Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Návrhy opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Informace

Aktuální zprávy

24. 3. 2020

Opatření v souvislosti s COVID-19 na Rýně

Rýnská komise v souvislosti s onemocněním COVID-19 přijala opatření související: s provozem infrastruktury, platností dokumentů platných pro rýnskou plavbu, pohybu posádek, Dohody ADN, naleznete na webových stránkách zde: https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html

17. 3. 2020

Informace č. 14/2020 o proplavování plavebními komorami na labsko-vltavské vodní cestě

V souvislosti s přijetím opatření proti šíření koronavirové infekce...

17. 3. 2020

Informace č. 13/2020 o omezení provozu Státní plavební správy

Státní plavební správa na základě usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15. 3. 2020 omezuje provoz a činnosti poboček Praha, Děčín a Přerov. Úřední hodiny...

8. 1. 2020

Elektronické podávání žádostí o průkaz Vůdce malého plavidla

Státní plavební správa spouští od 13. ledna 2020 pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob elektronickou cestou. V první fázi bude umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky. Postupně se bude tento pilotní projekt rozšiřovat o další podání (např. výměny průkazů, kapitáni apod.). Podrobnější informace k používání a odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde

25. 11. 2019

Žádosti o zpřístupnění části souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup

V souvislosti s blížícím se termínem účinnosti zákonného ustanovení o povinném používání AIS roste důležitost systému říčních informačních služeb. Aby provozovatelé plavidel mohli tyto služby plně využívat, je třeba ve smyslu § 32c odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě požádat o přístup k té části informací, k níž je přístup zákonem omezen. Žádost se podává standardním způsobem, v sekci „Doklady plavidel“ našeho webu naleznete příslušné pokyny.

13. 11. 2019

Dne 4. prosince 2019 nabývá účinnost část novely zákona o vnitrozemské plavbě vztahující se k povinnosti používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS

Novelou zákona č. 135/2019 Sb., kterou se mění znění zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se zavádí povinnost pro provozovatele a vůdce plavidel (na části vodní cesty uvedené § 32e odst. 3 písm. a) a pro plavidla dle § 32e odst. 3 písm. b) vybavit a užívat na plavidlech zařízení
a programové vybavení:

  1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace a
  2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

(Právní úpravu naleznete v Části V. Plavební provoz – Říční informační služby §§ 32a – 32e zákona č. 114/1995 Sb.)

Způsob užívání zařízení a programového vybavení je stanoven vyhláškou č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (novela č. 137/2019 Sb.).

Zavedení této povinnosti představuje další krok v zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS) v České republice. Ve vztahu k plavebnímu provozu představuje zavedení této povinnosti zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách využívaných k nákladní a veřejné osobní dopravě. Zavedení této povinnosti přinese též zefektivnění proplavování plavebními komorami, celkově efektivnější provoz nákladní a veřejné osobní vodní dopravy.

Toto novelou zákona se ČR připojila k většině evropských zemí, včetně Německa, Slovenska a Rakouska, ve kterých je povinnost používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS již několik let zavedena.

30. 9. 2019

Podmínky vedení malých a rekreačních plavidel s průkazem způsobilosti v Chorvatsku

Vzhledem k tomu, že se po změně národních předpisů upravujících podmínky plavby rekreačních plavidel ve vnitřních námořních vodách a v teritoriálním moři Chorvatska množí dotazy na toto téma, upozorňuje Státní plavební správa na změnu podmínek oproti minulým letům a připomíná další důležité skutečnosti.

30. 8. 2019

Policie na prázdninách?

Článek uveřejněný v časopise Policista na téma: Policejní léto

21. 6. 2019

Bezpečnější místa pro koupání a zklidnění plavby je připraveno na letní sezónu

Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR

Žluté bóje znovu vymezují plochy pro bezpečné koupání na Slapech, Velkých Žernosekách nebo Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy...

15. 6. 2019

Dne 19. června 2019 nabývá účinnosti novela zákona o vnitrozemské plavbě

Novela zákona č. 114/1995 Sb. je publikovaná pod č. 135/2019 Sb. Největší část novely zákona se týká transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.

S výše uvedenou novelou zákona souvisí i novelizace uvedených vyhlášek:

  • č. 136/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 137/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách,
  • č. 138/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách,
  • č. 139/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Vyhlášky nabývají účinnosti dne 19. června 2019.

4. 3. 2019

Informace o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel

Státní plavební správa ke dni 4. 3. 2019 zahájila (zkušební) provoz systému pro online objednávání na technické prohlídky malých plavidel.

18. 5. 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu...

24. 7. 2015

Plavba plavidel s vlastním pohonem a plavci

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě...

22. 8. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací e-mailem o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.