Informace k registraci plavidla

Pracovníci oddělení plavidel rozhodují o způsobilosti evidenci podléhajících plavidel na základě podmínek stanovených vyhláškou 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, respektive vyhláškou č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. Pro některé druhy plavidel, uvedené ve zmíněné vyhlášce, je předepsáno schválení technické způsobilosti odbornou komisí, kdy je součástí procesu schválení technická prohlídka provedená Ministerstvem dopravy ČR pověřenou právnickou osobou.

Součástí vedení evidence plavidel je i případný zápis změny vlastníka plavidla.

Elektronické podání žádosti

Nově je možnost podat žádost o registraci plavidla elektronickou cestou prostřednictvím Portálu dopravy.

Podmínkou pro využití této možnosti je:

 • požadavek na registraci malého plavidla,
 • vlastníkem i provozovatelem plavidla je fyzická osoba,
 • žádající je vybaven některým z uznávaných typů digitální identity.
 • Postup při podání elektronické žádosti si můžete informativně projít na našich webových stránkách zde.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • písemná žádost pro malá resp. pro jiná než malá plavidla, údaje o spoluvlastníku nebo provozovateli se uvedou na formuláři příloha k žádosti,

 • osvědčení o technické způsobilosti určených technických zařízení, pokud jsou tato instalována na plavidle,

 • osvědčení o schválení technické dokumentace vydané Státní plavební správou u individuálně postavených malých plavidel a plovoucích zařízení,

 • typové osvědčení vystavené výrobcem, u plavidel, která byla postavena na základě průkazu způsobilosti typu vydaného Státní plavební správou,

 • prohlášení výrobce o souladu plavidla s technickými požadavky na plavidla uváděná na trh, na která je výrobce povinen umístit značku CE,

 • doklad o nabytí, tj. ověřenou kopii kupní, darovací či jiné obdobné smlouvy, soudního rozhodnutí, které nabylo právní moci, faktury či podobného dokladu,

 • doklad, z jehož obsahu jednoznačně vyplývá, že provozovatelem plavidla je osoba s trvalým pobytem (u fyzických osob) nebo trvalým sídlem (u právnických osob) na území ČR a v případě, že osoba provozovatele není totožná s osobou vlastníka plavidla též doklad o vzájemném smluvním vztahu mezi vlastníkem, případně vlastníky, a provozovatelem plavidla,

 • celní doklad o propuštění zboží do vnitřního oběhu v případě plavidla dovezeného ze zahraničí mimo států Evropské unie,

 • čestné prohlášení, že plavidlo není zapsáno v rejstříku jiného státu; to neplatí pro plavidla zapsaná v evropské databázi trupů plavidel a pro malá plavidla,

 • aktuální výpis z obchodního rejstříku v případě, že plavidlo má být zaevidováno na právnickou osobu; osoba pověřená jednáním za právnickou osobu předloží své oprávnění s ověřeným podpisem pověřovatele,

 • ověřená plná moc k zastupování ve věci zapsaní plavidla do plavebního rejstříku u fyzických osob, které zastupují jinou fyzickou osobu,

 • občanský průkaz v případě, že osoba jednající za žadatele předkládá žádost osobně.

Písemnou žádost je možno podat osobně, nebo zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy (územní působnost poboček) s podmínkou, že podpis osoby vlastníka (fyzická osoba), jednající jménem (právnická osoba) nebo z pověření vlastníka plavidla bude na žádosti úředně ověřen.

Na základě předložené žádosti a předepsaných dokladů provede Státní plavební správa technickou prohlídku. Technické prohlídky jsou prováděny v sídle příslušné pobočky Státní plavební správy nebo po dohodě s provozovatelem v místě stálého stanoviště plavidla, při kontrole podponorových částí je ze strany provozovatele třeba zajistit vytažení plavidla na souš. V případě plavidel podléhajících schválení technické způsobilosti odbornou komisí ve smyslu § 4 vyhlášky č. 223/1995 Sb. vykoná technickou prohlídku Ministerstvem dopravy ČR pověřená právnická osoba. V případě plavidel vybavených platným typovým osvědčením se technická prohlídka provádí namátkově.

Vydání osvědčení („průkazu“)

Po provedení technické prohlídky Státní plavební správa vydá osvědčení plavidla a zapíše plavidlo do plavebního rejstříku resp. rejstříku malých plavidel.

Osvědčení plavidla je dokladem o technické způsobilosti plavidla. Plavidlo podléhá pravidelným technickým prohlídkám, jimiž plavební úřad ověřuje, zda plavidlo i nadále splňuje podmínky technické způsobilosti. Žádost o provedení pravidelné technické prohlídky podává plavebnímu úřadu držitel osvědčení plavidla ve lhůtě stanovené vyhláškou č. 223/1995 Sb., resp. pro malá plavidla vyhláškou č. 334/2015 Sb. Nepožádá-li o provedení pravidelné technické prohlídky v příslušné lhůtě, pozbývá osvědčení plavidla platnosti.

Osvědčení malého plavidla

Je-li malé plavidlo plavidlem rekreačním, lze pro ně vystavit dvojí průkaz. Buď Osvědčení plavidla vnitrozemské plavby, nebo Mezinárodní osvědčení pro rekreační plavidlo, které je určeno pro plavbu také mimo území České republiky. Vystavení kteréhokoli z nich je spojeno se stejným správním poplatkem. Některé podrobnosti jsou uvedeny také na této stránce.

Výši příslušných správních poplatků naleznete na této stránce. Zmíněné formuláře žádosti pro malá plavidla naleznete zde, žádosti pro jiná než malá plavidla zde a přílohu k žádostem na tomto místě.