Pokyny k vyplnění žádosti o vydání plavebního dokladu průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle

 1. Žádost lze podat jen na jeden plavební doklad.

 2. Všechny údaje vyplňujte hůlkovým písmem.

 3. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován:

  • platný občanský průkaz,

  • platný cestovní pas,

  • dokument jiného státu, který prokazuje Vaši totožnost a obsahuje jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost a fotografii.

Tento průkaz totožnosti s sebou přineste ke zkoušce způsobilosti.

 1. Nalepte kolkovou známku ve stanovené hodnotě 1000,- Kč, pro vydání náhradního dokladu 100 Kč. Obě části kolkové známky žadatel nalepí na žádost. Je-li známek více a nevešly by se do vymezeného prostoru pro kolkovou známku a platbu v hotovosti na přední straně žádosti, nalepí je všechny na zadní stranu žádosti do levého horního rohu. Známky se nesmí překrývat.

Správní poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně úřadu. Žadatel obdrží potvrzení, které osobně předloží zaměstnanci podatelny nebo úseku dokladů osob.

 1. Požadovaný doklad zakřížkujte.

 2. Rubrika „Jsem držitelem průkazu“ se u této způsobilosti nevyplňuje.

 3. V rubrice „Důvodem žádosti je“ zakřížkujte  aktuální důvod.

 4. Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanovila Státní plavební správa pro splnění všech podmínek pro získání dokladu, včetně vykonání zkoušky v řádném a jednom opravném termínu, lhůtu 6 měsíců ode dne přijetí žádosti do evidence.

 5. Připojte místo, datum a žádost podepište do středu ohraničeného obdélníku, a to dostatečně výrazně, nejlépe tenkým černým fixem nebo výrazným perem nebo propisovací tužkou (tenký podpis není čitelný po elektronickém převedení na průkaz).

 6. K žádosti přiložte:

  • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

  • doklad o požadovaném vzdělání ve smyslu § 11, odst. 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb.,

  • doklad o nejméně 5 leté praxi v příslušném oboru ve smyslu § 11, odst. 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb.

Podáním žádosti jste splnil pouze část obecných podmínek pro získání požadovaného plavebního dokladu ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Uchazeč musí splnit další podmínky podle § 10 a 11 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách:

 • dosáhnout vysokoškolského nebo úplného středoškolského vzdělání v požadovaném oboru,

 • prokázat předepsanou pětiletou praxi,

 • úspěšně složit zkoušku před zkušební komisí Státní plavební správy.

Osvědčení vydává pobočka Praha.

Bližší informace poskytne kterákoliv pobočka Státní plavební správy.