Průkaz inspektora určeného technického zařízení na plavidle

Ve smyslu vyhlášky ministerstva dopravy ČR č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, je INSPEKTOR URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (dále je UTZ) osobou odborně způsobilou k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení.

Vzor průkazu inspektora UTZ

Požadavky:

Ve smyslu § 21 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a § 10 a 11 výše uvedené vyhlášky, musí uchazeč o způsobilost inspektora UTZ splnit následující požadavky:

 1. vzdělání:
  • vysokoškolské nebo úplné středoškolské v oboru strojním, zaměřené pro určená zařízení tlaková, plynová, zdvihací nebo v oboru elektrotechnickém, zaměřené na elektrotechnická silnoproudá zařízení.

 2. znalosti:
  • právních předpisů týkajících se vnitrozemské plavby a způsobilosti plavidel,

  • obecně závazných právních, hygienických a bezpečnostních předpisů, týkajících se UTZ, jakož i mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána,

  • způsobu provádění a dokladování prohlídek, revizí a zkoušek UTZ podle zvláštních předpisů (norem) a znalost konstrukce, obsluhy a údržby příslušných UTZ,

  • rozsahu, termínů a způsobu provádění údržby UTZ, včetně technologie svařování a defektoskopie,

  • měření a měřících přístrojů v oboru,

  • v elektrotechnice, u zařízení tlakových, plynových a zdvihacích ve stanoveném rozsahu.

 3. praxe:
  • 5 let v oboru.

 4. odborná způsobilost:
  • znalosti uvedené ve zkušební osnově ověřené zkouškou.

Předkládané doklady a náležitosti:

 • žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,

 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 • doklad o požadovaném vzdělání ve smyslu § 11, odst. 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb.,

 • doklad o nejméně 5 leté praxi v příslušném oboru ve smyslu § 11, odst. 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

Zkouškou se ověřuje odborná způsobilost žadatele v rozsahu požadovaném pro jednotlivé odborné způsobilosti ve smyslu § 10 vyhlášky MD č. 223/1995 Sb., formou testu na PC a ústní části zkoušky. Provádí se před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně. Test obsahuje 21 otázek z veřejně přístupných souborů pro danou specializaci. Každá otázka nabízí 3 odpovědi, z nichž jedna je správná. Uchazeč musí označit správnou odpověď. Doba na zpracování testu je 30 minut.

Soubor testových otázek se správnými odpověďmi pro:

Vyhledání zkoušek způsobilosti

Hodnocení zkoušky

Písemný test je hodnocen počtem bodů, při čemž za každou správnou odpověď je 1 bod. Uchazeč „vyhověl“, dosáhne-li nejméně 16 bodů.

Ústní část zkoušky je hodnocena komisaři za každou otázku zvlášť, celkově výroky „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do 6 měsíců od podání žádosti. Po této době je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz inspektora určeného technického zařízení na plavidle žadateli vydán po zkoušce nebo do 30 dnů. Vydaný průkaz si žadatel může vyzvednout osobně na Státní plavební správě, pobočce Praha, nebo je mu zaslán na adresu trvalého bydliště. Státní plavební správa zajistí rovněž výrobu inspekčního razítka se státním znakem.

Správní poplatek za vydání průkazu je stanoven ve výši 1 000 Kč

Seznam inspektorů UTZ zde