Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a prováděcí vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, umožňují plavbu plavidel se spalovacím motorem na vodních cestách, kde byla plavba těchto plavidel dříve omezena nebo zakázána.

Novela zákona umožňuje nově plavbu skútrů, které mohou v průběžné plavbě plout na všech vodních cestách, kde není plavba plavidel se spalovacím motorem omezena nebo zakázána. Pokud vůdce plavidla nebude dodržovat povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n), zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, může vodní skútr provozovat pouze ve vymezené vodní ploše dle § 30a zákona. Vodní lyžován lze nadále provozovat pouze ve vymezené vodní ploše.

Vyhláška č. 46/2015 Sb. umožňuje plavbu malých plavidel se spalovacím motorem ve větším rozsahu než doposud. Současně však upravuje provoz těchto plavidel na nesledovaných vodních cestách a na sledovaných vodních cestách účelových uvedených v příloze 2 teto vyhlášky. Na uvedených vodních cestách je možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný (dále jen „plutí ve výtlačném režimu“). Omezení výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí jako hlavní pohon pouze sílu větru působící na plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek.

Plavební provoz upravuje vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu). V paragrafu 7 vyhlášky jsou upraveny nejvyšší povolené rychlosti. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 m od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání max. 10 km/hod., na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 m. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu.

Současně upozorňujeme, že osoba, která se na vodní cestě koupe nebo potápí, je účastníkem plavebního provozu, viz § 28 zákona. Ve smyslu § 29 zákona je povinna, stejně jako ostatní účastníci plavebního provozu, zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobila nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.

Apelujeme na vůdce plavidel, aby uvedené uvolnění provozu plavidel se spalovacím motorem využívaly ve smyslu uvedené legislativy a s ohledem na ostatní uživatele vodní cesty. V části Legislativa je možné seznámit se veškerou legislativou týkající se plavidel, plavby a plavebního provozu.