• zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí,
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách,
 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
 • nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech,
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel,
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby,
 • vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách,
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách,
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu),
 • vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o  kontrole, (kontrolní řád),
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě,
 • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon,
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace,
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
 • vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.