• kontroluje dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel v provozu, potvrzení odborné a zdravotní způsobilosti jejich vůdců a členů posádek a úplnost předepsaných listin na plavidlech

 • kontroluje dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách projednává porušení zákona o vnitrozemské plavbě a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • zakáže plavbu plavidla v řízení na místě, není-li na plavidle platné lodní osvědčení nebo zvláštní povolení k plavbě, je na plavidle překročeno maximální zatížení cestujícími nebo nákladem, plavidlo není technicky způsobilé k plavbě, plavidlo nesplňuje požadavky na obsazení posádkou nebo je schopnost vůdce plavidla nebo členů posádky snížena z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky

 • zadrží průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídí přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla v případě, že při výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu

 • zadrží lodní osvědčení, nesplňuje-li plavidlo technické požadavky na bezpečnost plavidla a zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě

 • kontroluje, zda správci sledovaných vodních cest, provozovatelé přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, provozovatelé plavidel, provozovatelé půjčoven malých plavidel, provozovatelé vodní dopravy, účastníci plavebního provozu a další osoby plní povinnosti stanovené zákonem o vnitrozemské plavbě

 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin v řízení na místě, zjistí-li při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě

 • kontroluje dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách a kontroluje užívání povrchových vod k plavbě s ohledem na rozsah a podmínky jejich užívání, jež vyplývají ze zákona o vodách

 • projednává porušení zákona o vodách a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • přerušuje, omezuje nebo upravuje plavební provoz na dobu nezbytně nutnou z důvodu výskytu živelní události, nehody, modernizace nebo údržby vodní cesty nebo jiné mimořádné události

 • vydává účastníkům plavebního provozu ústní nebo písemné pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace

 • vydává povolení a stanovuje podmínky k přepravě nebezpečných věcí a o vydaném povolení informuje krajské úřady, jejichž správním obvodem bude přeprava nebezpečných věcí uskutečněna a příslušného správce vodní cesty

 • vydává povolení pro zvláštní přepravu a stanovuje podmínky s ohledem na dodržení bezpečnosti plavebního provozu a parametry vodní cesty

 • vydává povolení akce na sledované vodní cestě a stanoví podmínky zajištění bezpečnosti plavebního provozu

 • provádí odborná šetření nehod ve vnitrozemské plavbě a stanoví jejich příčiny.