Správní poplatky

Doklady plavidel

Správní poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a hradí se zpravidla kolkovou známkou. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů plavidel.

Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti*) osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
 • malá plavidla
500 Kč
 • plovoucí zařízení, jejichž délka je větší než 20 m
800 Kč
 • ostatní plavidla
1 000 Kč
b) Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla 4) 3) **)
 • malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty
400 Kč 600 Kč 1 000 Kč
 • malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m3
1 000 Kč 1 500 Kč 2 500 Kč
 • malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše však 60 m3
1 800 Kč 2 700 Kč 4 500 Kč
 • malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m3
2 400 Kč 3 600 Kč 6 000 Kč
 • převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob
1 200 Kč 2 000 Kč
 • plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor
480 Kč 800 Kč
 • plovoucí zařízení, jejichž délka nepřesahuje 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory
2 100 Kč 3 500 Kč
c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu
 • určenému k přepravě nákladů
10 000 Kč
 • neurčenému k přepravě nákladů
5 000 Kč
d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu
 • určenému k přepravě nákladů
5 000 Kč
 • neurčenému k přepravě nákladů
2 500 Kč
e) Vystavení prozatímního osvědčení náhradou za
 • ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení plavidla
300 Kč
f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení
 • k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky
500 Kč
g) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle
 • za každý druh zařízení
100 Kč

Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.

Poznámky:

 1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a schválení technické způsobilosti.

 2. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.

 3. Za provedení pravidelné technické prohlídky, dodatečné nebo zvláštní technické prohlídky se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b). Dodatečnou či zvláštní prohlídkou se rozumí prohlídka mimo termín pravidelných prohlídek, například po opravě nebo úpravě části plavidla.

 4. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

*) Poplatek za prodloužení platnosti osvědčení se sčítá s poplatkem za technickou prohlídku v případě, že technickou prohlídku provádí Státní plavební správa.
**) Technická prohlídka před zápisem do plavebního rejstříku nebo rejstříku malých plavidel.

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení 2 000 Kč
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla 6 000 Kč
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů 200 Kč
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů 100 Kč
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku 200 Kč
f) Výmaz malého plavidla z rejstříku malých plavidel 100 Kč
g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla 2 000 Kč

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

(použije se pro vystavení výpisu z plavebního rejstříku nebo rejstříku malých plavidel, zpravidla 2 stránky!!)
50 Kč
za každou i započatou stránku