Správní poplatky

Doklady osob

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a hradí se zpravidla kolkovou známkou. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace 2 000 Kč
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti nebo vydání osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění 1 000 Kč
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) 50 Kč

Položka 37

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce plavidla, průkazu způsobilosti strojmistra nebo průkazu k vedení plavidla pomocí radaru 500 Kč
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo vydání nebo rozšíření průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě a pro příbřežní plavbu po moři 500 Kč
c) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu 100 Kč
d) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle 1 000 Kč
e) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby 1 500 Kč
f) Ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla plavebním úřadem 500 Kč
g) Vydání osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu 1 500 Kč
h) Prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu 200 Kč
i) Vydání rozhodnutí o pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla 2 000 Kč
j) Vydání plavecké služební knížky 300 Kč
k) Potvrzení plavební praxe v plavecké služební knížce 50 Kč