Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

 1. Žádost lze podat jen na jeden plavební doklad.

 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

 • platný občanský průkaz,

 • platný cestovní pas,

 • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 1. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě 1500,- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100 Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 1. Požadovaný doklad zakřížkujte :

 2. Do rubriky „Jsem držitelem průkazu“ zapište nejvyšší způsobilosti v řadě (kapitána, lodníka, převozníka a strojmistra) na níž máte průkaz způsobilosti.

 3. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte  aktuální důvod.

 4. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu šesti měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.

 5. Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz).

Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného plavebního dokladu ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Uchazeč musí splnit další podmínky podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby:

 • prokázat předepsanou 3 letou praxi,

 • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy.

Osvědčení vydávají pobočky SPS Praha, Děčín a Přerov.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.