Obrázek

Státní plavební správa

Informace Státní plavební správy č. 26/2021

ze dne 22. 6. 2021

o provozování plavidel se spalovacím motorem na vodních cestách účelových a nesledovaných

Státní plavební správa upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále jen „vyhláška“), je na nesledovaných vodních cestách a některých vodních cestách účelových povolena plavba plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje ve výtlačném režimu. Omezení výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí jako hlavní pohon pouze plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek.

Státní plavební správa upřesňuje, že na výše uvedených vodních cestách lze s instalovaným spalovacím motorem plout, tedy i stát na vodní cestě (ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů), nepřekračuje-li výkon (jmenovitý, štítkový) aktuálně instalované pohonné jednotky 10 kW. Jedná-li se o plavidlo podléhající evidenci, musí být k pohonu použitý motor zapsaný v osvědčení plavidla.

Ustanovení § 1 vyhlášky pak zakazuje plavbu plavidel, používajících při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor, nebo plavidel současně používajících k pohonu sílu větru a spalovací motor, na vodních cestách uvedených v příloze č. 1 vyhlášky.

Na plavidle využívajícím takovou vodní cestu k plavbě nesmí být žádný spalovací motor aktuálně nainstalován!

Platí: do odvolání

(č. j. 732/Ř/21)

Mgr. Klára Němcová v. r.

vedoucí služebního úřadu
– ředitelka
Státní plavební správy

© Státní plavební správa
Zpět