Oznámení protiprávního jednání – ochrana oznamovatelů

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze učinit oznámení o protiprávním jednání. Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:

  1. telefonicky na čísle: 606 690 003
  2. elektronicky na adresu: oznameni.protipravnijednani@plavebniurad.cz
  3. v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby, přijímáme podání písemně v zalepené obálce s nápisem „neotvírat do vlastních rukou příslušné osoby“ popřípadě „WHISTLEBLOWING“, odevzdané na podatelně v Praze, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 nebo na podatelnách poboček v Děčíně, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI nebo v Přerově, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov, nebo je možné ho vhodit do schránky umístěné vedle vchodových dveří do budovy ředitelství Státní plavební správy Holešovický přístav 1146, Praha 7
  4. externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Příslušnou osobou pro Státní plavební správu jsou jmenované:

Mgr. Katarína Koleničková – ředitelka odboru kontroly a metodiky a

Mgr. Judita Bašusová – vedoucí oddělení metodiky

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Státní plavební správa přijímá oznámení možného protiprávního jednání od osob, které pro Státní plavební správu, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, tedy závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, samostatnou výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, anebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Státní plavební správa přijímá oznámení možného protiprávního jednání rovněž od osob, které byly nebo jsou se Státní plavební správou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Bližší informace o ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání naleznete na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.