Pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla


Doporučení pro ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla pro osoby pověřené nebo odborně způsobilé k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla.


Seznam pověřených osob


Ve smyslu § 25a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, může Státní plavební správa pověřit ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla

 1. fyzickou osobu, která má trvalý pobyt na území členského státu EU, dosáhla věku 21 let a je odborně způsobilá k ověřování,
 2. právnickou osobu, která má sídlo nebo organizační složku na území členského státu EU a která prokázala, že ověřování zajistí prostřednictvím odborně způsobilých osob.

Za odborně způsobilého k ověřování se považuje ten, kdo je po dobu alespoň 3 let držitelem průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a složil praktickou zkoušku z vedení malého plavidla před Státní plavební správou.

Podmínky

 • věk nejméně 21 let,
 • vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla nebo kapitána kategorie B alespoň 3 roky,
 • úspěšné absolvování praktické zkoušky u Státní plavební správy zkoušky pro kategorii M, S nebo M24.

Předkládané doklady a náležitosti

 • žádost o provedení zkoušky/vydání pověření podaná na podatelně ředitelství Státní plavební správy (v budově pobočky Praha), (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli „Měřítko stránky“ položku „Žádné“, jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti), Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • právnické osoby, které budou ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla provádět prostřednictvím odborně způsobilých osob, přiloží k žádosti o provedení zkoušky/vydání pověření vyplněnou přílohu s uvedením údajů o odborně způsobilých osobách a dále předloží kopii dokumentu, potvrzujícího existenci pracovněprávního či jiného vztahu s odborně způsobilou osobou a dále kopii dokladu potvrzujícího existenci právnické osoby.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla 2 000 Kč

Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně SPS nebo formou kolkových známek.

Žadatelé POUZE o absolvování zkoušky (tedy žadatelé, kteří budou odborně způsobilými osobami pracujícími pro fyzickou osobu) správní poplatek neplatí. Pokud správní poplatek zaplatí, bude na ně pohlíženo jako na žadatele o pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na podatelnu ředitelství Státní plavební správy v Praze, nebo ji podat osobně (budova pobočky Praha), tak, aby byla zaevidována nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky. UPOZORNĚNÍ: žádost zaslanou datovou schránkou, faxem nebo e-mailem nelze zaevidovat jako řádně podanou žádost. Zaevidovat lze pouze originál žádosti s příslušnou kolkovou známkou nebo vyznačením potvrzení o zaplacení správního poplatku a vlastnoručním podpisem na žádosti.

V praxi to znamená, že je třeba se rozhodnout,

 1. zda žadatel potřebuje pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla jako fyzická osoba a tedy podá žádost o zkoušku a současně o vydání pověření k ověřování (je na jednom formuláři žádosti), ZAPLATÍ správní poplatek a je přijat ke zkoušce;
 2. zda žadatel potřebuje pouze potvrzení o odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla jako odborně způsobilá osoba, která bude ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla provádět pro právnickou osobu na základě pracovněprávního či jiného obdobného vztahu a tedy podá žádost pouze o zkoušku, NEPLATÍ správní poplatek a je přijat ke zkoušce;
 3. zda žadatel potřebuje pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla jako právnická osoba a tedy podá žádost pouze o vydání pověření k ověřování, zaplatí správní poplatek, vyplní přílohu k žádosti, přiloží kopii dokladu potvrzujícího existenci právnické osoby (kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku apod.), kopii dokladu o existenci pracovněprávního či jiného obdobného vztahu s odborně způsobilou osobou (která získala potvrzení o odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla podle bodu 2.), nevykonává zkoušku a je mu vydáno pověření k ověřování.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení splnění všech výše uvedených podmínek.

Ke zkoušce žadatel zajistí přistavení:

 • malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s celkovou délkou nejméně 5 metrů a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění pro kategorii M,
 • plachetnice s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2, vybavenou pomocným spalovacím motorem o výkonu větším než 4 kW, s celkovou délkou nejméně 5 metrů a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění pro kategorii S,
 • malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 45 kW a celkovou délkou plavidla nejméně 10 metrů a obsaditelností 6 osob, jde-li o oprávnění pro rekreační plavidlo s délkou trupu do 24 metrů.

Žadatel musí při zkoušce způsobilosti prokázat praktické dovednosti při vedení malého plavidla, stanovené osnovou, osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla je zde a teoretické znalosti spojené s praktickou aplikací ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a vyhlášky 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, a to zejména v oblasti pravidel plavebního provozu. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do šesti měsíců od podání žádosti. Po uplynutí této lhůty je v případě neúspěchu třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Upozornění pro žadatele: U této praktické zkoušky je třeba počítat s vyšší časovou náročností (na jednoho žadatele cca 45 minut). Časy předem dohodnuté jsou jen orientační, které může ovlivnit mnoho konkrétních neočekávaných okolností. Vyhraďte si prosím proto na zkoušku dostatek času, abyste se nedostali do časové tísně.

Místo zkoušky kategorie M

Nástupní místa jsou střídavě v prostour nad a pod jezem v Modřanech (na mapce označena), vjezd ulicí K Jezu. V tomto prostoru není místo vhodné pro spouštění plavidel na vodu.

zdroj: www.mapy.cz

zdroj: www.mapy.cz

Místo zkoušky kategorie S

Marina Orlík (www.marinaorlik.cz)

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek jsou zveřejněny v informaci Státní plavební správy o termínech zkoušek k získání odborné způsobilosti k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla. Před podání žádosti je vhodné předem kontaktovat Státní plavební správu na telefonním čísle 234 637 351 a zjistit, zda Vámi zvolený termín není již plně obsazen. Při přidělování termínu zkoušky při více zájemcích než je kapacita zkoušky, rozhoduje datum zaevidování kompletní žádosti na podatelně Státní plavební správy, pobočka Praha. Zde můžete nalézt volné termíny zkoušek:

Vyhledání zkoušek způsobilosti.

Předávání pověření držitelům

Pověření jsou vydávána co možná nejdříve po dokončení zkoušky. Pověření si držitelé vyzvednou osobně v úředních hodinách nebo po předchozí dohodě i jindy na útvaru dokladů osob odboru kontroly a metodiky na ředitelství Státní plavební správy. Také je možné požádat druhou osobu, aby pověření na základě podepsané plné moci (nemusí být ověřená) držitele vyzvedla. Pro vyhledání aktuálního stavu průkazu připravovaného k vydání slouží aplikace Průkazy připravené k převzetí.

Vydávání Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Držitelé pověření k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla budou provádět ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla podle osnovy, kterou naleznete zde.

Záleží na žadateli, jak rychle a dobře bude plavidlo ovládat a jak dobře úkony podle stanovené osnovy splní, aby mohl osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla od osoby pověřené ověřováním praktických dovedností získat.

Vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla je k dispozici zde. Je třeba přesně dodržet předepsaný obsah osvědčení, formálně je možno osvědčení upravit (dodání loga pověřené osoby apod.).