Písemnou žádost je možno podat osobně nebo zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy (územní působnost poboček) s podmínkou, že podpis osoby vlastníka (fyzická osoba), jednající jménem (právnická osoba) nebo z pověření vlastníka plavidla, bude na žádosti úředně ověřen. To se týká jak osoby zapsaného, tak nového vlastníka plavidla. U žádostí podaných osobně ověří podpis vlastníka nebo jeho zástupce zaměstnanec SPS.

Státní plavební správa na základě předložených dokladů provede zápis o změně vlastníka do plavebního rejstříku nebo do rejstříku malých plavidel a do osvědčení plavidla. V případě, že bydliště nebo sídlo zapsaného a nového vlastníka nejsou v územní působnosti stejné pobočky, pobočka, v jejíž územní působnosti je bydliště nebo sídlo nového vlastníka, přidělí plavidlu nové rejstříkové číslo a vydá nové osvědčení plavidla.

Správní poplatek splatný při podání žádosti pro jiná než malá plavidla 200 Kč
Správní poplatek splatný při podání žádosti pro plavidla malá 100 Kč