• kontroluje dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel v provozu, potvrzení odborné a zdravotní způsobilosti jejich vůdců a členů posádek a úplnost předepsaných listin na plavidlech

 • kontroluje dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách projednává porušení zákona o vnitrozemské plavbě a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • zakáže plavbu plavidla v řízení na místě, není-li na plavidle platné lodní osvědčení nebo zvláštní povolení k plavbě, je na plavidle překročeno maximální zatížení cestujícími nebo nákladem, plavidlo není technicky způsobilé k plavbě, plavidlo nesplňuje požadavky na obsazení posádkou nebo je schopnost vůdce plavidla nebo členů posádky snížena z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky

 • zadrží průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídí přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla v případě, že při výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu

 • zadrží lodní osvědčení, nesplňuje-li plavidlo technické požadavky na bezpečnost plavidla a zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě

 • kontroluje, zda správci sledovaných vodních cest, provozovatelé přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, provozovatelé plavidel, provozovatelé půjčoven malých plavidel, provozovatelé vodní dopravy, účastníci plavebního provozu a další osoby plní povinnosti stanovené zákonem o vnitrozemské plavbě

 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin v řízení na místě, zjistí-li při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě

 • kontroluje dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách a kontroluje užívání povrchových vod k plavbě s ohledem na rozsah a podmínky jejich užívání, jež vyplývají ze zákona o vodách

 • projednává porušení zákona o vodách a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • přerušuje, omezuje nebo upravuje plavební provoz na dobu nezbytně nutnou z důvodu výskytu živelní události, nehody, modernizace nebo údržby vodní cesty nebo jiné mimořádné události

 • vydává účastníkům plavebního provozu ústní nebo písemné pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace

 • vydává povolení a stanovuje podmínky k přepravě nebezpečných věcí a o vydaném povolení informuje krajské úřady, jejichž správním obvodem bude přeprava nebezpečných věcí uskutečněna a příslušného správce vodní cesty

 • vydává povolení pro zvláštní přepravu a stanovuje podmínky s ohledem na dodržení bezpečnosti plavebního provozu a parametry vodní cesty

 • vydává povolení akce na sledované vodní cestě a stanoví podmínky zajištění bezpečnosti plavebního provozu

 • provádí odborná šetření nehod ve vnitrozemské plavbě a stanoví jejich příčiny.

Aktuální zprávy

13. 10. 2020

Analýza plavební sezóny 2020

Stejně jako v předchozích letech také v letošním roce zveřejnila Státní plavební správa analýzu plavební sezóny, která obsahuje celkové zhodnocení v oblasti dozoru na plavbu, dokladů plavidel a osob, plavební nehodovosti a preventivně osvětové činnosti plavebního úřadu v období od 1. 4. do 30. 9. 2020.

2. 7. 2020

Přívozy

Přívoz je soustava zařízení umožňující překonání řeky nebo obdobné vodní plochy pomocí plavidla. Takovéto plavidlo se nazývá...

11. 6. 2020

Informace Státní plavební správy č. 38/2020

Informace Státní plavební správy č. 38/2020

29. 8. 2017

Miniseriál o bezpečnosti plavebního provozu

Česká televize připravila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a se Státní plavební správou šestidílný minipořad Bezpečnost plavebního provozu...