Souhrn změn v zákoně o vnitrozemské plavbě v souvislosti se zavedením EU směrnice o uznávání odborných kvalifikací v plavbě

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě nabyla účinnosti dne 1. března 2023.

Změny vyplývají z přijetí směrnice (EU) 2017/2397 a její transpozice do zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Evropské unie, jakož i pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech Evropské unie.

OBSAH

Právní akty EU, které zapracovává novela zákona o vnitrozemské plavbě

Přínos zavedení EU směrnic do právního řádu členských zemí

Člen posádky plavidla

Plné a zúžené oprávnění

Plné oprávnění

Zúžené oprávnění

Doba platnosti

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

Plujícího pomocí radaru

Zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7000 m2

Zápis zvláštních oprávnění

Doba platnosti zvláštního oprávnění

Odborníci na plavidle

Odborník na přepravu cestujících

Odborník na zkapalněný zemní plyn

Doba platnosti osvědčení o kvalifikaci odborníka

Strojmistr

Doba platnosti průkazu způsobilosti strojmistra

Platnost nově vydávaných dokladů

Průkaz způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla

Platnost stávajících plaveckých služebních knížek

Uznávání stávajících průkazů kapitána kategorie B (C) a rýnských oprávnění

Kroky k získání nového nebo výměně stávajícího průkazu

Právní akty EU, které zapracovává novela zákona o vnitrozemské plavbě

Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, implementuje zejména následující právní akty Evropské unie:

 1. Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 91/672/EHS a 96/50/ES.
 2. Směrnici Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti.
 3. Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1233 ze dne 14. července 2021, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení osob třetích zemí.
 4. Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě.
 5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení a kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky.

Přínos zavedení EU směrnic do právního řádu členských zemí

Zejména sjednocení požadavků na způsobilost osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských unijních vodních cestách, zvýšení bezpečnosti plavebního provozu a zajištění větší míry ochrany životního prostředí.

Člen posádky plavidla

Posádku plavidla tvoří její členové na jednotlivých úrovních obsluhy plavidla. Členem posádky:

 1. na řídicí úrovni je vůdce plavidla,
 2. na provozní úrovni je kormidelník, kvalifikovaný lodník a lodník,
 3. na vstupní úrovni je plavčík a pomocný lodník.

V zákoně je používán pojem „člen posádky plavidla“, čímž je myšlen nejenom vlastní člen posádky, ale i vůdce plavidla, proto i v dalším textu bude tento souhrnný pojem používán.

Plné a zúžené oprávnění

Plné oprávnění

Bude uznáváno ve všech zemích Evropské unie, respektive na vodních cestách:

 1. České republiky,
 2. jiného členského státu Evropské unie,
 3. smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 4. státu, který je smluvní stranou Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, nebo
 5. státu, jehož osvědčení o kvalifikaci člena posádky plavidle je uznáváno podle předpisu Komise.

Bude uděleno při splnění harmonizovaných požadavků na odbornou způsobilost vydáním osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, což bude v praxi znamenat:

 1. pro vůdce plavidla:
  plastová karta „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu - Vůdce plavidla“
  Současně s vydáním této plastové karty bude vydána plavecká služební knížka pro vůdce plavidla pro zápis doby plaveb.
 2. pro posádku plavidla:
  „Plavecká služební knížka kombinovaná s osvědčeními Unie o kvalifikaci“, tedy plavecká služební knížka, do které se budou zapisovat doby plaveb a jednotlivé kvalifikace Evropské unie:
  • Kormidelník
  • Kvalifikovaný lodník
  • Lodník
  • Plavčík
  • Pomocný lodník

Zúžené oprávnění

Bude uznáváno na vodních cestách České republiky nepropojených s vodními cestami jiného členského státu Evropské unie, tedy na vodních cestách České republiky s výjimkou:

 1. vodního toku Labe od říčního kilometru 949,1 (Přelouč) po říční kilometr 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) a
 2. vodního toku Vltavy od říčního kilometru 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výustní části soutoku Berounky po přístav Radotín.

V úsecích uvedených pod body a), b) se bude nutné prokazovat osvědčením Evropské unie o kvalifikaci člena posádky (viz Plné oprávnění).

Bude uděleno při splnění vnitrostátních požadavků na odbornou způsobilost vydáním průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, což bude v praxi znamenat:

pro vůdce plavidla i pro posádku plavidla:

plavecká služební knížka pro nenapojené vodní cesty ČR, do které se budou zapisovat způsobilosti, doby plavby a zvláštní oprávnění vůdce plavidla:

 • Vůdce plavidla
 • Vůdce plavidla bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW
 • Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru
 • Vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7000 m2
 • Kormidelník
 • Kvalifikovaný lodník
 • Lodník
 • Plavčík
 • Pomocný lodník

Doba platnosti

Platnost osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla a platnost průkazu způsobilosti člena posádky plavidla je totožná, a to:

 1. pro vůdce plavidla:
  platnost po dobu 13 let, nejpozději do dosažení věku 60 let, dále 5 let do dosažení věku 70 let a dále vždy 2 roky.
 2. pro členy posádky:
  platnost do dosažení věku 60 let, dále 5 let do dosažení věku 70 let a dále vždy 2 roky.

Zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

Týká se vůdců plavidel provozovaných za podmínek, které představují zvláštní riziko pro bezpečnost – vedení plavidla za snížené viditelnosti, vedení velkých sestav.

Jedná se tedy o zvláštní oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla

plujícího pomocí radaru

zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7000 m2

Zápis zvláštních oprávnění

 1. jako písmeno „R“ (radar), „C“ (velké sestavy) na zadní straně plastové karty „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu - Vůdce plavidla“,
 2. jako způsobilosti „Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru“, „Vůdce plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy s plochou alespoň 7000 m2“ do plavecké služební knížky pro nenapojené vodní cesty ČR.

 Doba platnosti zvláštního oprávnění

Platnost je spjata s platností dokladu, do něhož se získaná zvláštní oprávnění zaznamenávají, řídí se tedy platností osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkazu způsobilosti vůdce plavidla.

Odborníci na plavidle

V zákoně bude nově uvedena funkce odborník na plavidle. Tato funkce vznikne v návaznosti na naplnění cílů směrnice (EU) 2017/2397, jimiž jsou usnadnění mobility, zajištění bezpečné plavby a zajištění ochrany lidského života a životního prostředí. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby na palubě byly přítomny osoby s oprávněním k výkonu funkce odborníka na plavidle.

Odborník na plavidle nemusí být členem posádky plavidla.

Odborník na přepravu cestujících

Bude muset být zastoupen na každém plavidle určeném k přepravě více než 12 cestujících. Bude vykonávat činnosti spočívající v poskytování pomoci cestujícím (při ochraně jejich práv, pomoc osobám se zdravotním postižením, činnosti související s ochranou cestujících v případě nehody apod.).

Bude dokládáno samostatnou plastovou kartou – „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu – Odborník na přepravu cestujících“.

Odborník na zkapalněný zemní plyn

Bude muset být zastoupen na plavidle používajícím jako palivo zkapalněný zemní plyn. Bude vykonávat činnosti spočívající v uplatňování požadavků na provoz tohoto plavidla (zejména doplňování paliva, bezpečné provozování pohonné soustavy a její pravidelnou kontrolu, určování, hodnocení a usměrňování rizik uvedeného druhu provozu). Zároveň vůdce každého takovéhoto plavidla bude muset být držitelem osvědčení odborníka na zkapalněný zemní plyn.

Bude dokládáno samostatnou plastovou kartou – „Osvědčení Evropské unie o kvalifikaci pro vnitrozemskou plavbu – Odborník na LNG“.

Doba platnosti osvědčení o kvalifikaci odborníka

Platnost je stanovena po dobu 5 let.

Strojmistr

Mezi odborníky na plavidle na základě vnitrostátní úpravy bude patřit strojmistr - osoba způsobilá k obsluze plovoucího stroje.

Jedná se o osobu obsluhující plovoucí stroj vykonávající práci na vodní cestě, jehož pohyb na vodní cestě souvisí pouze s výkonem této práce, v takovémto případě nemusí být plovoucí stroj veden vůdcem. Při plavbě je přítomnost vůdce nezbytná.

Strojmistr není členem posádky plavidla.

Strojmistr bude muset dokládat zdravotní způsobilost.

Doba platnosti průkazu způsobilosti strojmistra

Platnost je stanovena do dosažení věku 60 let, dále po dobu 5 let do dosažení věku 70 let a dále vždy po dobu 2 let.

Platnost nově vydávaných dokladů

Na vydávaných dokladech bude vyznačena doba platnosti dokladu.

Vždy platí, že doklad je platný do dne předcházejícího dni, v němž jeho držitel dosáhne stanoveného věku nebo je ukončena platnost dokladu.

K prodloužení (obnově) osvědčení Evropské unie o kvalifikaci, průkazu způsobilosti a průkazu odborníka na plavidle bude třeba doložit splnění zákonem stanovených podmínek, zvláštní povolení bude vázáno na platné osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla nebo průkaz způsobilosti vůdce plavidla.

Průkaz způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla

V požadavcích na vydání tohoto průkazu nejsou žádné výrazné změny, změna však nastává ve vyznačení platnosti průkazu: do dosažení věku 65 let, dále po dobu 5 let do dosažení věku 70 let a dále vždy 2 roky.

Průkazy způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla vydané od 01.01.2015 do 28.2.2023 zůstávají v platnosti bez věkového omezení, není nutné žádat o jejich výměnu, přestože na těchto průkazech není uvedena doba platnosti. Držitel však musí po dosažení věkové hranice při kontrole na vodě dokládat svoji zdravotní způsobilost lékařským posudkem přiloženým k  průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Požádá-li si držitel takovéhoto průkazu o vydání plavebního dokladu z důvodu rozšíření oprávnění nebo z důvodu ztráty, zničení či odcizení nebo změny příjmení (jména), nepředkládá nový lékařský posudek. K žádosti o vydání plavebního dokladu z důvodu ztráty či změny příjmení (jména) se předkládají doklady prokazující tuto skutečnost.

Platnost stávajících plaveckých služebních knížek

Dle přechodných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě plavecké služební knížky a lodní deníky vydané přede dnem 18. ledna 2022 v souladu s jinými pravidly, než jsou pravidla obsažená v této směrnici, mohou být aktivní po dobu nejvýše 10 let ode dne 18. ledna 2022.

Uznávání stávajících průkazů kapitána kategorie B (C) a rýnských oprávnění

Přechodná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě garantují (viz čl. 38, odst. 1) platnost dokladů vydaných před 18. lednem 2022 po dobu nejvýše 10 let od uvedeného data.

Osvědčení vůdců plavidel vydaná před 18. lednem 2022 budou vyměněna za osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla v tom členském státě, který vydal původní osvědčení.

Přechodná ustanovení novely zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě řeší výměnu stávajících průkazů způsobilosti za adekvátní doklady. Bližší informace a podmínky výměny budou postupně zveřejněny na webových stránkách plavebního úřadu.

Kroky k získání nového nebo výměně stávajícího průkazu

Vydání nových nebo výměna stávajících dokladů podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017, o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, bude možná až po nabytí účinnosti novely zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, v níž budou tyto požadavky implementovány. Novela zákona nabyla účinnosti dne 1. března 2023.

Bližší informace a podmínky výměny budou postupně zveřejněny na webových stránkách plavebního úřadu.