Veřejné zakázky

Profil zadavatele: zde


Veřejná zakázka č. 34/17

malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, k podání nabídky na službu k zajištění „Auditu interních procesů Státní plavební správy ve vztahu k implementaci nařízení GDPR“.

Dokumenty:

  • Zadávací dokumentace (PDF 3,6 MB)
  • Návrh smlouvy o dílo (DOC 79 kB)
  • Doplnění zadávací dokumentace (Zadavatel bližší specifikaci a podklady k předmětné veřejné zakázce zašle každému dodavateli na vyžádání. Kontakt pro vyžádání další specifikace veřejné zakázky: Mgr. Katarína Koleničková, mobil: +420 601 562 852, e-mail: kolenickova.katarina@plavebniurad.cz).

(č. j. 1005/Ř/17)


Veřejná zakázka č. 1/17

malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, k podání nabídky na službu k zajištění jazykové výuky anglického a německého jazyka pro zaměstnance Státní plavební správy.

Dokumenty:

(č. j. 21/Ř/17)
Ukončeno: 1. 2. 2017


 

Veřejná zakázka č. 17/16

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na dodávku služebního plavidla Státní plavební správy „Akce SPS- Dopravní prostředky – Doplnění lodního parku Státní plavební správy“ s názvem Služební plavidlo Státní plavební správy.

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele dne 15. 8. 2016 ve 12:00 hodin., na adrese Jankovcova 4, 170 04 Praha 7, v kanceláři ředitele Státní plavební správy - pobočka Praha.

Dokumenty:

(č. j. 466/Ř/16)
Ukončeno 16. 8. 2016


Veřejná zakázka č. 5/13

Technologický upgrade a zvýšení kvality služeb poskytovaných systémem RIS

Dokumenty:

(č. j. 425/Ř/13)
Ukončeno 2. 10. 2013


Veřejná zakázka č. 4/09

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na stavební práce č. 4/09 s názvem „Nástavba a úprava stávající části objektu budovy Státní plavební správy – pobočky Přerov“

Dokumenty:

(č. j. 119/Ř/09)
Ukončeno 30. 3. 2009