Pobočka Praha

Ředitel pobočky: Ing. Hynek Beneš
Curriculum vitae
 234 637 410

Adresa Státní plavební správa – pobočka Praha
Jankovcova 4
PO BOX 28
170 04 Praha 7
Ústředna/podatelna 234 637 111
E-mail e-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz
Datová schránka 5e2iuqh
Radiostanice kanál č. 80 – volací znak PRAHA SPS
vysílání 157,025 MHz a příjem 161,625 MHz
Úřední hodiny pondělí, středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Podatelna
pondělí a středa
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00

úterý a čtvrtek
08:00 – 12:00
13:00 – 14:00

pátek
08:00 – 12:00
Telefonní linky  
dozor na plavbu: 234 637 420
234 637 430
234 637 432 – 437
234 637 421 – 422
doklady plavidel: 234 637 442 – 448
doklady osob: 234 637 450 – 452
nehody: 840 111 254 (středisko RIS)

Sekretariát

Organizačně zajišťuje chod pobočky. Sekretariát může poskytnout základní informace o tom, na které oddělení je možné se s příslušnou záležitostí obrátit.

Plavební dozor

Útvary plavebního dozoru vykonávají státní dozor a státní správu na plavbu a vodní cesty a přístavy.

Dozor na plavbu

V obvodu působnosti pobočky:

 • kontroluje dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel v provozu, potvrzení odborné a zdravotní způsobilosti jejich vůdců a členů posádek a úplnost předepsaných listin na plavidlech

 • kontroluje dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách, projednává porušení zákona o vnitrozemské plavbě a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • zakáže plavbu plavidla v řízení na místě, není-li na plavidle platné lodní osvědčení nebo zvláštní povolení k plavbě, je na plavidle překročeno maximální zatížení cestujícími nebo nákladem, plavidlo není technicky způsobilé k plavbě, plavidlo nesplňuje požadavky na obsazení posádkou nebo je schopnost vůdce plavidla nebo členů posádky snížena z důvodu požití alkoholu, omamné nebo psychotropní látky

 • zadrží průkaz způsobilosti vůdce plavidla a nařídí přezkoušení odborné nebo zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla v případě, že při výkonu své funkce vykazuje nedostatky, které mohou ohrozit bezpečnost plavebního provozu

 • zadrží lodní osvědčení, nesplňuje-li plavidlo technické požadavky na bezpečnost plavidla a zjevně ohrožuje bezpečnost provozu na vodní cestě

 • kontroluje, zda správci sledovaných vodních cest, provozovatelé přístavů, přístavišť, překladišť, vývazišť a kotvišť, provozovatelé plavidel, provozovatelé půjčoven malých plavidel, provozovatelé vodní dopravy, účastníci plavebního provozu a další osoby plní povinnosti stanovené zákonem o vnitrozemské plavbě

 • ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků a jejich příčin v řízení na místě, zjistí-li při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených zákonem o vnitrozemské plavbě

 • kontroluje dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách a kontroluje užívání povrchových vod k plavbě s ohledem na rozsah a podmínky jejich užívání, jež vyplývají ze zákona o vodách

 • projednává porušení zákona o vodách a postihuje fyzické a právnické osoby za přestupky a jiné správní delikty

 • přerušuje, omezuje nebo upravuje plavební provoz na dobu nezbytně nutnou z důvodu výskytu živelní události, nehody, modernizace nebo údržby vodní cesty nebo jiné mimořádné události

 • vydává účastníkům plavebního provozu ústní nebo písemné pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, opravy nebo rekonstrukce vodní cesty nebo za jiné mimořádné situace

 • vydává povolení a stanovuje podmínky k přepravě nebezpečných věcí a o vydaném povolení informuje krajské úřady, jejichž správním obvodem bude přeprava nebezpečných věcí uskutečněna a příslušného správce vodní cesty

 • vydává povolení pro zvláštní přepravu a stanovuje podmínky s ohledem na dodržení bezpečnosti plavebního provozu a parametry vodní cesty

 • vydává povolení akce na sledované vodní cestě a stanoví podmínky zajištění bezpečnosti plavebního provozu

 • provádí odborná šetření nehod ve vnitrozemské plavbě a stanoví jejich příčiny.

 • ve smyslu zákonných ustanovení, zadržování průkazů způsobilosti, nevykazují-li jejich držitelé při výkonu povolání nebo funkce na plavidlech schopnosti, ke kterým je průkazy opravňují

Dozor na vodní cesty a přístavy

V obvodu působnosti pobočky:

 • vydává závazné stanovisko stavebnímu úřadu k umísťování, provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a technické infrastruktury ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty

 • vyjadřuje se k územním plánům obcí, okresních a statutárních měst i velkých územních celků z hlediska zájmů plavby

 • vydává povolení k provozování pozemní části přístavu

 • provádí kontroly staveb a zařízení vodní části přístavu

 • spravuje seznam veřejných přístavů,

 • vydává povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště

 • vydává povolení k provozování půjčovny malých plavidel umístěné na vodní cestě

 • vydává souhlas k umístění, přemístění nebo odstranění plavebního značení na sledovaných vodních cestách

 • provádí kontroly řádného značení vodních cest signálními znaky

 • provádí kontroly údržby plavebních objektů a jejich vybavení, zda splňují podmínky pro bezpečné provozování plavby a kontroluje zajištění stanovených parametrů vodní cesty

 • vydává opatření obecné povahy a informace o omezení provozu na vodní cestě a zajišťuje jejich zveřejnění

 • stanoví způsob a lhůtu k odstranění zjištěných překážek v plavební dráze, kterými mohou být především nedostatečné hloubky, utopené předměty, potopená plavidla, nedostatky ve značení vodní cesty nebo poškozené součásti vodní cesty

 • vkládá informace do systému Říčních informačních služeb

 • se k územním plánům obcí, okresních a statutárních měst i velkých územních celků z hlediska zájmů plavby

S celostátní působností:

 • projednává a schvaluje plánované dlouhodobé odstávky dopravně významných vodních cest z důvodu rekonstrukce, modernizace a údržby plavebních objektů a stavební činnosti na vodní cestě

Plavební doklady

Útvary plavebních dokladů provádějí technické prohlídky plavidel, vedou evidenci plavidel v plavebním rejstříku, provádějí zkoušky způsobilosti a vedou evidenci průkazů způsobilosti.

Doklady plavidel

V obvodu působnosti pobočky:

 • provádí technické prohlídky plavidel

 • vystavování lodních dokladů

 • vedení plavebního rejstříku a rejstříku malých plavidel

 • rozhoduje o způsobilosti evidenci podléhajících plavidel na základě podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

 • vydávání povolení pro provozování plovoucího tělesa

 • vydávání zvláštního povolení pro plavidlo podléhající evidenci, které však nemá platné osvědčení plavidla

S celostátní působností:

 • schvalování technické dokumentace individuálně vyráběného malého plavidla a „malého“ plovoucího zařízení (§ 4 písm. b) vyhlášky 223/1995 Sb.) a povolování jejich stavby a u sériově vyráběného plavidla schvalování typu plavidla

Doklady osob

V obvodu působnosti pobočky:

 • evidence a vydávání průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla

 • evidence a vydávání průkazů způsobilosti vůdců plavidel, která nejsou malými, průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru a osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující

 • vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

 • vedení evidence vůdců plavidel a členů posádek, kteří k této činnosti musí mít průkaz způsobilosti

 • zajišťování provádění zkoušek, na jejichž základě lze získat příslušný průkaz způsobilosti

 • vydávání a vedení evidence plaveckých služebních knížek vůdců plavidel a členů posádek plavidel, která nejsou malými

 • vydávání osvědčení o zvláštních znalostech ADN (přeprava nebezpečných věcí vodní dopravou) a osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a provádění příslušných zkoušek

S celostátní působností:

 • zkoušky inspektorů určených technických zařízení na plavidlech a vydávání příslušných průkazů


Mapa


Zobrazit větší mapu

Na výše uvedených kontaktních místech je možné ve dnech určených pro styk s veřejností, pondělí a středa, obdržet k nahlédnutí zákony a vyhlášky, podle kterých Státní plavební správa jedná a rozhoduje.