Publikace

Plavební ročenka 2022 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2023)

Plavební ročenka 2022 [PDF 4,9 MiB]

Plavební ročenka 2021 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2022)

Plavební ročenka 2021 [PDF 2,6 MiB]

Plavební ročenka 2020 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2021)

Plavební ročenka 2020 [PDF 4,1 MB]

Plavební ročenka 2019 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2020)

Plavební ročenka 2019 [PDF 3,4 MB]

Plavební ročenka 2018 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2019)

Plavební ročenka 2018 [PDF 2,8 MB]

Plavební ročenka 2017 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2018)

Plavební ročenka 2017 [PDF 5,8 MB]

Plavební ročenka 2016 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2017)

Plavební ročenka 2016 [PDF 5,8 MB]

Plavební ročenka 2015 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2016)

Plavební ročenka 2015 [PDF 9,8 MB]

Plavební ročenka 2014 (Praha, Nakladatelství Mare-Czech 2015)

Plavební ročenka 2014 [PDF 1,14 MB]

Plavební ročenka 2013 (Praha, Nakladatelství T 2014)

Ročenka obsahuje v části věnované legislativě informaci o pracích na novelizaci zákona o vnitrozemské plavbě ve světle politických událostí roku 2013, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2013, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2013, a to informace o činnosti české sekce Mezinárodního plavebního sdružení PIANC – AIPCN, činnosti Českého plavebního a vodocestného sdružení, činnosti mezinárodní organizace zabývající se mezinárodní spoluprací při kontrole plavby a bezpečnostní prevenci – Aguapolu, článek o vývoji právní úpravy plavebního rejstříku od veřejnoprávní věcné evidence k veřejnému seznamu, informace o novinkách na Baťově kanálu v roce 2013, informaci o novinkách říčních informačních služeb a novinkách v oblasti elektronických plavebních map.

Plavební ročenka 2012 (Praha, Nakladatelství T 2013)

Ročenka obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010, o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, Mezinárodní dohodu České republiky a Slovenské republiky v oblasti hraničního vodního toku Radějovky, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2012, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2012, a to informace o činnosti české sekce Mezinárodního plavebního sdružení PIANC – AIPCN, činnosti Českého plavebního a vodocestného sdružení, informace o modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, informace o novinkách říčního informačního systému, mobilním mapování na Labi a Vltavě, splavnění dalších úseků horního toku Vltavy a o novinkách na Baťově kanálu v roce 2012.

Plavební ročenka 2011 (Praha, Nakladatelství T 2012)

Ročenka obsahuje vyhlášku 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2011, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2011, a to informace o činnosti české sekce Mezinárodního plavebního sdružení PIANC – AIPCN, činnosti Českého plavebního a vodocestného sdružení, uznávání českých plaveckých způsobilostí členů lodních posádek ve Spolkové republice Německo, informace o dalších pracích na geografickém informačním systému, současnosti Baťova kanálu a o přívozech Pražské integrované dopravy.

Plavební ročenka 2010 (Praha, Nakladatelství T 2011)

Ročenka obsahuje vyhlášku 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2010, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2010, a to informace o činnosti české sekce Mezinárodního plavebního sdružení PIANC – AIPCN, kongresu PIANC v Liverpoolu a výstavbě nového Panamského kanálu, činnosti Českého plavebního a vodocestného sdružení, Správní dohodě o vzájemném uznávání plaveckých služebních knížek mezi Ústřední komisí pro plavbu na Rýně a dalšími státy, mezi nimi i Českou republikou a moderních metodách mapování a měření vodních toků.

Plavební ročenka 2009 (Praha, Nakladatelství T 2010)

Ročenka je vydána k 90. výročí zřízení samostatného plavebního úřadu v naší zemi. V první části jsou uvedeny obvyklé informace o vnitrozemské plavbě, a to stručný komentář k významným legislativním změnám roku 2009, je zde uveřejněna dohoda o spolupráci mezi Ústřední komisí pro plavbu na Rýně a Ministerstva dopravy ČR v oblasti průkazů způsobilosti, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2007, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2009. V druhé části věnované výše zmiňovanému výročí je uvedena historie orgánu státní správy ve vnitrozemské plavbě, informace o současnosti Státní plavební správy, vzpomínky pamětníků a fotografie z historie a současnosti tohoto úřadu.

Plavební ročenka 2008 (Praha, Nakladatelství T 2009)

Ročenka obsahuje zákon 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2008, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2008.

Plavební ročenka 2007 (Praha, Nakladatelství T 2008)

Ročenka obsahuje vyhlášku 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů, platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2007, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2007 – Zprávy ze zasedání Ústřední komise pro plavbu na Rýně, informace o činnosti české sekce mezinárodního plavebního sdružení PIANC – AIPCN, informace o členství Státní plavební správy v mezinárodním sdružení Aquapol, informace o činnosti Českého plavebního a vodocestného sdružení, zprávu o konferenci 24. Plavební dny v Hodoníně, Informace o novinkách v oblasti vodních cest (digitální plavební mapy, Baťův kanál v roce 2007, harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v oblasti vodních cest, plán splavnění Vltavy do Českých Budějovic, novinky v oblasti plaveckých služebních knížek a zkušenosti z uznávání odborných kvalifikací v oblasti vodní dopravy.

Plavební ročenka 2006 (Praha, Nakladatelství T 2007)

Plavební ročenka 2006 obsahuje vyhlášku 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 517/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, plavební vyhlášky Státní plavební správy, údaje o vnitrozemské plavbě v roce 2006, aktualizované plavební popisy vodní cesty Vltava a Labe a aktuality a zajímavosti v oblasti plavby a vodních cest v roce 2006.

Plavební ročenka 2005 (Praha, Nakladatelství T 2006)

V kapitole „Zákony, vyhlášky, předpisy“ je uveřejněn výňatek zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, týkající se výše správních poplatků v oblasti plavby a vodních cest, novelizovaná vyhláška 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, novelizovaná vyhláška 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, vyhláška 423/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu a dopravě nebezpečných věcí, vyhláška 6/2004 Sb. kterou se mění vyhláška 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách a vyhláška 38/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Dále ročenka obsahuje platné plavební vyhlášky Státní plavební správy, přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 2005 a aktuální informace o událostech v roce 2005.

Plavební ročenka 2004 (Praha, Nakladatelství T 2005)

Obsahuje Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v posledním znění, Vyhlášku MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí v posledním znění, plavební vyhlášky Státní plavební správy, přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 2003 a 2004, aktualizované plavební popisy vodních cest, statistické údaje a články se zajímavostmi v plavbě v letech 2004 a 2005.

Plavební ročenka 2003 (Praha, Nakladatelství T 2004)

Obsahuje nařízení vlády, kterým se stanovují technické požadavky na rekreační plavidla, vyhlášky stanovující seznamy významných vodních toků a vodních toků využívaných ke koupání osob, přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 2002, aktualizované plavební popisy vodních cest, technické nákresy plavební infrastruktury na vodní cestě Vltava a Labe a řadu článků obsahujících aktuální informace z oblasti plavby.

Plavební ročenka 2002 (Praha, Nakladatelství T 2003)

Obsahuje kromě přehledu o výročích, výstavách, seminářích a jiných událostech zákon č. 475/2001 Sb.,o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 2001, aktualizované plavební popisy vodních cest, technické nákresy mostů a plavebních komor na vodní cestě Vltava, články o zajímavostech v plavbě.

Plavební ročenka 2001 (Praha, Nakladatelství T 2002)

Obsahuje souhrn předpisů v oblasti vnitrozemské a námořní plavby, zákon o státním fondu dopravní infrastruktury, zákon o povodích, vyhlášky vztahující se k provozu rekreačních jachet na moři, nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, vybrané části zákona o vodách. V číselných údajích a slovních komentářích přináší přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 2000 a aktualizované plavební popisy vodních cest Labe a Vltava včetně technických nákresů plavebních komor a další infrastruktury na vodní cestě dolní Labe a Vltava.

Plavební ročenka 2000 (Praha, Nakladatelství T 2001)

V části věnované legislativě uvádí dohodu mezi vládou ČR a SR o spolupráci na hraničních vodách, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, novelu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, vyhlášku MdS č. 83/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, vyhlášku MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, vyhlášku MDS č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách. V číselných údajích a slovních komentářích přináší přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 1999 a aktualizované plavební popisy vodních cest Labe a Vltava s technickými nákresy plavebních komor na vodní cestě střední Labe a zajímavosti v plavbě.

Plavební ročenka 1999 (Praha, Nakladatelství T 2000)

Obsahuje kromě přehledu o výročích, výstavách, seminářích a jiných událostech i Dohodu mezi ČSFR a Lucemburskem o vnitrozemské plavbě, dále Dohodu mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Českým báňským úřadem o výkonu dozoru nad těžbou štěrkopísků a Úmluvu o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG) 1972. V číselných údajích a slovních komentářích přináší přehled údajů o vnitrozemské plavbě v roce 1998 a aktualizované plavební popisy vodních cest Labe a Vltava.

Plavební ročenka 1998 (Praha, Nakladatelství T 1999)

Obsahuje dokumenty s mezinárodní platností (Právní normy ES ve vztahu ke Státní plavební správě), dokumenty s národní platností (Usnesení vlády o dopravní politice ČR a vládní dokument Dopravní politika ČR), metodické pokyny k získáni odborné způsobilosti k vedení námořních jachet, plavební vyhlášky Státní plavební správy. Dále jsou v publikaci uvedeny základní informace o akcích a různých aktivitách, číselné přehledy, údaje a informace týkající se vodních cest a plavby (plavební popisy vodní cesty Labe a Vltavy, další silniční a železniční mosty na vodní cestě Vltava) a další údaje, informace a zajímavosti.

Plavební ročenka 1997 (Praha, Nakladatelství T 1998)

Obsahuje dokumenty s mezinárodní platností (Dopravní dohoda mezi ČSR a PLR, Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN), doplnění sazeb dopravného při vzájemných přepravách mezi ČR a SRN), dokumenty s národní platností (vnitrozemská plavba – Vládní nařízení o financování ve vodní dopravě, vybrané paragrafy horního zákona, Zkušební řád pro zkoušky členů posádek a vůdců vnitrozemských plavidel a inspektorů UTZ na plavidlech, námořní plavba – námořní zákon), plavební vyhlášky SPS, právnické osoby působící ve vnitrozemské plavbě. Dále jsou v publikaci uvedeny základní informace o akcích a různých aktivitách, číselné přehledy, údaje a informace týkající se vodních cest a plavby (plavební popisy vodní cesty Labe a Vltavy, pražské silniční a železniční mosty na vodní cestě Vltava).

Plavební ročenka 1996 (Praha, Nakladatelství T 1997)

Obsahuje mezinárodní smlouvy s Polskem, Nizozemím a SRN v plném znění, sazby dopravného mezi ČR a SRN, úplné znění platných plavebních vyhlášek, výňatky ze zákona o vodách, vyhlášku Ministerstva lesního a vodního hospodářství o úpravě využívání povrchových vod na území hl. m. Prahy, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení ve vnitrozemské plavbě, vyhlášku Federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby, řád pro cejchování lodí vnitrozemské plavby. Dále jsou v publikaci uvedeny základní informace o akcích a různých aktivitách, seznámení s úřady a právnickými osobami, které mají vztah k vnitrozemské plavbě, číselné přehledy, údaje a informace týkající se vodních cest a plavby (např. plavební popis vltavské vodní cesty).

Plavební ročenka 1995 (Praha, Nakladatelství T 1995)

Obsahuje plné znění všech předpisů, které se týkají plavby a vstoupily v platnost v druhé polovině roku 1995, počínaje zákonem o vnitrozemské plavbě. Dále obsahuje základní informace o akcích a různých aktivitách, seznámení s úřady a právnickými osobami, které mají vztah k vnitrozemské plavbě a dále například číselné přehledy, údaje a informace, týkající se vodních cest a plavby. Je již rozebrána.

Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení

Překlad tohoto materiálu přijatého rezolucí č. 35 EHK OSN, který má za úkol sjednotit výrazy používané při komunikaci ve vnitrozemské plavbě a sloužit tak jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti plavby. Je určený pro provozovatele vnitrozemské plavby, policii, přístavní a jiné příslušné úřady, kterých se daná problematika týká.


Publikace určené k přípravě na zkoušky způsobilosti.

Vůdce malého plavidla – plachty (Praha, Nakladatelství T 2008)

Publikace určená k přípravě uchazečů o získání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla pro uchazeče o získání průkazu vůdce malého plavidla s rozšířením na vedení plachetnice. Soubor testových otázek.

Vůdce rekreačního plavidla – moře (Praha, Nakladatelství T 2008)

Publikace určená k přípravě uchazečů o získání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla. Soubor testových otázek z předmětů základy mezinárodního námořního práva, základy navigace a systém IALA – oblast A, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři.

Plavba rekreační lodí (Praha, Nakladatelství T 2008)

Učebnice pro uchazeče o průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla. Příručka VMP. Obsahuje výňatky ze zákonů a vyhlášek spojených s vnitrozemskou plavbou. Požadavky na konstrukci a vybavení malého plavidla. Nautické zásady vedení plavidla podle požadavků Řádu plavební bezpečnosti. Zásady poskytování 1. pomoci.

Lodník, kormidelník, kapitán (Praha, Nakladatelství T 2008)

Rozsah zkoušky a soubor testových otázek. Publikace určená k přípravě uchazečů o získání průkazu způsobilosti lodníka I. a II. třídy, kormidelníka I., II. a III. třídy a kapitána I., II., III. a IV. třídy.

Strojmistr, převozník (Praha, Nakladatelství T 2008)

Rozsah zkoušky a soubor testových otázek. Publikace určená k přípravě uchazečů o získání průkazu způsobilosti strojmistra I. a II. třídy a průkazu způsobilosti převozníka I., II. a III. třídy.

Základy konstrukce plavidel

Učebnice. Publikace určená k přípravě uchazečů o získání průkazu způsobilosti vůdců plavidel jiných než malých.

Základy plavební nauky

Učebnice. Publikace určená k přípravě uchazečů o získání průkazu způsobilosti vůdců plavidel jiných než malých.

Odborná způsobilost pro provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

Rozsah zkoušky a soubor testových otázek. Publikace určená k přípravě uchazečů o získání odborné způsobilosti pro provozování vodní dopravy pro cizí potřeby.

Vedení plavidla pomocí radaru (soubor testových otázek ke zkoušce)

Rozsah zkoušky a soubor testových otázek. Publikace určená k přípravě uchazečů o tento průkaz.

Odborná způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby (soubor testových otázek ke zkoušce)

Rozsah zkoušky a soubor testových otázek. Publikace určená k přípravě uchazečů o tento průkaz.

Bližší informace podají pracovníci dokladů osob na pobočkách Státní plavební správy.