Podmínky uvádění rekreačních plavidel na trh a do provozu

Obecná pravidla pro uvádění výrobků na trh

Uvádění výrobků na trh Evropského společenství stanoví v České republice zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Text tohoto předpisu je poměrně snadné nalézt na internetu (například na stránkách esipa.cz) každý, kdo vyrábí nebo prodává nějaké průmyslové zboží, by se s ním měl seznámit.

Základní podmínkou z hlediska splnění technických požadavků kladených na výrobky uváděné na trh je posouzení shody s těmito požadavky. Posouzením shody s technickými požadavky se zabývá zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (jeho znění je k dispozici třeba na portálu zakonyprolidi.cz).

Pravidla pro uvádění rekreačních plavidel na trh

Pravidla a postupy posouzení shody s technickými požadavky ve smyslu výše uvedených zákonů v ranku rekreačních plavidel uvádí nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. Text tohoto nařízení je dostupný také např. zde.

Právní vztah mezi uvedením vnitrozemského rekreačního plavidla na trh a do provozu

Podmínky uvádění vnitrozemských plavidel do provozu jsou stanoveny v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a prováděcím předpisem – vyhláškou č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. Druhý ze jmenovaných předpisů stanoví v příloze č. 2 podmínky technické způsobilosti malých plavidel. Rekreační plavidlo do délky 20 m, které je určeno k přepravě nejvýše 12 osob, je z pohledu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, malým plavidlem.
Kapitola 7.01 přílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb. upravují vztah mezi způsobilostí rekreačního plavidla k uvedení na trh a do provozu v podstatě tak, že rekreační plavidlo uvedené na trh v souladu s platnou legislativou se považuje v okamžiku uvedení na trh za způsobilé k provozu za předpokladu, že je správně vystrojeno a vybaveno. 

Uznání způsobilosti k provozu rekreačního plavidla uvedeného na trh

Státní plavební správa uzná jako způsobilé k provozu malé rekreační plavidlo, které

  1. je správně označeno Identifikačním číslem trupu (HIN nebo CIN) a štítkem výrobku,
  2. je vybaveno ES prohlášením o shodě v provedení podle nařízení vlády č. 96/2016 Sb. a
  3. je vystrojeno a vybaveno v souladu  s vyhláškou č. 334/2015 Sb.

Kompetentní orgán pro dozor nad uváděním rekreačních plavidel na trh

Státní dozor nad uváděním rekreačních plavidel na trh provádí výhradně Česká obchodní inspekce (ČOI). Veškeré potřebné kontakty jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách tohoto státního orgánu.

Odborné služby při uvádění plavidla na trh

Státní plavební správa není oprávněna vykládat ani vysvětlovat právní předpisy závazné pro uvádění rekreačních plavidel na trh pro jinou než pro vlastní potřebu. Rovněž neprovádí žádné prohlídky, testování a zkoušky, které s uvedením na trh souvisí.

S žádostí o odbornou pomoc při uvádění rekreačního plavidla na trh je možné se obrátit na autorizovanou osobu v některé ze zemí Evropského společenství. V České republice je autorizovanou osobou Československý Lloyd spol. s r.o., kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.

Prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je možné získat veškeré harmonizované technické normy v papírové nebo elektronické podobě.

Základní technické požadavky na rekreační plavidla

Pro žadatele o vydání lodního osvědčení malého plavidla to v praxi znamená, že pokud na území země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) získá do vlastnictví nebo užívání rekreační malé plavidlo podléhající evidenci, může počítat se schválením jeho technické způsobilosti jen když

  1. plavidlo bylo prokazatelně uvedeno do provozu v jiné zemi ESVO před rokem 1999,

  2. plavidlo bylo prokazatelně uvedeno do provozu v jiné zemi ESVO v roce 1999 nebo později, splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES a je označeno značkou CE nebo

  3. plavidlo bude označeno označením CE a bude k němu předloženo ES prohlášení o shodě.

Uvedení plavidla do provozu v jiné zemi Společenství musí být doloženo úředním dokladem, který bude obsahovat jednoznačnou identifikaci plavidla, datum uvedení do provozu a informaci o předchozím vlastníku či provozovateli plavidla. V případě, že tyto podmínky nebudou splněny, nebo pokud Státní plavební správa zjistí, že technický stav plavidla neodpovídá označení CE nebo předloženému prohlášení o shodě, je nadměrně opotřebené nebo poškozené, nebude pro rekreační malé plavidlo vydáno lodní osvědčení.

Na rekreační plavidla stavěná pro vlastní potřebu se požadavek splnění podmínek pro uvedení na trh Evropského společenství vztahuje pouze v případě, že takové plavidlo je uvedeno na trh dříve než 5 let od dokončení stavby.

Rekreační plavidlo dovezené ze země mimo Evropské společenství výhradně pro vlastní potřebu se považuje za plavidlo uvedené na trh Evropského společenství.

Do lodního osvědčení rekreačního malého plavidla postaveného pro vlastní potřebu bude proveden zápis o tom, že plavidlo není určeno k uvedení na trh Evropského společenství. U plavidla postaveného pro vlastní potřebu bude tento zápis na žádost vlastníka po pěti letech od dokončení stavby vymazán. Plavidlo s tímto zápisem bude po převedení vlastnictví nebo užívacích práv na jinou osobu bez toho, aby k němu bylo vydáno prohlášení o shodě, vymazáno z plavebního rejstříku z důvodu trvalé nezpůsobilosti.

 

Požadavky na motor malého plavidla

Spalovací motor plavidla uváděného do provozu, spalovací motor určený k nové instalaci či použití na plavidle nebo instalovaný na plavidle a podrobený větší úpravě splňuje splňovat požadavky na emise hluku a znečišťujících látek ve výfukových plynech stanovené v nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, není-li dále uvedeno jinak. Větší úpravou spalovacího motoru je taková úprava, která by mohla způsobit, že motor překročí stanovené mezní hodnoty emisí, nebo která zvyšuje jmenovitý výkon motoru o více než 15 %.

Země ESVO

Zeměmi Evropského sdružení volného obchodu jsou Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Označení CE

Rekreační plavidla, vodní skútry a lodní motory musí být při uvedení na trh opatřeny označením CE. Označení CE, jehož grafická podoba je níže vyobrazena (mřížka není součástí označení), umísťuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce na štítku výrobku. Označení CE musí být provedeno viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem.

Grafická podoba označení CE

Označení CE na rekreačním plavidle, vodním skútru nebo lodním motoru vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Identifikace trupu

Každé rekreační plavidlo a vodní skútr musí být označeno identifikačním číslem trupu včetně uvedení kódu výrobce, země výroby, specifického čísla série, roku výroby a roku modelu.

Štítek výrobku

Na každém rekreačním plavidle a vodním skútru musí být trvale upevněn štítek výrobku, umístěný odděleně od identifikačního čísla trupu, na kterém je uvedeno označení výrobce, označení CE, konstrukční kategorie, nejvyšší zatížení doporučené výrobcem a počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravu je plavidlo konstruováno.

Příručka uživatele

Rekreační plavidla, vodní skútry a lodní motory uváděné na trh musí být vybaveny příručkou uživatele (dále jen „příručka“) v českém jazyce, nebo i v dalších požadovaných jazycích. Tato příručka se sestavuje se zvláštním zřetelem na nebezpečí vzniku požáru, zaplavení, poškození plavidla a úrazu osob. Příručka musí být doplněna potřebnými nákresy. Příručka musí rovněž obsahovat kopii ES prohlášení o shodě.