Podmínky schválení technické dokumentace pro stavbu malého plavidla

Před započetím stavby malého plavidla je třeba požádat Státní plavební správu o schválení technické dokumentace a povolení stavby. O schválení technické dokumentace je rovněž nutno požádat při stavbě „malého“ (§ 1 písm. b) vyhlášky č. 334/2015 Sb.) plovoucího zařízení.

Předkládané doklady a náležitosti:

  • žádost o schválení technické dokumentace
  • technická dokumentace malého plavidla ve dvou kompletních sadách. V případě, že zcela shodná dokumentace byla již od 1. 10. 1995 Státní plavební správou schválena, předkládá se pouze jedna sada dokumentace. Složení dokumentace je stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách,
  • doklad vyjadřující souhlas autora dokumentace (konstruktéra) s provedením stavby žadatelem, pokud je dokumentace jako dílo chráněna proti neoprávněnému použití

Písemnou žádost je možno zaslat nebo podat osobně na Státní plavební správu – pobočku Praha.

Doporučujeme prostudovat pokyny a doporučení pro vypracování technické dokumentace.

Vydání osvědčení

Na základě předložené žádosti a posouzení předložené dokumentace rozhodne Státní plavební správa o konstrukční způsobilosti plavidla, případně vystaví osvědčení o schválení technické dokumentace pro stavbu malého plavidla a vrátí žadateli jednu sadu dokumentace označenou otisky schvalovacího razítka Státní plavební správy.

Správní poplatek za vydání osvědčení o schválení technické dokumentace 2 000 Kč