Historie

Historie plavby na území Čech a Moravy zaznamenala v minulosti řadu pokusů o stanovení předpisů pro její bezpečné provozování. Dá se říci, že tyto pokusy jsou tak staré jako plavba sama.

Již roku 920 kníže Václav vyhlásil Vltavu za “svobodnou silnici na vodě“, čímž se plavbě dostalo prvních regulí. Snaha o regulaci plavby na splavných českých řekách pak vyústila v roce 1130 ve vydání prvních plavebních předpisů knížetem Soběslavem I. Velkého rozmachu dosáhla nejen plavba, ale i její organizace a řízení za vlády Karla IV. Tak například roku 1352 byly vydány první předpisy o cejchování plavidel a o rok později první zákonná norma pro stavbu vorů. Roku 1340 byl ustanoven také první správní orgán v dnešním slova smyslu. Byl to Orgán přísežných mlynářů zemských, jmenovaných Pražským magistrátem. Hlavními úkoly tohoto orgánu bylo obstarávání záležitostí týkajících se vodní dopravy na celém území země české a vydávání znaleckých soudů ve sporných záležitostech. Orgán přísežných mlynářů zemských měl též rozhodný vliv na plánování a realizaci veškerých vodních staveb v Čechách. Tato organizace vykonávala dozor na plavbu až do roku 1764, kdy byla zřízena Navigační komise v Praze.

Po vzniku samostatného Československa převzalo záležitosti plavby od bývalých úřadů rakouské politické správy oddělení pro vodní dopravu na Ministerstvu veřejných prací.

Jak se dočítáme ze Sbírky zákonů a nařízení Státu československého – ročník 1920 – částka LVIII., byl dne 15. dubna 1920 přijat Národním shromážděním republiky československé zákon o zřízení československého úřadu plavebního, prvního zákonného předchůdce dnešní Státní plavební správy.

Období druhé světové války, padesátých a šedesátých let se vyznačovalo častými reorganizacemi a změnami názvu plavebního úřadu. S názvem Státní plavební správa se poprvé setkáváme v roce 1955, kdy zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 1/1955 Sb. došlo k nové úpravě státní správy ve vnitrozemské plavbě.

K další významné změně dochází v roce 1992, kdy byly ze Státní plavební správy vyčleněny veřejné přístavy a privatizovány do a. s. České přístavy.

Od října 1995 působí Státní plavební správa jako plavební úřad a plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě.