Plavební rejstřík

Vyhledání plavidla v plavebním rejstříku

Od 1. ledna 2015, tedy od účinnosti zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, jsou malá plavidla zapsána v rejstříku malých plavidel. Tento rejstřík NENÍ VEŘEJNÝM SEZNAMEM. Přístup k údajům o malých plavidlech upravuje § 15a odst. 5 novelizovaného znění zákona č. 114/1995 Sb.:

Plavební úřad poskytne na žádost údaje z rejstříku malých plavidel

  1. fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel malého plavidla, jedná-li se o údaje k tomuto plavidlu, a

  2. orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.

Plavidla zapsaná v rejstříku malých plavidel tudíž nelze vyhledat!

Zadejte rejstříkové číslo (6 číslic) nebo jednotné evropské identifikační číslo ENI (8 číslic):

U plavidel vymazaných z plavebního rejstříku je zobrazen poslední stav údajů!