Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady – referenta pro právní služby a veřejné zakázky, zástupce vedoucího oddělení hospodářské správy, oddělení hospodářské správy, odbor kancelář úřadu

vyvěšeno: 1. 12. 2021

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

odborného rady – referenta pro právní služby a veřejné zakázky, zástupce vedoucího oddělení hospodářské správy, oddělení hospodářské správy, odbor kancelář úřadu ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOC)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel, oddělení plavebních dokladů, odboru pobočka Přerov

vyvěšeno: 22. 11. 2021

Ředitelka Státní plavební správy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

rady/odborného rady – referenta dokladů plavidel, oddělení plavebních dokladů, odboru pobočka Přerov ve Státní plavební správě

Oznámení:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (DOC)

Přílohy:

  1. Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance (DOC)

Informace pro žadatele o zaměstnání, kteří podávají žádost ve výběrovém řízení na novou pracovní pozici nebo na služební místo podle zákona o státní službě, k nakládání s osobními údaji.

Nově vydané předpisy a informace za posledních 15 dnů.

Návrhy opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Informace

Aktuální zprávy

20. 7. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Smlouva o splavnění Labe mezi Českem a Německem podepsána

Splavnění Labe umožní provoz ekologické vodní dopravy a zlepší podmínky pro mezinárodní obchod i cestovní ruch v České republice. Smlouvu o splavnění Labe podepsal spolu s českým ministrem Karlem Havlíčkem jeho protějšek Andreas Scheuer, ministr dopravy a digitální infrastruktury Spolkové republiky Německo.

1. 7. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Plavební sezóna je v plném proudu, na Slapech musí lodě plout pomalu

Začátek prázdnin i prodloužený víkend přivede v následujících dnech k tuzemským vodním plochám desítky tisíc lidí. Zvýšený pohyb plavidel a plavců na vodních hladinách si proto vyžaduje mimořádná opatření, která ochrání všechny účastníky plavebního provozu. Od července až do srpna je například na vodní nádrži Slapy nařízena výrazně pomalá plavba pouze v tzv. výtlačném režimu.

11. 5. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Na vodě nejsi nikdy sám: Domácí bezpečná plavební sezóna 2021 zahájena

Státní plavební správa spolu se zástupci Ministerstva dopravy, vodních sportů i centrály cestovního Ruchu Czech Tourism zahajuje letošní plavební sezonu na českých řekách, jezerech či nádržích. Ta bude vzhledem k epidemické situaci specifická, očekává se totiž velký zájem o prožití volna na vodě a u vody v tuzemsku. Dodržování pravidel a ohleduplné chování všech účastníků provozu na vodních hladinách má za daných okolností podpořit nová kampaň Na vodě nejsi nikdy sám.

4. 5. 2021

Vláda schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě

Cílem dohody je zajistit a udržovat splavnost Labe v určitých parametrech od Pardubic až do Hamburku. Umožní více využívat labskou vodní cestu pro ekologicky šetrnou nákladní dopravu, skloubit dopravní využití s vodohospodářskými potřebami a zachování cenného přírodního prostoru.

30. 4. 2021

Vltavská vodní cesta – úprava provozní doby lodního výtahu Orlík a plavební komory Praha – Modřany

V informaci SPS č. 17/2021 došlo k úpravě časů proplavování plavební komorou Modřany v Praze a byla prodloužena provozní doba lodního výtahu Orlík.

27. 4. 2021

Ministerstvo dopravy - Tisková zpráva: Na Slapech v létě výrazně zpomalí lodě, Státní plavební správa reaguje na velký nárůst rekreace

Plavební provoz na Slapech bude letos v červenci a srpnu výjimečně omezený. Kvůli očekávanému velkému provozu a potřebě chránit koupající i menší plavidla, rozhodla Státní plavební správa o zavedení tzv. výtlačného režimu plavby na polovině vodní plochy nádrže Slapy, tedy motorové lodě budou muset na vybraném úseku výrazně zpomalit a neklouzat po hladině. Chystanou úpravu režimu plavby zavedenou i na doporučení policie a vodních záchranářů projednala Státní plavební správa s dotčenými obcemi a jednotlivými spolky.

13. 10. 2020

Analýza plavební sezóny 2020

Stejně jako v předchozích letech také v letošním roce zveřejnila Státní plavební správa analýzu plavební sezóny, která obsahuje celkové zhodnocení v oblasti dozoru na plavbu, dokladů plavidel a osob, plavební nehodovosti a preventivně osvětové činnosti plavebního úřadu v období od 1. 4. do 30. 9. 2020.

30. 7. 2020

Tisková zpráva Ministerstva dopravy "Plavební informace, mapy vodních cest. Státní plavební správa spustila novou aplikaci pro veřejnost"

Státní plavební správa zpřístupnila pro širokou plaveckou veřejnost novou mobilní aplikaci...

29. 7. 2020

Nová mobilní aplikace "LAVDIS mobile" ke stažení

Státní plavební správa vytvořila a uvádí k užívání mobilní aplikaci "LAVDIS mobile", kterou připravila pro ve verzi pro operační systém Android a iOS. Aplikace poskytuje relevantní informace o vodních cestách na území České republiky pro širokou plaveckou veřejnost.

7. 7. 2020

Informace č. 43/2020 o provádění technických prohlídek malých plavidel v podmínkách uvolňování opatření přijatých v souvislosti s šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2

Státní plavební správa pokračuje v období uvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s hromadnou nákazou nemocí Covid-19 v provádění technických prohlídek malých plavidel za dále uvedených upravených podmínek.

25. 6. 2020

Doporučení pro provozovatele půjčovny malých plavidel

Státní plavební správa připravila v rámci osvětové a preventivní činnosti za účelem zachování bezpečnosti plavebního provozu doporučení, které má sloužit provozovatelům půjčoven malých plavidel jako pomocný materiál k náležitostem proškolení uživatelů plavidel, kteří nejsou držiteli průkazu způsobilosti k vedení malého plavidla.

3. 6. 2020

Tisková zpráva ČVUT - Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty uceleně představuje celou vodní cestu, historii jejího vzniku a zaměřuje se i na jednotlivé stavební památky.

24. 3. 2020

Opatření v souvislosti s COVID-19 na Rýně

Rýnská komise v souvislosti s onemocněním COVID-19 přijala opatření související: s provozem infrastruktury, platností dokumentů platných pro rýnskou plavbu, pohybu posádek, Dohody ADN, naleznete na webových stránkách zde: https://www.ccr-zkr.org/13070000-en.html

8. 1. 2020

Elektronické podávání žádostí o průkaz Vůdce malého plavidla

Státní plavební správa spouští od 13. ledna 2020 pilotní projekt podávání žádostí o vydání průkazů způsobilosti osob elektronickou cestou. V první fázi bude umožněno touto formou žádat o vydání průkazu Vůdce malého plavidla na základě zkoušky. Postupně se bude tento pilotní projekt rozšiřovat o další podání (např. výměny průkazů, kapitáni apod.). Podrobnější informace k používání a odpovědi na nejčastější otázky naleznete zde

25. 11. 2019

Žádosti o zpřístupnění části souboru informací vedených v systému říčních informačních služeb, ke kterým je omezen přístup

V souvislosti s blížícím se termínem účinnosti zákonného ustanovení o povinném používání AIS roste důležitost systému říčních informačních služeb. Aby provozovatelé plavidel mohli tyto služby plně využívat, je třeba ve smyslu § 32c odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě požádat o přístup k té části informací, k níž je přístup zákonem omezen. Žádost se podává standardním způsobem, v sekci „Doklady plavidel“ našeho webu naleznete příslušné pokyny.

13. 11. 2019

Dne 4. prosince 2019 nabývá účinnost část novely zákona o vnitrozemské plavbě vztahující se k povinnosti používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS

Novelou zákona č. 135/2019 Sb., kterou se mění znění zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se zavádí povinnost pro provozovatele a vůdce plavidel (na části vodní cesty uvedené § 32e odst. 3 písm. a) a pro plavidla dle § 32e odst. 3 písm. b) vybavit a užívat na plavidlech zařízení
a programové vybavení:

  1. ke sledování polohy a pohybu plavidel v rámci vnitrozemského systému automatické identifikace a
  2. k zobrazování elektronických plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel.

(Právní úpravu naleznete v Části V. Plavební provoz – Říční informační služby §§ 32a – 32e zákona č. 114/1995 Sb.)

Způsob užívání zařízení a programového vybavení je stanoven vyhláškou č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách (novela č. 137/2019 Sb.).

Zavedení této povinnosti představuje další krok v zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS) v České republice. Ve vztahu k plavebnímu provozu představuje zavedení této povinnosti zvýšení bezpečnosti plavebního provozu na vodních cestách využívaných k nákladní a veřejné osobní dopravě. Zavedení této povinnosti přinese též zefektivnění proplavování plavebními komorami, celkově efektivnější provoz nákladní a veřejné osobní vodní dopravy.

Toto novelou zákona se ČR připojila k většině evropských zemí, včetně Německa, Slovenska a Rakouska, ve kterých je povinnost používat zařízení Inland AIS a Inland ECDIS již několik let zavedena.

30. 9. 2019

Podmínky vedení malých a rekreačních plavidel s průkazem způsobilosti v Chorvatsku

Vzhledem k tomu, že se po změně národních předpisů upravujících podmínky plavby rekreačních plavidel ve vnitřních námořních vodách a v teritoriálním moři Chorvatska množí dotazy na toto téma, upozorňuje Státní plavební správa na změnu podmínek oproti minulým letům a připomíná další důležité skutečnosti.

21. 6. 2019

Bezpečnější místa pro koupání a zklidnění plavby je připraveno na letní sezónu

Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR

Žluté bóje znovu vymezují plochy pro bezpečné koupání na Slapech, Velkých Žernosekách nebo Těrlicku a nově i na vybraných úsecích horní Vltavy...

15. 6. 2019

Dne 19. června 2019 nabývá účinnosti novela zákona o vnitrozemské plavbě

Novela zákona č. 114/1995 Sb. je publikovaná pod č. 135/2019 Sb. Největší část novely zákona se týká transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.

S výše uvedenou novelou zákona souvisí i novelizace uvedených vyhlášek:

  • č. 136/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 137/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách,
  • č. 138/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách,
  • č. 139/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).

Vyhlášky nabývají účinnosti dne 19. června 2019.

4. 3. 2019

Informace o zahájení provozu systému online objednávání technických prohlídek malých plavidel

Státní plavební správa ke dni 4. 3. 2019 zahájila (zkušební) provoz systému pro online objednávání na technické prohlídky malých plavidel.

18. 5. 2018

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu...

24. 7. 2015

Plavba plavidel s vlastním pohonem a plavci

Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě...

22. 8. 2012

Možnost přihlášení odběru „Plavebních Listů“

Máte-li zájem o elektronické zasílání informací e-mailem o úpravách plavebního provozu na sledovaných vodních cestách, změnách předpisů apod., vydávaných plavebním úřadem formou opatření obecné povahy a informací SPS, vyplňte prosím následující formulář.