Správní poplatky

Doklady osob

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a hradí se zpravidla kolkovou známkou. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace 2 000 Kč
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti nebo vydání osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění 1 000 Kč
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) 50 Kč

Položka 37

2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti inspektora určeného technického zařízení 1 000 Kč
3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla 500 Kč
4. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu 400 Kč
5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo oprávnění k obsluze plovoucího stroje 300 Kč
6. Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti strojmistra podané z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu 200 Kč
7. Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké služební knížce 50 Kč
8. Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7000 m2 500 Kč
9. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn 500 Kč
10. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu 400 Kč
11. Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého 100 Kč
12. Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících 3 000 Kč
13. Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru 20 000 Kč
14. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla 500 Kč
15. Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu 400 Kč
16. Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v něm obsaženého 100 Kč
17. Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla plavebním úřadem 500 Kč
18. Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla 2 000 Kč
19. Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby 1 500 Kč
20. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu 1 500 Kč
21. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu 200 Kč