Politika systému řízení kvality Státní plavební správy

Vedení Státní plavební správy

Státní plavební správa (dále jen SPS) jako správní úřad plní úkoly, stanovené zák. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími prováděcími předpisy. Jako orgán státní správy zajišťuje úkoly s maximální efektivitou a s odpovídajícími náklady.

Vedení provádí pravidelné vyhodnocování činnosti, analyzuje příčiny problémů a realizuje jejich průběžné zlepšování.

SPS svou činnost zaměřuje tak, aby zajistila kvalitní poskytování služeb stanovených zákony v oblasti vnitrozemské plavby a bezpečný plavební provoz na vodních cestách České republiky.

Základní podmínkou je zajištění zdrojů a jejich účelné využití pro rozvoj SPS a jejích činností, tedy zkvalitňování lidských, ekonomických a technických zdrojů. Jejich optimálním využíváním pak je zabezpečen dobrý výkon činností SPS a spokojenost klientů.

Hlavním cílem je budovat SPS jako úřad k veřejnosti přívětivý, který požívá její důvěry. Při všech činnostech je dbáno na zákonnost, nestrannost postupu, rovný přístup, ochranu veřejného zájmu a dobré víry při zachování zásady proporcionality a zákazu zneužití pravomoci.

SPS vyhledává nejlepší praxi doma i v zahraničí. Zajišťuje průběžnou analýzu právního stavu, administrativních postupů a pracovních výkonů. Vedení SPS vytváří podmínky a prostředky pro úspěšné zavedení, trvalé fungování a zlepšování systému managementu kvality.

V rámci zvyšování kvality budou postupně vytvořeny podmínky a prostředky, kterými bude zajišťována:

 • modernizace technologického a technického zázemí s ohledem na jejich kvalitu,
 • bezpečnost práce a zdraví při práci,
 • kvalifikace všech úředníků/zaměstnanců s důrazem na její rozšiřování a zvyšování,
 • kvalitní interní komunikace, motivace zaměstnanců k osobní zodpovědnosti za kvalitu odvedené práce.

Veřejnost (zákazník/občan, právnické osoby)

Pilotním cílem je, aby byly veřejnosti poskytovány kvalitní a profesionální služby při zajištění bezpečného plavebního provozu na vodních cestách České republiky. V praxi to znamená, že řešení požadavků a podnětů musí:

 • odpovídat obecně závazným právním předpisům,
 • vylučovat jakoukoliv možnost vnějšího ovlivnění,
 • zajišťovat objektivní a nestranný výkon státního dozoru nad bezpečností plavebního provozu v České republice,
 • splňovat požadavky a legitimní očekávání veřejnosti při poskytování služeb.

Zaměstnanci

Pro zajištění kvality vyžaduje vedení SPS od úředníků/zaměstnanců:

 • kvalitní interní komunikaci,
 • osobní zodpovědnost za kvalitu odvedené práce, kontrolu vlastní činnosti,
 • soustavné plnění pracovních povinností a dodržování pracovní kázně,
 • kreativitu při zkvalitňování a zdokonalování pracovních postupů,
 • dodržování právních předpisů a pravidel bezpečnosti práce,
 • nezakrývání a neutajování chyb, vad a neshod,
 • aktivní přístup k rozšiřování a zvyšování kvalifikace,
 • reprezentativní a korektní vystupování uvnitř i navenek úřadu.

Certifikát ISO 9001 (PDF cz)

Certifikát ISO 9001 (PDF en)